Stipendiat tapte mot NTNU i retten, sier han vil anke 

Dommen i Oslo tingrett er ikke nådig når det gjelder saksgrunnlaget til stipendiaten. Han hevder på sin side at dommen inneholder faktafeil og vil ta saken videre i anke.

Oslo tingrett
Saken vil med stor sannsynlighet gå videre til lagmannsretten.
Publisert

I midten av mai møtte en stipendiat ved NTNU universitetet i retten. NTNU ble anklagd for å ha påført stipendiaten arbeidspress, maktmisbruk, trakassering og gjengjeldelse. Det skal ifølge stipendiatens påstand ha ført til psykiske skader og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Oslo tingrett delte ikke denne oppfattelsen og retten finner i favør NTNU og staten. Stipendiaten må betale saksomkostninger på 186 850 kroner til staten ved Kunnskapsdepartementet.

Khrono har tidligere omtalt dommen.

Retten slår fast at den ikke har mulighet til å overprøve psykologens vurdering om at stipendiaten lider av panikklidelse og PTSD.  

Tingrettsdommer Endre Skjelbred Refsdal skriver at retten ligger til grunn at det stemmer at stipendiaten har psykiske plager som han trenger behandling for.

«For at arbeidsgiver skal dømmes til erstatning og oppreisning må det imidlertid påvises et ansvarsgrunnlag i form av erstatningsbetingende handlinger eller unnlatelser som arbeidsgiveren skal svare for. Det er ikke gjort i dette tilfellet», heter det i dommen.

Stipendiaten: - Må skje en endring i hvordan varsler håndteres

Til Universitetsavisa bekrefter stipendiaten at han kommer til å anke dommen. Det betyr at den sannsynligvis vil gå en ny runde i lagmannsretten. 

- Jeg mener det må skje en konstruktiv endring i hvordan universitetet håndterer våre varsler, som er viktig for å utøve vår rett til ytringsfrihet. I saken ble mine varsler ikke behandlet i henhold til NTNUs egne retningslinjer, skriver han i en epost.

Han skriver at alle ved universitetet bør reflektere over hvordan man kan beskytte og forbedre rettighetene til Ph.D.-kandidater. Han skriver at han i dette tilfellet har forsøkt å få sine dokumenterte utgifter dekt, men heller har blitt tvunget til å betale store saksomkostninger.

- Jeg vil anke domstolens avgjørelse siden jeg mener den er basert på flere feil, inkludert de fakta som er beskrevet i avgjørelsen, slår stipendiaten fast.

Tingretten: - Framstår svakt fundert

I avgjørelsen er tingretten ikke nådig i sin vurdering av saksgrunnlaget. 

«Hele søksmålet er etter rettens vurdering, svakt fundert, både faktisk og rettslig. Påstandene om «seksuell trakassering» fra (stipendiatens veileder) er åpenbart grunnløse. 

Til tross for dette har (stipendiaten) avslått et, etter rettens syn, svært rimelig forlikstilbud på 200 000 kroner i forbindelse med rettsmeklingen.», står det i dommen.

Dette tilbudet har også vært opprettholdt gjennom forhandlingene skriver retten.

Ikke tatt stilling til interne retningslinjer

I dommen slås flere av påstandene fra stipendiaten ned. Blant annet står det om påstandene om at varsler ikke skal ha blitt fulgt opp, at det var stipendiaten selv som ønsket at kommunikasjon i sammenheng med varslet gikk gjennom hans advokat.

Ettersom det tidlig ble fremmet krav om erstatning og sendt stevning, skriver retten at stipendiaten selv valgte å ta dette i et annet spor enn det vanlige varslingssporet. Dette skriver retten ble gjort før arbeidsgiver fikk rimelig mulighet til å gjøre nærmere undersøkelser.

«Retten går ikke nærmere inn på om det foreligger brudd på interne retningslinjer ved håndteringen av varslet.», heter det videre.

Rettens inntrykk at instituttleder opptrådde ryddig

Når det gjelder påstander om gjengjeldelse skriver retten at det ikke er noe som tyder på at instituttleder eller andre involvert i varselet har opptrådt trakasserende.

«Snarere er det rettens inntrykk at instituttleder (...) har forsøkt å komme (stipendiaten) i møte, og opptrådt på en ryddig og profesjonell måte i dialogen med ham.»

Retten konkluderer også imot påstander om at stipendiaten skal ha blitt påført for mye arbeid. Retten slår fast at det i ansettelsesforholdet har blitt gjennomført mindre enn et normalt årsverk, som var den opprinnelige avtalen, heller enn mer.

NTNU ble også saksøkt for brutt på tilretteleggingsplikten. Blant annet ble det påstått at stipendiaten ble presset til å jobbe til tross for sykemelding.

«Det er ikke lagt fram noe som tilsier at sykemeldingene ikke ble respektert av arbeidsgiver.», slår retten fast.

Anklager om seksuell trakassering «framstår oppkonstruerte» 

Når det gjelder påstander om seksuell traksassering fra stipendiatens veileder, skriver retten at de ikke kan se at dette har forekommet. Retten skriver at de etter å ha hørt forklaringen ikke kan forstå hva som skal ha blitt oppfattet som seksuelt betont.

Det står også at disse anklagene først ble fremmet i advokatens prosessvarsel og at påstandene er «åpenbart grunnløse og framstår som oppkonstruerte».

Følg UA på Facebook og Instagram.