Følg NTNUs styremøte her

Det er duket for det siste styremøtet i 2022. Likestillling og mangfold og NTNUs personalpolitikk er to av sakene på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Fra styremøtets sakskart: Kan leses i sin helhet her.

Beslutningssaker

S-sak 35/22 Ansettelse av viserektor i Ålesund i åremål for perioden fram til 31.07.2025 Notat m/vedlegg. U.off jf Offl. § 25, 1. ledd. Behandles i lukket møte

S-sak 36/22 Plan og rammefordeling 2023 og langtidsperioden Notat

S-sak 37/22 Status på gjennomførte revisjoner pr. november 2022 og forslag til internrevisjonsplan 2023 Notat m/vedlegg

S-sak 38/22 Opptaksramme for studieåret 2023/2024 og arbeid med dimensjonering av studieporteføljen Notat m/vedlegg

S-sak 39/22 Oppnevning av medlemmer i skikkethetsnemnda Notat

S-sak 40/22 Utvidet sensurfrist – nasjonale deleksamener Notat m/vedlegg

S-sak 41/22 Stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 2023 Notat. Behandles i lukket møte jf. UH-lovens § 9-6 (6)

S-sak 42/22 Protokoll fra styrets møte 01.12.2022

Orienteringssaker

O-sak 27/22 Oppdatert overordnet risikovurdering for NTNU 2022 Notat m/vedlegg

O-sak 28/22 Likestilling og mangfold ved NTNU Notat m/vedlegg

O-sak 29/22 NTNUs Personalpolitikk Notat m/vedlegg

O-sak 30/22 Vedlikehold og utvikling av NTNUs bygningsmasse Notat

O-sak 31/22 Rektors orienteringer