Ocean Space Centre

Klart ja, men politikerne vil ha en lillefinger på rattet

Et enstemmig flertall i bystyret vil at igangsettingstillatelsen blir behandlet i bygningsrådet

- Dette er ei utbygging vi ønsker, den er viktig for landet og har bred støtte i bystyret, sa Høyres Ingrid Skjøtskift. Her ser vi Ocean Space Centre sett fra Valentinlystsenteret.
Publisert Sist oppdatert

Trondheim bystyre diskuterte torsdag kveld detaljregulering for Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L. Vogts veg 1 og 3. Eller for å si det enklere: Ocean Space Centre på Tyholt.

- Naboene som får giganten tett opptil hagene sine, fortjener en åpenhet når framtidige spørsmål skal vedtas. Vi ber derfor bystyret om at bygningsrådet får søknaden om igangsettingstillatelse til behandling. Det åpner ikke for omkamp, men for justering av tiltakene, sa Ola Lund Renolen fra MDG.

UA spurte Renolen etter debatten hva forslaget vil innebære.

- Det blir lettere for publikum å se hvilke valg og prioriteringer som tas. Det er mange avgjørelser som ikke er tatt ennå, og nå skal det også godkjennes politisk, ikke bare administrativt. Hva vi kan endre på, er avhengig av hva som blir foreslått, svarte han.

FRPs Elin Marie Andreassen ga sin støtte til MDGs forslag:

- Igangsettingstillatelsen bør behandles i bygningsrådet, slik at vi er tett på framover, sa hun.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Andreassen hadde Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre da hun fremmet flertallsvedtaket som nå gir klarsignal for bygging av Ocean Space Centre på Tyholt. Kun 17 representanter stemte imot.

Innbakt i innstillinga står det blant annet at ved søknad om rammetillatelse, skal det dokumenteres nødvendig skjerming av NRK.

- Viktig for landet

Renolen varslet at MDG har fristilt bystyregruppa i denne saken fordi representantene har en solid fot i både ja- og nei-leiren.

- Vi er ikke fornøyd med prosessen, debatten hadde vært enklere og mer åpen med en mer ryddig prosess. Nå er det altfor seint, og mange føler de er satt under et press.

Svært mange av bystyrerepresentantene argumenterte entusiastisk for hvor viktig Ocean Space Centre er. Debatten minnet om den som var i bygningsrådet da de behandlet reguleringsplanen: Først understreke støtten til Ocean Space Centre, så vise forståelse overfor naboenes frustrasjon.

- Dette er ei utbygging vi ønsker, den er viktig for landet og har bred støtte i bystyret, slo Høyres Ingrid Skjøtskift fast.

I motsatt ende var Roald Arentz fra Rødt. Han viste til naboaksjonen, der beboere gikk i samlet tropp fra Tyholt til Trondheim Spektrum for å markere sitt syn når politikerne var på vei inn i bystyresalen.

- Folk har stått utenfor her i dag, som verken føler seg hørt, sett, eller tatt hensyn til. Vi vil stemme mot. Anlegget er for stort, hensynsløst og miljøfiendtlig, sa han.

Noen av beboerne på Tyholt møttes ved Kvilhaugen og gikk sammen ned til Trondheim Spektrum for å markere overfor bystyrepolitikerne hva de mener om dimensjonene på Ocean Space Centre.

- Hvor har politikerne vært?

Heller ikke Svein Otto Nilsen var fornøyd med sakens utvikling.

- Det er et viktig senter, men jeg må etterspørre hvor har politikerne vært i lokaliseringsspørsmålet? Har politikerne i Trondheim bystyre og i fylkestinget fått sagt noe i den anledning? Vi har for et halvt år siden etterspurt muligheten for å legge deler av anlegget på Ladehammeren.

Han fremmet et forslag om dette, som ikke ble vedtatt.

Jørn Arve Flått, AP, fremmet et tilleggsforslag på vegne av flere partier knyttet til klima og utslipp i byggefasen. Utbygger må føre et klimaregnskap.

Forslaget viser til plan- og bygningslovens paragraf 29-5 hvor det ferdige tiltaket skal oppfylle krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og bærekraft.

«På denne bakgrunn mener Bystyre at offentlige utbyggere skal være helt i front når det gjelder og utvikle bygg og anleggsbransjen til en bærekraftig bransje og at bygging av nytt OSC skal bidra til dette. For utbyggingen på Tyholt er det viktig det blir gjennomført gjenbruk av de store mengdene stein- og jordmassene fra utbyggingen», heter det i forslaget. Videre:

- Utslipp skal reduseres til et minimum gjennom riktige valg av anleggsmaskiner og byggematerialer, som for eksempel betong.

- Statsbygg bør sørge for at anleggsplassen på Tyholt i størst mulig grad skal være utslippsfri.

- Det bør legges vekt på materialvalg og energiløsninger der OSC i størst mulig grad blir selvforsynt med energi ved for eksempel solceller på takene og berg-varme fra fjellet

- Bystyret ber Statsbygg planlegge for at bruken av diesel og bensin til anleggsmaskiner og transport blir minimalisert.

Bekymret for Tyholttunet

Geirmund Lykke fra KrF mente plasseringa av senteret er riktig, men understreket at Tyholt må være et godt område å vokse opp i og bo i. Planene er forbedret på viktige punkter, mente han, men bekymret seg for at Tyholttunet blir liggende i skygge i fire måneder i året.

- Det beste ville være å sikre solforholdene i reguleringsplanen, men erkjenner at det er vanskelig å konkretisere på dette stadiet. Jeg foreslår at sol/skygge skal vektlegges i byggesaksbehandlinga og forelegges bygningsrådet.

Forslaget var som følger:

«Bystyret forutsetter at godkjent bruksareal for kontorbygget/A-fløya gis en utforming som sikrer at en i største mulig grad unngår skyggelegging av utearealet til Tyholttunet barnehage, og at utformingen forelegges bygningsrådet for godkjenning.»

Et flertall stemte mot forslaget og det ble ikke vedtatt.

Lavere fartsgrense

Tore Dyrendal, MDG fikk flertall for et forslag om å sette ned fartsgrensa på kommunale veier i området som ikke har 30 km/t i dag, minimum ut anleggsperioden. Dette gjelder Otto Nielsens veg og Persaunvegen. Videre ba han om at bystyret kontakter fylkeskommunen for å sette ned fartsgrensa på Kong Øysteins veg, som er fylkeskommunal.

Rødt foreslo at massetransport skal foregå etter klokka 08.45 for å unngå farlige situasjoner for barn og voksne. Støyende anleggsarbeid skal kun foregå mellom 07.30-17.00. Støysvak spuntemetode skal benyttes.

Forslaget falt.

På vegne av Venstre og SV foreslo Trond Åm et forslag om å be regjeringa om at alternativet om å plassere hele eller deler av anlegget ved Ladehammeren vurderes.

Også dette forslaget falt.

Kunst og klatrevegg på fasadene

En merknad med støtte fra en rekke partier fikk også flertall:

«Det er viktig at naboene i området har tilgang til grøntstrukturer og nytt uteareal som blir opparbeidet. Utbygger, i dialog med naboene, må se på mulighetene for å utarbeide veggfasader som framstår publikumsvennlige. Fasadene kan utsmykkes med kunst eller spesiell belysning, eller brukes til aktivitet som for eksempel en klatrevegg. Kantina/kafeteria som etableres bør gjøres tilgjengelig for andre enn ansatte og studenter ved NTNU/Sintef, slik at også naboer og andre kan benytte tilbudet.»

Forslagene i flertallsmerknaden ble luftet da Bygningsrådet diskuterte reguleringsplanen i august.

Den som kanskje uttrykte sin støtte til Ocean Space Centre med størst andakt denne kvelden, var Marte Løvik fra SP.

- Dette er stort, å få lov til å være med på dagens beslutning. Jeg gleder meg til at vi skal jobbe med å få realisert det fantastiske senteret. Det blir viktig for det grønne skiftet, sa hun.

LES OGSÅ: Innlegg og artikler i UA om Ocean Space Centre

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.