styret diskuterte

- Samstemt om at NTNU ikke bør inngå nye avtaler med israelske universitet

Styreleder Remi Eriksen oppsummerte at det var enighet rundt å ikke inngå nye institusjonelle avtaler framover. Styret skal diskutere saken videre i juni.

Styremøte 15. mai 2024
18. juni møtes NTNU-styret for siste gang for semesteret. Da skal de få en vedtakssak om akademisk boikott på bordet, denne gangen ble det bare diskusjoner for å finne ut hvordan styret ville ta saken videre.
Publisert Sist oppdatert

Under styremøte 15. mai diskuterte NTNUs øverste organ en rekke krav som har blitt meldt til Universitetet knyttet til krigen i Gaza. Der ble de enig om å diskutere spørsmålet videre i juni.

Tor Grande i styremøte Gaza akademisk boikott
Grande orienterte Styret om aksjonistenes krav med bildet fra teltleiren i bakgrunnen.

- Det er etterspurt å være tydelig, så for å være tydelig. NTNU støtter det humanitære arbeidet som pågår i Gaza. Styret et kjent med at vi har mottatt en henvendelse om fire krav, slik åpnet Tor Grande sin oppsummering. 

Så gikk han gjennom de fire kravene punktvis.

- Det første går på å fordømme Israels angrep på sivile og på utdanningsinstitusjoner i Gaza, sa han. 

- Det har vi egentlig gjort gjennom de uttalelser rektor har kommet med sist i forbindelse med teltleiren som vi alle er kjent med, som er etablert her nå på Gløshaugen, og vi fordømmer alle brudd på folkeretten, fulgte han opp i svar på kravet.

Vår avtale handler ikke om våpen

Det andre punktet er bidrag til gjennombygging av Gaza.

- Vi vil bidra der det er naturlig at NTNU engasjerer seg gjennom både nasjonale og internasjonelle initiativ, slo Grande fast.

Det tredje er å fryse samarbeidet med Kongsberg-gruppen. 

- Dette samarbeidet innledet NTNU før den russiske invasjonen i Ukraina. Da diskuterte vi om vi kan inngå samarbeid med et selskap som også produserer våpen. Vår avtale er sivilt rettet mot forskning og utvikling. Avtalen handler ikke om våpenutvikling, framholdt Grande.

Studenter for Palestina aksjonerte i hovedbygget før styremøtet.

Derfor tilråder rektor at dette kravet ikke etterkommes.

- Akademisk boikott bryter med akademisk frihet

Det fjerde og siste kravet er at NTNU ikke innleder nye akademiske samarbeid med israelske universitet.

- En akademisk boikott bryter med hensynet til akademisk frihet, dette har hele tida vært vårt primære standpunkt. Vi tror på dialog. Dette gjelder også samarbeid med land som ikke deler vår demokratiforståelse, sa Grande.

Han sa at NTNU tror på dialogen, eller på engelsk sier «science diplomacy».

- Der man har en dialog mellom forskere og mellom de akademiske institusjonene, også med land som vi for eksempel ikke har et strategisk samarbeid med.

NTNUs videre samarbeid vil være å bidra til å støtte studenter og akademikere fra Gaza. En arbeidsgruppe er nedsatt for å håndtere dette, gruppen jobber i tett samarbeid med rektor.

- Institusjoner som Scholars at Risk og Student at Risk er aktuelle partnere i dette arbeidet, sa Tor Grande.

- Jeg savner mot og tøffhet

Professor Aksel Tjora tok så ordet. Han mente det ikke er relevant at avtalen med Kongsberg-gruppen ikke går på våpenproduksjon.

- Jeg kan ikke se noen grunn til at styret ikke kan gå for avslutning av samarbeidet med Kongsberg-gruppen (KG), sa styremedlem Aksel Tjora da det ble åpnet for debatt. Han viste blant annet til KGs produksjon av våpen for eksport.

Professor og styremedlem Aksel Tjora håndhilste på alle demonstrantene da han var på vei inn i møtet.

- At NTNU ikke har noen avtale om direkte framstilling av våpen er ikke relevant. Her svarer ikke rektor på aksjonistenes krav, sa Tjora.

Tjora pekte mot NTNUs visjon og at NTNU skal være uavhenige, ikke bare peke mot hva andre institusjoner gjør og ikke gjør.

- Vi må være konkrete og tøffe, og vi må stå for mot og uavhengighet. Jeg savner mot og tøffhet, og en vilje til å ta en mer aktiv stemme, i motsetning til andre universiteter har gjort, som UiO, la han til.

- Så må vi også ta noen beslutninger som går faktisk utover våre aktiviteter. Det å være modig handler om at vi tar en risiko også.

Ikke noe nytt at Kongsberg produserer våpen

Nikolai Winter-Hjelm mente på sin side at det vil være utfordrende for NTNUs styre å fatte beslutninger som begrenser den enkelte forskers frihet.

- Slik situasjonen er nå, vil jeg legge til grunn at NTNU ikke inngår nye samarbeidsrelasjoner med israelske universiteter, la han til.

Ekstern representant Nina Refseth kommenterte saken slik:

- Jeg støtter fordømming av overgrep mot sivile, samt i å støtte gjenoppbygging av akademiske institusjoner. Jeg er også enig i at det ikke er naturlig å inngå nye samarbeidsavtaler. Herunder er det viktig å understreke at dette ikke gjelder den enkelte forsker.

Når det gjelder KG, er det ikke noe nytt at bedriften produserer våpen, understrekte hun.

- Dette visste vi da avtalen ble inngått, og man måtte vite at de dermed også eksporterer våpen, sa Refseth.

Ekstern representant Jan-Frode Janson istemte Refseth.

Bjørn Skallerud oppsummerte diskusjonen underveis med å si at han oppfatter at det er støtte til kravene om å fordømme overgrep mot sivile, bidra til gjenoppbygging samt ikke inngå nye avtaler med israelske universiteter.

Styremøte 15. mai 2024. Remi Eriksen Tor Grande
Styreleder Remi Eriksen sa at det var enighet om hvertfall et av punktene opp for diskusjon.

Bred enighet om å ikke inngå avtaler

Student og styrerepresentant Anders Lie Hagen var glad for at rektor var tydelig i sin fordømming av krigen og sa at han forventer at den neste rektoren vil være det samme.

- Jeg er glad for at rektor bekrefter at vi nå ikke har noen overordnede institusjonelle samarbeider med israelske institusjoner. Det er en rimelig forventning fra styre også at vi har en forventning om at det heller ikke inngås nye samarbeidsavtaler på institusjonsnivå fremover.

Det samme mente hans kollega fra studentene, Matilde Brox Bordal.

Grande sa at dette er en tanke at han har tenkt før og avslørte at det hadde vært en søknad på bordet det var aktuelt med et institusjonelt samarbeid med et israelsk universitet i vinter. Dette samarbeidet ble det ikke noe av.

Protokolltilførsel om beslutning

Grande slo til slutt fast at det er nødvendig å komme tilbake til en mer grundig redegjørelse i styrets møte i juni.

Styreleder Remi Eriksen oppsummerte slik:

- Jeg hører at det er en nokså samstemt oppfatning rundt styrebordet om at NTNU ikke bør inngå nye akademiske avtaler med israelske universiteter for øyeblikket.

Studentrepresentanten Hagen foreslo en protokolltilførsel til dette punktet, som var lagt inn som en orienteringssak under eventuelt, hvor styret ber om å få spørsmålet til såkalt S-sak, en beslutningssak, i styrets kommende møte i juni.

Følg UA på Facebook og Instagram.