Akademisk boikott av Israel er den mest brennheite saka i UiO-styret på tysdag

Det er diskusjonssaka om akademisk boikott av Israel som har skapt mest merksemd av sakene UiO-styret skal behandla på tysdag. Men eigarskapsstrategi, ny organisering av barnehage og berekraftsenter står også på dagsordenen.

EIGARSKAPSSTRATEGI: Universitetsstyret skal ta stilling til forslag til ny eigarskapsstrategi for UiO på møtet på tysdag. Då kjem også akademisk boikott av Israel og berekrafthuset op som diskusjonssaker. (Arkivfoto)
Publisert Sist oppdatert

Og møtet blir som vanleg i Professorboligen i sentrum, men det startar på eit uvanleg tidspunkt nemleg kl. 12.30. Etter planen skal det vera avslutta kl. 17.40. 

Det skriv Uniforum.

Også denne gongen blir spørsmålet om innføring av akademisk boikott eit av dei tema som UiO-styret skal drøfta. Universitetsleiinga er klar på at dei ikkje vil ha innført noko akademisk boikott av Israel. Det går fram av bakgrunnsnotatet som Uniforum skreiv om førre måndag. Denne gongen kjem det opp som ei diskusjonssak, slik Universitetsstyret bad om på møtet i mars.

I innleiinga peikar universitetsleiinga ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen og assisterande universitetsdirektør Johannes Falk Paulsen på hovudoppgåva til Universitetet i Oslo. Dei viser til at UiO er eit internasjonalt orientert, forskingsintensivt universitet og ein arena for fri kunnskapsutvikling og meiningsutveksling mellom menneske med høg fagleg integritet, evne til open dialog og kritisk tenking. “Alle våre vitenskapelige ansatte har akademisk frihet og kan innenfor våre retningslinjer for forskningsintegritet og forskningsetikk selv velge problemstillinger, hvem de vil samarbeide med, og hvor og hvordan resultatene bringes ut i samfunnet”, står det i bakgrunnsnotatet frå universitetsleiinga.

 I ei eiga informasjonssak står det også meir om korleis UiO bidrar til å hjelpa palestinarar i Gaza, og vil gi vern til nokre av dei forskarane som treng det. I tillegg vert det understreka at UiO tydeleg har fordømt åtaka og overgrepa som sivile i krigen mellom Israel og Hamas blir utsette for, og at UiO fleire gonger har oppfordra til at folkeretten må respekterast.

Også heilt andre saker står på sakslista til Universitetsstyret på tysdag. Det skal mellom anna tilsetja ny fakultetsdirektør for Det medisinske fakultetet og bestemma kven som får tildelt UiOs prisar på årsfesten 2. september.

Skal vedta forslag til eigarskapsstrategi

Ei av dei store sakene er eigarskapsstrategien ved UiO. Der ber universitetsdirektør Arne Benjaminsen om at Universitetsstyret vedtar å slutta seg forslaget til overordna eigarskapsstrategi for UiO og til forslaget til reviderte retningslinjer for forvaltninga av staten sine eigarinteresser ved UiO. Bakgrunnen for den saka er to rapportar, ein frå konsulentselskapet BDO om eigastyringa av innovasjonsselskapet Inven2 og ein frå internrevisjonen om UiOs samla eigarstyring. Ifylgje bakgrunnsnotatet kom dei to rapportane fram til ganske like konklusjonar: “Hovedkonklusjonen i internrevisjonsrapporten er at UiO har etablert noe praksis og rutiner for eierstyring, men at det er behov for forbedringer på flere områder. Det stilles spørsmål ved om UiOs eksisterende interne regelverk er tilstrekkelig presist og tilpasset UiOs behov i eierstyringen”, heiter det.

Det går vidare fram at rapporten rår til at det vert utarbeidd ein heilskapleg strategi og struktur for utøving og oppfølging av UiOs eigarskap for å leggja til rette for betre etterleving av formelle krav og føringar, måloppnåing og rolleforståing. Den omtalte BDO-rapporten sine tilrådingar om UiOs eigarstyring for UiOs eigarstyring for Inven2 er i samsvar med dei viktigaste tilrådingane i rapporten frå internrevisjonen, går det fram av styrepapira. Det er ei intern arbeidsgruppe som har lagt fram dei to forslaga medlemane i Universitetsstyret blir bedne om å ta stilling til under møtet på tysdag.

Barnehage kan bli aksjeselskap

Det er ikkje ofte barnehagar er eit tema i Universitetsstyret. Denne gongen handlar det om nyorganiseringa av Universitetets barnehage. Forslaget til vedtak går ut på at det blir gjennomført ei verksemdsoverdraging der barnehagen går frå å vera under UiO sentralt til å bli eit aksjeselskap som skal bli eit dotterselskap av UniRand AS ved UiO. Formålet med aksjeselskapet skal vera å driva barnehage. 

Bakgrunnen for at dette skjer, finn ein i endringa av barnehagelova paragraf 7a. Der står det at «[H]ver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt». I sakspapira går det fram at private barnehagar er alle barnehagar som ikkje er kommunale. Dermed blir UiOs barnehage privat, sjølv om den er statleg eigd. Derfor må Universitetets barnehage no organiserast som eit aksjeselskap som blir eit eige rettssubjekt. UiOs-styret blir bede om å gi universitetsdirektøren og UniRand AS fullmakt til å sluttføra dei nødvendige prosessane til å lagt UiOs barnehagedrift inn i eit aksjeselskap under UniRand AS.

Innflyttarar i Berekrafthuset

UiO-styret skal også diskutera planen for Berekrafthuset og Senter for global berekraft. Meininga er at både Senter for utvikling og miljø, Senter for tverrfagleg kjønnsforsking og Eining for bærekraftig helse SUSTAINIT på Det medisinske fakultetet skal inn i Farmasibygget eller Berekrafthuset, når Farmasøytisk institutt flyttar inn i Livsvitskapshuset i 2026/27. Til saman vil mellom 200 til 240 tilsette få plass der. 

Framtidas innflyttarar i Livsvitskapsbygget

Universitetsstyret får også presentert ei førebels oppdatering av kva einingar som skal flytta inn i Livsvitskapsbygget når det står ferdig. Universitetsleiinga vil då visa fram fylgjande forslag:

- Forslag om at store delar av Institutt for Biovitskap (IBV) skal flytta inn i Livsvitskapsbygget

- Forslag om at en stor del av Institutt for Oral Biologi (IOB) skal flytta inn i Livsvitskapsbygget

 - Forslag om vidareføring av den tverrfaglege strategiske satsinga UiO:Livsvitskap

- Ei modifisert vidareføring av Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)

Planen er å koma tilbake med eit fullstendig oversyn til Universitetsstyret i juni. Det som i alle fall er klart er at UiO-leiinga vil be Universitetsstyret om å støtta vidareføringa av satsinga UiO:Livsvitskap i fem nye år. Det er ei sak som også vil koma opp i junimøtet. Då vil dei også visa fram kor mykje ledig lokale det vil bli på Nedre Blindern etter einingar som har flytta inn i Livsvitskapsbygget.

Rektor- og prorektorval i 2025

Neste år blir det rektor- og prorektorval på Universitetet i Oslo. Derfor må UiO-styret setja ned ein eigen søkekomité. Forslag til medlemmar blir lagt fram av universitetsdirektøren på Universitetsstyrets møte i juni. Då skal det også leggjast fram ein tidsplan for gjennomføring av rektor- og prorektorvalet 2025, går det fram av sakslista til møtet i Universitetsstyret.

Følg UA på Facebook og Instagram.