NTNU må handle i solidaritet med Gaza  NTNU must act in solidarity with Gaza

Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU forventer at styret ved NTNU tar et klart standpunkt til situasjonen i Gaza, og stiller en rekke krav i denne ytringen.

- Ødeleggelsene i Gaza har blitt synlige for oss alle.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

For English version see below the Norwegian version

Situasjonen i Gaza har rystet verden og Norge. Ødeleggelsene har blitt synlige for oss alle gjennom skjermer og sosiale medier, og hver dag bringer med seg nyheter om liv som har gått tapt. Ødeleggelsene er enorme. FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) rapporterer at i perioden mellom 7. oktober 2023 og 29. april 2024 ble minst 42 000 palestinere drept i Gaza og over 79 000 palestinere ble skadet for livet (OCHA, 2024). Blant ofrene finner vi over 15 000 barn. 

Flere organisasjoner har slått alarm om folkemord og sultkatastrofen som rammer Gazas innbyggere. Amnesty International (2024) viser et dystert, men dessverre helt riktig bilde av det som skjer i Palestina. De viser til de grusomhetene den israelske regjeringen gjennom sin fascistiske hær har begått mot befolkingen i Gaza. Den viser også at Israels regjering gir fullstendig blaffen i de internasjonale avtaler, lover og regler som gjelder i krigstid og ellers.

Rapporten viser videre at den sionistiske regjeringen systematisk har rasert skoler, universiteter, sykehus, samt vann- og elektrisitetsnettet i Gaza.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Mørket har senket seg over Gaza. Ødeleggelsene er umenneskelige, tapene uutholdelige. Men midt i denne dystre virkeligheten lyser flammen av solidaritet. Verden ser, hører og reagerer. Fra de prestisjefylte universitetene i UCLA, Colombia, Sorbonne, Sciences Po, Universitetet i Amsterdam, Humboldt-universitet i Berlin og i Oslo (UiO), til vårt eget universitet NTNU, ser vi studenter reiser seg mot urettferdighet. Studentopprørene er ikke noe nytt i vår felles historie. Opprørene har vært drevet av ulike sosiale, politiske eller økonomiske grunner, og de har alltid vært et motsvar til undertrykkelse og urettferdighet.

Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU er et nylig etablert nettverk for ansatte ved NTNU. Vi teller etter kort tid mer enn 80 medlemmer, og vi fortsetter å vokse. Nettverket samarbeider med Studenter for Palestina i Trondheim, samt andre organisasjoner og foreninger, både ved NTNU og ellers i Norge. Vårt formål er å bidra til å stanse folkemordet i Gaza, samt bidra til arbeidet med gjenoppbyggingen av Gazas utdanningssystem, som har blitt lagt fullstendig i ruiner.

Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU forventer derfor at styret ved NTNU tar et klart standpunkt til situasjonen i Gaza og vi krever derfor at:

- NTNU i solidaritet med sine palestinske kolleger, og deres studenter, forplikter seg til å bidra til gjenoppbyggingen av palestinsk akademia, og til å bidra til at palestinske studenter kan fullføre sine studier.

- NTNU som universitet viser solidaritet ved å fordømme den israelske ødeleggelsen av Gazas universiteter og utdanningssystem. Ødeleggelsene av universitetene og Gazas kulturhistorie er et ledd i det pågående folkemordet.

- NTNU i solidaritet fordømmer angrep på studenters og ansattes ytringsfrihet og demokratiske rettigheter i Israel, USA, Tyskland og andre land både i Europa og verden over.

- NTNU ikke fornyer eksisterende eller inngår nye samarbeidsavtaler med israelske universiteter inntil folkemordet og okkupasjonen opphører.

- NTNU avslutter samarbeid med bedrifter som selger komponenter som inngår i våpen brukt av den israelske hæren i Gaza og på Vestbredden.- NTNU ikke kjøper inn produkter fra bedrifter lokalisert i okkuperte palestinske områder eller som på andre måter er involvert i okkupasjonen.

- NTNU gir innsyn i alle innkjøpsavtaler og hvilken etisk plattform som ligger til grunn for innkjøp o.l. ved NTNU.

Solidaritet er handling. NTNU har muligheten til å være en stemme for rettferdighet, for fred, og for en bedre verden. La oss ikke svikte og kaste bort denne muligheten. Gjennom våre handlinger, gjennom vår solidaritet, kan vi bidra til å endre historiens gang. La oss stå sammen i kampen for rettferdighet, for menneskeverd, og for en bedre verden. La solidaritetens lys skinne sterkt, og la det veilede oss mot en fremtid preget av fred, likeverd og håp.

Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU gir vår fulle støtte til studentenes kommende teltaksjon den 10. mai og støtter også lignende studentaksjoner andre steder i verden. Vi oppfordrer alle NTNU-ansatte og studenter til å støtte initiativet.

Vi har ventet på et tydelig standpunkt fra NTNU i over syv måneder, men den har uteblitt. Derfor har vi nylig sendt et brev med kravene våre til styret ved NTNU.

Med håp om en bedre verden og fremtid,

Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU

 Solidarity for a better world: NTNU must act in solidarity with Gaza

The situation in Gaza has shaken the world and Norway. Through screens and social media, the destruction has been made visible, and each day brings more loss of lives. The destruction is enormous, and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) reports that in the period between October 7, 2023 and April 29, 2024, a minimum of 42,000 Palestinians have been killed in Gaza and over 79,000 Palestinians have been permanently injured (OCHA, 2024); among the victims are over 15,000 children.

Several organizations have raised the alarm of genocide and a hunger catastrophe hitting Gaza’s inhabitants. Amnesty International (2024) depicts a gloomy, but unfortunately accurate picture of what is happening in Palestine. They refer to the atrocities that the Israeli government, through its fascistic army, have committed against the population of Gaza. Their report also reveals that Israel’s government has shown a complete disregard for the international agreements, laws, and regulations that apply in wartime and otherwise. The report shows that the Zionist government has systematically razed schools, universities, and hospitals, as well as civilian water and electricity infrastructures in Gaza.

Night has fallen on Gaza. The destruction is inhuman, and the losses unbearable. But in the midst of this dark reality, the flame of solidarity casts its light. The world sees, hears, and reacts. From the prestigious universities of UCLA, Columbia, Sorbonne, and the University of Oslo, to our own campus at NTNU, we see students who stand up against injustice. These student protests are nothing new in history. These protests have often been driven by a diversity of social, political, or economic demands. The protests have always been an answer to oppression and injustice.

The Academic Network for Palestine at NTNU is a newly established network for staff at NTNU. In a very short time, it has climbed to 80 members strong and continues to grow. The network works with Students for Palestine in Trondheim, as well as other organizations and unions both at NTNU and more broadly in Norway. Our aim is to contribute to the end of the genocide in Gaza and to contribute to the work of restoring and reconstructing Gaza’s education system, which has been completely reduced to rubble.

The Academic Network for Palestine at NTNU therefore expects that the Board of NTNU will take a clear standpoint on the situation in Gaza, and we therefore demand the following:

NTNU, in solidarity with its Palestinian colleagues and their students, must commit itself to contributing to the reconstruction of the Palestinian academy, and help Palestinian students complete their studies.

NTNU as a university must, in solidarity, condemn the Israeli destruction of Gaza’s universities and education system. The destruction of universities and Gaza’s cultural history is a part of the ongoing genocide.

NTNU must, in solidarity, condemn attacks carried out against the freedom of speech and democratic rights of students and academic staff in Israel, the US, Germany, and many other European countries.

NTNU must promise to not renew or initiate new cooperation agreements with Israeli universities until the genocide and occupation of Palestine is ended.

NTNU must end all cooperation with companies that sell weapons or weapon components that are used by the Israeli military in Gaza and in the West Bank.

NTNU must not purchase products from companies located in the occupied Palestinian territories, or who are involved in the occupation.

NTNU must release transparent information regarding all of its purchasing agreements, as well as the ethical guidelines regarding purchasing and similar agreements at NTNU.

Solidarity is action. NTNU has the opportunity to be a voice for justice, for peace, and for a better world. Let us not waste this opportunity. Through our actions, through our solidarity, we can change the course of history. Let us stand together in the struggle for justice, for human dignity, and for a better world. Let solidarity’s light shine bright, and let it guide us towards a future marked by peace, equality, and hope.

The Academic Network for Palestine at NTNU gives its unconditional support to the students’ upcoming encampment on May 10, as well as to the actions of students the world over. We encourage all staff and students at NTNU to join us in supporting the initiative.

We have long waited for NTNU to take a clear standpoint for over seven months, but none is forthcoming. We have therefore sent a letter to the NTNU Board to clearly communicate these demands.

With hope for a better world and future,

The Academic Network for Palestine at NTNU