Lokale lønnsforhandlinger

«Koronapengene» blir ikke et likt beløp for alle

Ekstrabeløpet fra NTNU får trolig samme føringer som resten av oppgjøret.

Oslomet har gitt alle ansatte en koronabonus på 10 000 kroner som et engangsbeløp. NTNU og UiT har valgt å bidra med penger som dras med videre årlig.
Publisert

De lokale lønnsforhandlingene står for tur. Inkludert i potten er 23,4 millioner kroner gitt av rektor Anne Borg. Ekstrabeløpet kom som en konsekvens av ansattes store arbeidsinnsats under ekstraordinære forhold.

Reaksjonene på Facebook kom tvert: Noen håpet det ble et likt beløp for alle, mens andre mente de på campusservice hadde opplevd ekstra belastning under pandemien og burde få mer av potten.

NTL skrev på egen Facebook-side:

«Fra vårt ståsted bør alle ansatte belønnes likt. Det er umulig å sammenligne på tvers av enheter, stillingskoder eller innsats. Pandemien har krevd mye av mange, vi vil ikke være med å si at noen har ytt en bedre innsats enn andre. Vi har alle bidratt til at NTNU har fungert så godt som mulig under pandemien.»

Et likt beløp til alle ville gitt hver ansatt anslagsvis 2600 kroner.

- Ikke sakke akterut i lønnsutviklinga

Nå tyder det på at det ikke blir snakk om en koronakompensasjon og heller ikke et likt beløp for alle. I stedet får ekstrabeløpet de samme føringene som resten av det lokale oppgjøret. Hvordan disse blir, skal forhandles med fagforeningene.

Anne Borg sier det slik til Universitetsavisa:

- Jeg besluttet å legge i 0,5 prosent mer i potten fordi jeg er opptatt av at vi ikke skal sakke akterut i lønnsutviklingen i samfunnet. Vi må passe på at vi får rekruttert godt kvalifiserte kandidater.

NTNU-rektor Anne Borg. Her fra styremøtet i september.

NTNU-rektoren mener en slik ordning fungerer bedre fordi den har en mer langsiktig virkning.

- Den gir en varighet som man ikke får gjennom en engangsutbetaling, av typen koronakompensasjon, sier hun.

Borg poengterer at alle NTNU- ansatte har gjort en formidabel innsats gjennom denne tida.

- Men i denne sammenhengen har jeg tenkt at det viktigste er å få gjort noe med de skjevheter vi så i forbindelse med fjorårets lønnsoppgjør i offentlig sektor.

Fjorårets lønnsoppgjør førte til at privat sektor i sum kom bedre ut enn offentlig sektor. Tillitsvalgte i UH-sektoren mener at de med høy utdanning har sakket akterut.

Fagforeningene ønsker ikke å uttale seg på dette tidspunktet siden arbeidsgiver har fått gjennomslag for at lønnsforhandlingene er unntatt offentlighet.

Ikke alle er omfattet av oppgjøret

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør, hvor det utelukkende forhandles om penger. Oppgjøret skal være ferdig innen utgangen av oktober. Pengene kan bli utbetalt i desember.

UA har bedt NTNU om innsyn i rammenotatene siden disse sier noe om arbeidsgivers prioriteringer og hvem oppgjøret omfatter. HR- og HMS-avdelingen har avslått innsynskravet med den begrunnelse at ei offentliggjøring vil svekke ei forsvarlig gjennomføring av lønnsforhandlingene.

Det finnes ett rammenotat for Akademikerne og ett for de andre fagforeningene og de uorganiserte.

Noe har - kanskje - sivet ut:

På Innsida 27. august omtalte Fakultet for naturvitenskap det forestående lønnsoppgjøret. Der stod det først at fagforeningene og arbeidsgiver er enige om at stipendiater, postdoktorer og vitenskapelige assistenter ikke er omfattet av oppgjøret. Nyansatte ansatt etter 1. januar 2020 (for Akademikerne) og etter 1. mars 2020 for de øvrige og de midlertidig ansatte er ikke omfattet av de lokale forhandlingene.

Etter hvert forsvant dette punktet fra informasjonen lagt ut av fakultetet, noe som kan tyde på at den er innbakt i rammenotatene som er unntatt offentlighet.

Resultatet for oppgjøret ligger innenfor frontfagramma på 2,7 prosent.

Lønnsvinnerne får mest av «korona»-potten

NTNU har altså økt potten med 0,5 prosent, noe som tilsvarer om lag 23,4 millioner kroner. I stedet for et engangsbeløp, vil dette beløpet dras med videre over tid.

I informasjonen som er lagt ut hos NV, står det:

- For Akademikerne (AKAD) skal hele potten forhandles lokalt. Det er holdt av 1,2 prosent av denne potten til generelt tillegg til årslønnen (tilsvarende tillegget på lønnstrinnene i ØVRIGE avtalen). Virkningsdato er 01.05.2021 for resultatet av de lokale forhandlingen på AKAD avtalen.

- For Unio, LO, YS og uorganiserte (ØVRIGE) er 50 prosent av potten fordelt sentralt med virkningsdato 01.05.21. Resultatet ble her et prosentvis påslag på lønnstabellen, og da med en lavtlønns- og likelønnsprofil. Alle fikk et lønnstillegg på 0,9 prosent pluss 1.500 kroner. Fra ltr.19 til og med lønnstrinn 50 ble det i tillegg gitt et lavlønnstillegg på 4.000, samlet minimum 8.214. Alle mellom lønnstrinn 51 og 69 ble gitt et likelønnstillegg, samlet minimum 7.287.

Hvilke føringer som gis i det lokale oppgjøret, er ikke kjent. Men alle vi har vært i kontakt med anser at de 23 millionene fra NTNU vil inngå som en del av lønnsoppgjøret. Nå altså mer i retning av å rette opp gamle skjevheter i lønn framfor en koronakompensasjon. Hvem som får mest av pengene, vil være årets lønnsvinnere. Om det blir sliterne på golvet eller de smarte hodene på toppen, blir klart når forhandlingene er unnagjort og resultatet foreligger.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.