Mener det vil være naturlig å diskutere seksårige åremål

Rektor Anne Borg berømmer Moen-utvalget for sine 25 forslag til bedre lederansettelser. På nyåret starter rektoratet det videre arbeidet med rapporten.

- Det statlige personalregelverket har som klar hovedregel at åremålsledere ikke skal ha retrettstillinger og retrettlønn, sier Anne Borg om ett av Moen-utvalgets forslag.
- Det statlige personalregelverket har som klar hovedregel at åremålsledere ikke skal ha retrettstillinger og retrettlønn, sier Anne Borg om ett av Moen-utvalgets forslag.
Publisert

- Jeg vil berømme arbeidsgruppen for en meget god rapport med mange gode råd og realistiske forslag. På nyåret vil rektoratet gå gjennom rapporten og diskutere hvordan den videre behandlingen bør legges opp, blant annet med tanke på hvilke tiltak som bør prioriteres og i hvilken rekkefølge, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Moen-utvalget har det siste halvåret sett på hvordan NTNU ansetter ledere i åremålsstillinger etter at både ansettelser og prosess høstet kritikk da NTNU i vinter og vår ansatte nye dekaner, prorektorer, instituttledere og en direktør.

Enden på arbeidet ble en rapport med 25 forslag for bedre lederansettelser ved NTNU.

Fakta

Forslagene

Moen-utvalget foreslår blant annet...

...større grad av tilpasning av utlysningstekster til de ulike stillingene.

...mer informasjon om forskjellene på det å ansette en leder og en vitenskapelig ansatt.

...en utvidelse og styrking av arbeidet med informasjon til de som sitter i innstillingsutvalg, blant annet knyttet til forståelse av kvalifikasjonsprinisippet.

...at referansesjekk bør gjennomføres av leder/styreleder.

...at eksterne konsulenter skal få fremme sine synspunkter etter intervjuer, men ikke delta i drøftinger og konklusjon i innstillingsutvalget.

...slutt på bruken av stedfortreder for leder i første intervjurunde.

...at det gjennomføres en prinsippdiskusjon rundt bruken av retrettstillinger ved NTNU for ledere ansatt i åremålsstillinger.

...en reduksjon av «må-krav» i utlysningsteksten, samt en særskilt prioritering av førstekompetanse samt forutsetninger for å utøve god personalledelse.

...redusert bruk av evnetester.

...at en åpner for seksårig åremålsstillinger for å øke attraktiviteten.

...ulike tidsintervall for utskifting av åremålsledere.

...en diskusjon av et minimumsnivå av administrativ bemanning på instituttnivå.

...mer arbeid med utvikling av interne kandidater og sittende ledere.

...økt bruk av letekomiteer for å finne gode kandidater.

Forslagene fra utvalget har som mål å redusere uklarheter og utfordringer knyttet til slike ansettelser, samt øke tilfanget av søkere til stillingene, står det i rapporten.

- Hvordan rapporten skal følges opp vil også bli diskutert i dekanmøtet og med de tillitsvalgte, og både rapporten og vårt arbeid videre med den skal forelegges NTNU-styret i løpet av våren.

Borg mener forslag knyttet til rekruttering som kompetanseområde er relativt enkle å iverksette raskt, mens forslag som utviklings- og kvalifiseringsprogram for fremtidige ledere er noe som trenger planlegging og mer omfattende forberedelse.

Lovverket sier nei til retrettstillinger

Mest krevende tror hun det vil være å få til noe knyttet til forslaget om en diskusjon om retrettstillinger.

- Det statlige personalregelverket har som klar hovedregel at åremålsledere ikke skal ha retrettstillinger og retrettlønn. Lønn er et forhandlingstema mellom NTNU og fagforeningene, og vi vil ta opp med dem hvilke formuleringer vi kan legge inn i lønnspolitikken, sier Borg.

- For internt rekrutterte ledere må det fremstå tydeligere hvordan det å være leder bidrar til lønnsutviklingen, også når man går tilbake til sin opprinnelige stilling. Vi har allerede på plass gode ordninger om faglig oppdatering etter en periode som leder, men vi har ikke lenger en særavtale om hvor mye av lederlønnen du tar med deg, noe som henger sammen med statens regler for åremålsstillinger.

Åpner for diskusjon om åremålslengde

Når det gjelder forslagene om økt lengde på åremålene og et endring som gjør at ikke alle åremålsledere ansettes samtidig forteller Borg at dette er noe som har vært drøftet flere ganger tidligere.

- Disse forslagene må sees i sammenheng, og vil nok påvirke hverandre. Det vil være naturlig at vi tar opp spørsmålet på nytt når vi skal kjøre ny ansettelsesrunde i 2025, men det er viktig å være klar over at hovedregelen i lovverket at et åremål varer i fire år. Skal vi avvike fra dette må både NTNU-styret og Kunnskapsdepartementet gi klarsignal.

Rapporten foreslår også innføringen av et minimumsnivå på administrativ bemanning ved instituttene for å gjøre stillingen som instituttleder mer attraktiv.

- Vil en løsning med mer administrativt personell på instituttnivå være forenelig med kuttene som kommer som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsnormen(ABE-kuttene)?

- Det er viktig, som rapporten påpeker, å sørge for at instituttledere har god administrativ støtte, og ABE-kuttene må ikke være til hinder for dette. Når det er sagt er det stor forskjell på instituttene våre når det gjelder størrelse. Derfor kan det for eksempel være både fornuftig og nødvendig at små institutter samarbeider om spesialiserte administrative funksjoner, slik enkelte institutt gjør i dag.