Ytring

NTNU svarer om ledige rom på Gløshaugen

Eiendomsavdelingen og studieadministrasjon ved NTNU svarer Arild Holm Clausen som stilte spørsmål ved hvorvidt NTNUs tall for romutnyttelse stemmer.

Det er høy utnyttelse på undervisningsrom på Gløshaugen i dag og det er bra. Det vi også ser er at flere undervisningstimer som i dag bookes på store auditorium (250+) med fordel kunne vært flyttet til mindre romstørrelser ut fra innmeldt behov, skriver eiendomsavdelingen ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Innlegget er et svar på et tidligere innlegg i UA, dette kan du lese her.

For å få gode tall på reel undervisningsbelastning må det tas utgangspunkt i data for en lengre periode. Det kan ikke tas utgangspunkt i en enkeltstående uke i semesteret. Simuleringen som er gjort i forbindelse med campussamling hensyntar både timeplanlagt undervisning og etterbestillinger. Timeplanlagt undervisning er felles bestillinger som i utgangspunktet er samordnet av Avdeling for studieadministrasjon (ved enkelte studieprogram gjøres dette av fakultetene og instituttene selv), mens etterbestillinger er booking av konferanser, møter, samlinger, studentbestillinger, bestillinger av faglærere til alternativt tildelt rom o.l. etter at timeplanlagt undervisning er lagt. Begge deler må inngå i vurderingen.

Simuleringen som er gjennomført tar utgangspunkt i data fra NTNUs timeplanleggingssystem høsten 2022, uke 35-47, både timeplanlagt undervisning og etterbestillinger. Utnyttelsesgraden er vurdert for tidsrommet mandag til fredag fra kl. 08:00 – 16:00. Med en effektiv arealutnyttelse bør en forvente en utnyttelsesgrad i snitt på mellom 70%- 85%. For Gløshaugen og Dragvoll, som har mye fast gjennomgående undervisning, kan det forventes en utnyttelse i snitt på nærmere 85%. På Øya og Kalvskinnet, som har høy grad av blokkundervisning (periode/praksisundervisning) og hvor restkapasiteten er vanskeligere å utnytte, kan det forventes en utnyttelse i snitt på 70%. Forventet utnytteselsgrad hensyntar behovet for pauser i og mellom undervisningsøkter.

Det er høy utnyttelse på undervisningsrom på Gløshaugen i dag og det er bra. Det vi også ser er at flere undervisningstimer som i dag bookes på store auditorium (250+) med fordel kunne vært flyttet til mindre romstørrelser ut fra innmeldt behov (emnestørrelse, etterspurte plasser) og mtp. undervisningsform. Noe undervisning legges også i auditorier i mangel av riktig type rom (store flate læringsareal). Det jobbes kontinuerlig med kvalitet og kapasitet på læringsareal for å imøtekomme endringer i undervisningsform og studieprogramportefølje i ordinær campusutvikling. Det er også viktig å se på undervisningskapasiteten samlet sett for Trondheim.

I skjermdump (fra presentasjon i dekanmøte) som det vises til i ytring skrevet av Arild Holm Clausen om auditorier på Gløshaugen, viser en utnyttelsesgrad i snitt på 61% for timeplanlagt undervisning og på 78% når man tar utgangspunkt alle bestillinger, dette er i snitt for alle romtyper og -størrelser. Tilgjengelig kapasitet i graf viser restkapasitet ved 100% utnyttelse av et rom, men som nevnt tidligere kan en kun forvente en utnyttelsesgrad opp mot 85% på Gløshaugen, dette for å ivareta behovet for pauser i og mellom undervisningsøkter.

Det vil være gjennomførbart å flytte undervisning i felles læringsarealer fra Dragvoll til Gløshaugen med tilførsel av arealer som planlegges i campussamling og med utgangspunkt i dagens timeplan (det vil også være andre faktorer som må hensyntas i timeplanlegging). Dette forutsetter at emner som i dag gjennomføres i auditorium som er større enn etterspurte romstørrelser, eller kan gjennomføres i andre rom pga. undervisningsform, flyttes til andre egnede rom. Dette gjelder både for emner som undervises på Gløshaugen og emner som er en del av campussamling. Det forutsetter også at det gjøres noen justeringer av romstørrelser i byggeprogrammet for å ivareta fremtidig undervisningsbehov. Slike justeringer er mulig frem til byggestart.

For mer informasjon om analysen ta kontakt: kontakt@eiendom.ntnu.no