Helgasetr

Vil ikke at universell utforming skal gå på bekostning av areal

NTNU er åpne for å se på heiskapasiteten i Helgasetr, men kun hvis det ikke går på bekostning av areal eller funksjonalitet i resten av bygget.

Luftig, mye glass og sosiale soner i trapperom er planlagt i Helgasetr. Det mener Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ikke er i tråd med universell utforming.
Publisert

Dette skriver Merete Kvidal i sitt svar på en henvendelse fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Brevet fra FFO til rektor Anne Borg ble sendt i mai, mens svaret kom fra Kvidal i september.

Universitetsavisa har tidligere omtalt kritikken av for dårlig universell utforming i Helgasetr i Elgeseter gate.

Peker på tre problemer som kan løses

I brevet fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon skriver seniorrådgiver Cato Lie:

«Vi mener prosjektet viser et stort gap mellom ambisjon og virkelighet på universell utforming. Dette skyldes både fraværende brukermedvirkning fra starten av, samt at mange løsninger i praksis er låst gjennom å gjennomføre dette prosjektet som totalentreprise.»

Nå er ei referansegruppe for universell utforming opprettet, men Lie mener dette ikke vil løse problemene med for dårlig heiskapasitet, underdimensjonerte klasserom og frittstående søyler i gangareal.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon mener tre viktige forhold fortsatt kan løses, og lister opp:

- Det planlegges for sosiale soner i trappeløpene. Disse er ekskluderende og hindrer funksjonshemmede studenter i å treffe medstudenter på en likeverdig måte. Det er et ufravikelig krav fra alle organisasjonene at disse fjernes.

- Bygget planlegges med svært mange glassvegger, både i undervisningsrom, grupperom og yttervegger. Glassvegger gir dårlig akustikk og gir unødvendige utfordringer for hørselshemmede, svaksynte, personer som bruker tegnspråk og personer med konsentrasjonsvansker. Vi mener avbøtende tiltak for akustikk ikke vil være tilfredsstillende og ber NTNU om å stille krav om mer skjerming.

- Det bør vurderes å investere i en ekstra heis ved siden av den minste heisen («heis øst»), eller et annet egnet sted i bygget. Det er svært uheldig at kun én heis går opp til 6. etasje, og at heiskapasiteten ellers i bygget er for dårlig. Slik bygget er tegnet nå, vil det skape mye venting og press på heisene, som vil være en belastning for heisbrukende studenter og ansatte i sin arbeidshverdag.

LES OGSÅ: ISA frykter at lokalene i Helgasetr blir for små

LES OGSÅ: Bekymret for om det blir for trangt på Gløshaugen

- Høye ambisjoner for universell utforming

I sitt svar skriver Kvidal at NTNU som bruker har stilt krav overfor eier og byggherre Statsbygg om funksjonalitet i bygget gjennom brukerinvolvering av studenter og ansatte fra de fagmiljøene som skal ha tilhold i bygget. Hun poengterer at som bruker av bygget, har NTNU fokus på universell utforming, og setter krav til at utbygger skal gjøre sitt ytterste for å finne løsninger som etterkommer kravene til blant annet slik utforming.

NTNU har fått bekreftet fra Statsbygg at forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt.

Videre står det: «NTNU har gjennom hele prosjektutviklingen beskrevet høye ambisjoner for universell utforming.»

Universitetet sender ballen videre til Statsbygg når det gjelder å finne konkrete løsninger på de tre problemene FFO lister opp ovenfor.

Prosjektdirektør for NTNU campusutvikling Merete Kvidal skriver avslutningsvis at NTNU vil følge opp krav til funksjonalitet når det gjelder de tre nevnte forholdene. Her er svaret gjengitt i sin helhet:

Positive til sosiale soner i trapperom

Sosiale soner i trappesonene:

«NTNU ønsker å utnytte all den plass vi har tilgjengelig for å optimalisere sosiale soner innenfor en svært begrenset arealramme. Dersom det er mulig å utnytte trapperom til supplerende sosiale soner, er vi i utgangspunktet positive til at det brukes som et virkemiddel for å øke den totale kapasiteten i Helgasetr.»

Glassvegger:

«Krav til åpenhet, skjerming/innsyn, trygghet og gode akustiske forhold for alle er avveininger som må gjøres i det arbeidet som pågår.»

Heiskapasitet:

«NTNU er åpne for at det sees på heiskapasiteten under forutsetning av at dette ikke går på bekostning av areal eller funksjonalitet i øvrige deler av bygget. Dersom konsekvensen av utvidet heiskapasitet er kutt i areal eller annen funksjonalitet, vil NTNU fortløpende vurdere hvordan disse prioriteringene best kan gjøres for våre studenter og fagmiljøer.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.