Internasjonale studenter

UiT lykkes der NTNU henger bakpå

Mens NTNU enda ikke har igangsatt nye rekrutteringstiltak for internasjonale studenter, har UiT doblet antallet EU-søkere på ett år.

UiT har klart å doble antallet søkere fra EU.
Publisert

Etter at studieavgiften ble innført i fjor mistet NTNU en stor andel av de internasjonale studentene sine. Studenter fra utenfor EU måtte nå betale studieavgift for å studere i Norge. 

Det som tidligere hadde vært en stor og viktig studentgruppe for NTNU var nærmest borte over natta, og på noen studieprogram var det ingen internasjonale studenter som møtte til studiestart.

For å veie opp for tapet skulle flere studieprogrammer ved NTNU begynne å rekruttere mer fra andre studentgrupper. En av disse var studenter innefor EU, som ikke er nødt til å betale studieavgift.

Ifølge tall Universitetsavisa har fått innsyn i, har NTNU bare marginalt lyktes med å skaffe seg flere søkere innenfor EU. UiO og UiB har klart å rekruttere noe flere, mens UiT har doblet sine søkertall.

Se full oversikt i tabellene nederst i saken. 

Dramatisk fall i søkertall

Sett i forhold til 2023 har andelen internasjonale søkere utenfor EU falt med 88 prosent. Det gjør at de internasjonale søkertallene til NTNU (innenfor og utenfor EU) samlet har falt med 81 prosent på ett år.

Antall søkere fra utenfor EU for de fire universitetene NTNU, UiO, UiT og UiB de siste fire årene.

Selv om flere programmer ved universitetet hadde ambisjoner å øke rekrutteringen av studenter fra EU, har andelen EU-søkere kun økt med 9 prosent samlet sett fra i fjor til i år, fra 526 til 573. Antallet EU-søkere ligger fortsatt under det det gjorde i 2021 da det var 695 søkere i denne gruppen.

Historisk sett har studenter utenfor EU vært en viktig studentgruppe for NTNU, mens andelen EU-søkere alltid har ligget lavt. I 2021 var 7,5 prosent av de internasjonale søkerne fra land innenfor EU. Nå som antall søkere utenfor EU har falt drastisk, er denne andelen økt til hele 39 prosent.

Fortsatt fakultetsvis ansvar

Ansvaret for rekrutteringen til de internasjonale masterprogrammene ved NTNU har lenge ligget hos fakultetene. Etter annonseringen av at det innføres en studieavgift for studenter utenfor EU ble NTNU sentralt enige om å få på plass en felles rekrutteringsstrategi. Denne skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2024.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, forteller at grunnen til at det tar tid er kapasitetsutfordringer på grunn av omorganiseringer i fellesadministrasjonen.

Marit Reitan er prorektor for utdanning ved NTNU

- Samtidig er dette et nytt arbeidsområde det ikke har vært satt av ressurser til tidligere. Internasjonal rekruttering inngår i arbeidet med nye retningslinjer for NTNUs rekrutteringsarbeid, som etter planen skal være ferdig innen utgangen av 2024.

Det betyr at rekrutteringen for opptaket både for i år og neste år fortsatt ligger hos fakultetene og de enkelte studieprogrammene.

Har doblet søkertallene

Et av universitetene UA har innhentet tall fra har allerede klart å rekruttere flere EU-søkere. Ved UiT har de siden 2023 mer enn doblet antallet søkere fra innenfor EU – fra 190 til 402. 

UiT har mer enn doblet antall søkere fra EU, mens NTNU, UiO og UiB har hatt en økning på 9, 16 og 25 prosent.

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, forteller at de har jobbet systematisk med rekrutteringen av studenter fra EU.

- Det er stas at det gir resultater, og vi er godt fornøyde med tendensen, sier hun.

- Hva legger du i det at dere har jobbet systematisk med rekruttering av studenter fra EU?

- UiT har deltatt aktivt på den europeiske utdanningskonferansen, EAIE, prioritert dialog med våre samarbeidspartnere og markedsført de engelskspråklige programmene våre – også i Keystone Academic som er en markedsføringsportal, sier Tveitås.

Hun forteller også at de ser at flere av de som har vært på utvekslingsopphold hos dem som bachelorstudenter kommer tilbake for å ta et masterprogram.

Selv om UiT kommer til å fortsette å jobbe for å få flere EU-søkere i årene som kommer, mener Tveiterås at flere europeiske studenter ikke vil erstatte øvrige internasjonale studenter.

- Mangfold i bakgrunn og perspektiv er viktig for kunnskapsutviklingen, konstaterer hun.

Ingen felles tiltak

Selv om ingen kan måle seg med UiT har både UiO og UiB hatt en større økning i EU-søkere enn NTNU. Ved UiO har antall europeiske søkere økt med 16 prosent siden 2023, og ved UiB har antallet økt med 25 prosent. 

UiO har ikke satt inn sentrale tiltak for rekruttering fra EU. I likhet med NTNU er det kun de ulike fakultetene som gjennomfører aktive rekrutteringstiltak.

- Det gjennomføres i varierende grad, ut over god informasjon på nett, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

Hun forteller at UiO vurderer behovet for å iverksette felles rekrutteringstiltak overfor studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

UiB forklarer også sin oppgang delvis med at de enkelte fagmiljøene aktivt har gått inn for å rekruttere EU-studenter, for å dekke tapet i søkere fra utenfor EU/EØS.

- Men andre påvirkende faktorer kan være at Norge har blitt et billigere land å bo i, og at det er et trygt og stabilt land i en ellers urolig verden, sier avdelingsdirektør Christen Soleim ved Studieavdelingen på UiB.

Søkere fra EU, EØS og Sveits

Universitet 2021 2022 2023 2024
NTNU696531526573
UiO10649338701008
UiT216206190402
UiB480365440550

Søkere utenfor EU, EØS og Sveits

Universitet 2021 2022 2023 2024
NTNU852092437327886
UiO487537534134889
UiT280541403707641
UiB315539503875525

Følg UA på Facebook og Instagram.