Legger ned utdanninger: Slik skal fakultetet kutte tilsvarende 90 årsverk

Ledelsen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er nå enige om at fire utdanninger skal legges ned for å spare penger. 

Fakultet for medisin og helse legger ned fire utdanninger.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Økonomien ved NTNU

NTNU og spesielt en rekke fakulteter ved universitetet må bruke mindre penger.

Dette er blant annet på grunn av stigende kostnader og fallende inntekter. Den største utgiften for fakultetene er lønn. 

Det er veldig ulike økonomiske utsikter nå, og det varierer derfor veldig hvilke grep fakultetene nå må ta. 

UA har tidligere omtalt en rekke av disse:

Fakultet for medisin og helsevitenskap må nedbemanne. Dekanen har tidligere sagt at de nok må ned 70 årsverk. Fakultetet var det første som innførte ansettelsstopp i fjor, men det har gått for tregt å kutte kostnadene på den måten.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap må også nedbemanne. Det er spesielt Institutt for lærerutdanning som ventes å treffes her.

Fakultetet for naturvitenskap har innført ansettelsesstopp fra 1. mars og ut året. De håper naturlige avganger skal holde for å kutte kostnader.

Også Vitenskapsmuseet har gjort radikale endringer på grunn av dårlig økonomi, og vil ta mer kontroll over hvordan de ansatte bruker tida si. 

Fakultet for økonomi har en mindre prekær situsjon, og krever bare at dekanen godkjenner ansettelser.

Torsdag hadde fakultetsledelsen, instituttlederne og det nyopprettede omstillingsutvalget ved Fakultet for medisin og helsevitenskap et møte for å konkretisere tiltak ved omstillingsprosessen fakultetet skal gjennom. 

Her ble de enige om hvilke tiltak som nå skal gjøres ved fakultetet, som for tiden står i en krevende økonomisk situasjon. 

Dette meldes på fakultetets internkanal på Innsida. 

Fire utdanninger legges ned. Dette er ergoterapiutdanningen på Gjøvik, master i avansert klinisk allmennsykepleie, videreutdanning i aldring og eldres helse og videreutdanning i palliasjon. For sistnevnte vil høstens opptak gjennomføres før studiet legges ned. 

Restrukturerer ledelse og studieporteføljer

I tillegg til å legge ned disse utdanningene vil store deler av masterporteføljen restruktureres. Ved å gå over til flere fellesemner og færre valgemner skal dagens aktivitetsnivå opprettholdes med betydelig mindre ressursbruk. 

Programmene dette gjelder er master i folkehelse, psykisk helse, klinisk helsevitenskap, global helse og helsesykepleie, i tillegg til at den nye masteren i spesialsykepleie innrettes på en mindre ressurskrevende måte.

Også ledelsen på institutt- og fakultetsnivå skal gå gjennom en omstrukturering, som skal reflektere den kommende reduksjonen i aktivitetsnivå. 

Samlet anslår fakultetet at de gjennom disse tiltakene skal kunne redusere stillinger tilsvarende i overkant av 90 årsverk. 

Fortsatt ingen enighet om sluttpakker

Ifølge Innsida-meldingen skal nye bemanningsplaner være klare for drøfting med lokale tillitsvalgte før sommeren.

UA har tidligere omtalt at NTNU og de tillitsvalgte i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam) ikke har klart å bli enige om innholdet i tiltakene som skal innføres i den krevende økonomiske situasjonen ved universitetet. 

Blant disse tiltakene er sluttpakker eller sluttavtaler. En slik avtale innebærer at den som sier opp stillingen sin vil få utbetalt vederlag i en viss periode, hvor varigheten på denne perioden er oppe til diskusjon. 

Det fremdeles ikke oppnådd enighet i Sesam om innholdet i eventuelle sluttpakker.