Fakultetsstyremøte ved SU

Må nedbemanne: - Vi er torpedert midtskips

Under fakultetsstyremøtet til SU onsdag 28. februar ble det klart at fakultetet må gjennom en stor omstillingsprosess for å nå budsjett.

Arve Hjelseth ytret seg kritisk til flere sparetiltak under onsdagens møte i fakultetsstyret. Han er bekymret for om fakultetet kan få redusert utdanningskvalitet med måten de er lagt opp på.
Publisert

- Vi er torpedert midtskips. Vi har tre populære studieprogram som rammes her. Det som gjør bemanningsplanen så vanskelig å svelge, er at den rammer helt vilkårlig. Det er høy risiko for svekket utdanningskvalitet.

Det sier ansatterepresentant Arve Hjelseth, som var svært kritisk til mange av de tiltakene som ble presentert for SUs fakultetsstyremøte onsdag 28. februar.

Ansettelsesstopp og kutt i budsjett har vist seg å ikke være nok for å få kontroll på den økonomiske situasjonen ved SU-fakultetet og Institutt for lærerutdanning.

For å nå budsjett må det nå til et omstillingsarbeid ved fakultetet, men rektor og fakultetstyringen er uenige i hvor mye avsetningsnivået skal endres.

Nedbemanning og mer samarbeid

I 2024 skal fakultetet se på hvilke virkemidler som kan settes i gang for nedbemanningen. På kort sikt foreslås det å starte en nedbemanning hos fagseksjonene der aktivitet og finansiering er borte, samarbeid om undervisning på tvers av insituttene og innstilling i bruk av læringsassistenter. 

Driftsmidlene til ansatte skal også kuttes ytterligere.

- Driftskostnadene er allerede senket med 16 millioner, men det står fortsatt på lista over reduksjoner, sier Hestbek.

Dekan Tine Arntzen Hestbek

På lengre sikt skal foreslås det å avdekke muligheter for ytterligere nedbygging av både kapasitet og samarbeid, samt at emner skal flyttes eller legges ned.

Samtidig må lønnskostnadene ned ved ILU.

- Vi har ingen lang tradisjon med samarbeid på tvers, men nå har vi ikke midler til noe annet. Alle er presset og det er en vanskelig situasjon, fortsatte dekanen.

Uenighet om avsetningsnivå

I et tildelingsbrev 8. februar ba rektor om at kurver for avsetninger ved universitetet skal flates ut og at aktivitetsnivået tilpasses bevilgningen. For 2024 skulle avsetningene ved SU ikke være lavere enn 9 prosent av bevilgningene, og med en øvre grense på 10 prosent.

Avsetningsnivået er hvor mye fakultetet skal spare. Fordi NTNUs oppsparte midler har gått fortere enn planlagt ønsket rektor at SU-fakultetet skulle tilpasse aktivitetsnivået sitt til inntektene.

Etter protester fra fakultetet om at 9 prosent var for strengt er nå gjeldende styringssignal fra rektor at avsetningsnivået i 2024 ikke skal ligge lavere enn 7 prosent.

Nasjonalt ligger avsetningsnivået på 5 prosent og flere av styremedlemmene synes fortsatt avsetninger ikke lavere enn 7 prosent var for strengt.

De ba dermed dekanen om å videreformidle følgende til rektor:

«Fakultetsstyret ber dekanen formidle til rektor at styret stiller seg undrende til at SU-fakultetet skal innfri NTNUs behov for avsetninger på et høyere nivå enn den nasjonale normen. Dette gjelder spesielt i en periode der SU er nasjonalt pålagt å endre sin studieportefølje til mer kostnadskrevende lærerutdanninger.»

Følg UA på Facebook og Instagram.