Eksternt revisjonsselskap KPMG konkluderer med at Forskningsrådet styrer økonomien godt

- Nå kan styret og administrasjonen fortsette jobben med å få frem gode forslag til løsninger som regjeringen kan ta stilling til, sier nestleder i interimstyret Robert Rastad.

Rolf Råstad er nestleder i Forskningsrådets interimstyre.
Rolf Råstad er nestleder i Forskningsrådets interimstyre.
Publisert

Dette kommer frem i en pressemelding fra Forskningsrådet. Utredningen kommer som følge av at Kunnskapsdepartementet ba Forskningsrådet den 16. mai å anskaffe ekstern bistand til å gjennomgå den økonomiske situasjonen.

I tillegg var oppdraget å gjøre rede for hovedårsakene til at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet har oppstått.

Ingen vesentlige feil funnet

Gjennomgangen fra revisjonsselskapet KPMG viser at det ikke er funnet vesentlige feil i det som er lagt til grunn for å forstå den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet som førte til at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kastet hele styret. Revisjonsselskapets gjennomgang bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

- Denne gjennomgangen er viktig fordi den bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at prognosene Forskningsrådet arbeider ut ifra gir et korrekt bilde av situasjonen. Dette er en viktig avklaring, og nå kan styret og administrasjonen fortsette jobben med å få frem gode forslag til løsninger som regjeringen kan ta stilling til, sier nestleder i interimstyret Robert Rastad.

Riksrevisjonen konkluderte med regelbrudd

Da Riksrevisjonen gjennomgikk økonomien til Forskningsrådet for andre gang, etter å ha først konkludert at det var ingen feil før DFØ kom til motsatt konklusjon, fant de flere regelbrudd. Khrono meldte at DFØ kom fram til at bevilgningspraksisen i Forskningsrådet ikke var i tråd med statens økonomireglementet.

Riksrevisjonen konkluderte følgende i sin revisjonsberetning:

«Forskningsrådets årsregnskap mangler tilstrekkelig informasjon om de økonomiske konsekvensene av store fremtidige forpliktelser til forskningsprosjekter.»

«Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet ved å bevilge mer penger til forskningsprosjekter enn det som ligger i bevilgningene fra departementene til Forskningsrådet.»

Manglende omforente økonomiske styringsmål

KPMG vurderer at en av hovedårsakene til at den økonomiske situasjonen har oppstått at det har manglet omforente økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet.

KPMG peker på at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet er sammensatt. En av hovedårsakene til at den økonomiske situasjonen har oppstått at det har manglet omforente økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet. Ifølge revisjonsselskapet er det flere forhold har vært medvirkende til at situasjonen har oppstått og viser til at Forskningsrådets tilskuddsforvaltning er grunnleggende sett kompleks.

Råstad fremhever at rapporten spesielt peker på forståelsen av overføringer innenfor Forskningsrådets virksomhet:

- KPMG peker på at det kan synes som om det har vært misforståelser og uklar begrepsbruk knyttet til sentrale mekanismer i Forskningsrådets tilskuddsforvaltning.

Les mer: