Arbeidsmiljøet ved IHS:

Rapport legges fram for ansatte torsdag

Den langvarige og dype konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS) får sin foreløpige utløsning torsdag. Da får de ansatte presentert funnene i en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet ved instituttet.
Forventningene ansatte ved IHS har til hva rapporten kan avstedbringe varierer, fra forsiktig optimisme til uttrykk for skepsis. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Forventningene ansatte ved IHS har til hva rapporten kan avstedbringe varierer, fra forsiktig optimisme til uttrykk for skepsis.  Foto: Kristoffer Furberg

Som Universitetsavisa rapporterte i januar, har NTNU-ledelsen nedsatt en egen, særskilt sammensatt arbeidsgruppe som har fått mandat til å ta rede på den betente situasjonen ved IHS. Gruppen ble av NTNU-ledelsen gitt navnet «Faktakartleggingssgruppen», av medarbeidere ved instituttet raskt omdøpt til «Havarikommisjonen.»

Den har vært i arbeid i drøye fire måneder nå, med omfattende og til dels gjentatte intervjuer med ansatte ved instituttet, samt noen ved fakultetet.

LES OGSÅ: Historien om et varslet havari

LES OGSÅ: Kriseinstituttlederen

Etter hva Universitetsavisa erfarer, vil de faste og de midlertidig ansatte få seg forelagt hovedfunnene i rapporten torsdag morgen. Til stede vil blant annet organisasjonsdirektør Ida Munkeby være, som eier av undersøkelsen.

Rapportens del to vil bli presentert i neste uke, eventuelt sammen med NTNU-ledelsens tiltak for å løse opp i situasjonen.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

«Uforsvarlig arbeidsmiljø»

I mandatet for kartleggingen, heter det: «Med bakgrunn i en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte ved IHS er det grunn til å anta at noen ansatte samlet sett utsettes for uforsvarlig arbeidsmiljø og at enkeltpersoner kan ha opplevd/opplever trakassering.»

Gruppens mandat er å «kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav…» heter det videre. Arbeidet med denne faktainnsamlingen er besluttet gjennomført av Det humanistiske fakultet ved dekanen. Det er organisasjonsdirektør Ida Munkeby som står ansvarlig for den videre oppfølging av gruppens arbeid.

- Forverret situasjonen

Universitetsavisa har snakket med flere fast ansatte på ulike deler av konfliktlinjene ved instituttet. Forventningene man har til rapporten varierer, fra forsiktig optimisme til uttrykk for skepsis for hva som kan komme ut av dette. Man synes samstemte om at mye står på spill. Ledelsen har «investert mye tid og penger,» som én sier, i at kommisjonens rapport skal ende i noe konstruktivt. Likevel: «Det virker som prosessen har forverret situasjonen,» sier en annen.

Langvarig konflikt

Konfliktene ved IHS har utviklet seg over en årrekke, men fikk en ny omdreining fjor vår, da professor Kristian Steinnes ble besluttet tvangsflyttet, og en gruppe ansatte sendte brev til dekan, rektor og universitetsdirektør med beskyldninger om «illegitim maktbruk.» Instituttleder Tor Einar Fagerland og dekan Anne Kristine Børresen ble beskyldt for å forårsake en «fryktkultur» ved Instituttet.

Senere skrev en annen gruppe ansatte et brev med støtte til instituttleder Fagerland og hans håndtering av situasjonen, samtidig som andre ansatte gikk ut mot beskyldningene om fryktkultur ved instituttet.

Gjennom høsten forsterket konflikten seg til et hittil ukjent nivå. Den toppet seg da Fagerland trakk seg på dagen fra jobben som instituttleder, og begrunnet det med at en epost han sendte til et konsulentbyrå som hadde blitt koplet inn for å løse problemene ved Institutet, var blitt gjort kjent.

Magne Flaten ble konstituert som instituttleder ved IHS

Faktainnhentingen

Medlemmer og mandat for faktainnhentingsgruppen:

Kartleggingsgruppa består av følgende personer:

Professor Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (leder)

Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

Organisasjonspsykolog Ingrid Wibe, Senter for ledelse

Sekretær for gruppa er seniorrådgiver Didrik Tårnesvik, HR- og HMS-avdelingen.

Mandatet for arbeidet sier at gruppa skal

«kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav (…). Gruppa skal gjennom en kartlegging av arbeidsmiljøet danne seg et objektivt og faktabasert bilde av arbeidsmiljøet med særlig vekt på å identifisere og forklare uheldige arbeidsmiljøfaktorer. Kartleggingen kan omfatte organisering, ledelse, enkeltpersoner og enkelthendelser – eller andre faktorer gruppen mener er av vesentlig betydning. Gruppa skal intervjue et representativt utvalg av ansatte.

Kartleggingen skal sammenfattes i en rapport som skal inneholde analyser/konklusjoner knyttet til arbeidsmiljøet. Før fakultetet konkluderer på bakgrunn av rapporten, skal berørte parter gis anledning til å uttale seg.

Etter at partene er gitt anledning til å uttale seg om rapporten, skal kartleggingsgruppen utarbeide en tilleggsrapport til arbeidsgiver med forslag til eventuell oppfølging og tiltak.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.