NTNU er allerede 170 millioner i underskudd: Rektor vurderer sterkere sparetiltak

Etter årets første fire måneder er NTNU 170 millioner i underskudd i forhold til budsjettet. Fakultetene med størst underskudd er MH, IE og HF.

NTNU Hovedbygget
NTNU må potensielt gå til enda mer drastiske sparetiltak, sier rektor Tor Grande.
Publisert Sist oppdatert

Tallene legges fram for NTNUs styre neste tirsdag.

Flere av fakultetene har det siste året satt i gang større eller mindre sparetiltak for å få økonomien på rett kjør. I slutten av mai åpnet NTNU også opp for å tilby sluttpakker, som etter all sannsynlighet først får effekt fra høsten av.

Etter første tertial er det få spor å se i av sparetiltakene som allerede er iverksatt.

Mye av budsjettunderskuddet forklares i periodiseringsfeil, samt avvik på lønn og egenfinansiering av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

32 av millionene forklares med at det ikke er beregnet riktige pensjonskostnader på samtlige fakultet. Dette regnes som avvik på lønn.

Vurderer sterkere tiltak

Tor Grande åpner for at full stopp i ansattelser kan bli en mulig konsevens.

Rektor Tor Grande er bekymret for situasjonen. Det kommer fram av en Innsida-melding.

- Det viktig at vi alle tar inn over oss at den økonomiske situasjonen for hele universitetet er alvorlig. Dette klarer vi ikke å løse bare med langsiktige sparetiltak. Vi må se på om det i tillegg blir nødvendig med hardere lut som kan gi effekt på kortere sikt, sier Grande.

I Innsida-meldingen forteller rektor at ytterligere bremsing, eller full stopp, i nye tilsettinger ved hele NTNU kan bli en konsekvens.

Andre restriksjoner vurderes også. Dette kan omfatte tiltak for å redusere utgiftene til drift og investeringer. Rektor vil drøfte mulige tiltak med NTNUs styre 18.juni når de får en presentasjon av den økonomiske situasjonen.

Overforbruk på lønn

I virksomhetsrapporten som legges fram for styret neste uke er det gjengitt hva som er hovedårsakene til fakultetenes budsjettavvik. Alle fakulteter bortsett fra Vitenskapsmuseet har et overforbruk på lønn. 

For høye lønnskostnader har vært trukket fram som det største problemet ved en rekke fakulteteter. Disse kostnadene supplementeres nå av pensjonskostnader som har blitt betydelig høyere enn tidligere antatt ved samtilige fakultet.

Fremste årsaker for avvik

Fak/Vm Avvik mot budsjett (1000 kr) Hovedpunkter for avvik mot budsjett pr. første tertial
ØK-1 749Overforbruk på lønn (5 MNOK, hvorav 1,5 MNOK er pensjon) og lavere BOA-inntekter motvirkes av mindreforbruk på drift og investeringer samt bevilingssøkning mot budsjett.
AD269Overforbruk på lønn (1 MNOK, alt pensjon), drift og egenfinansiering BOA motvirkes av økt inntekt og investeringer lavere enn budsjettt.
HF-10 087Overforbruk på lønn (5 MNOK, hvorav 2,0 MNOK er pensjon) og egenfinansiering BOA og mindre bevilingssinntekt. Periodiseringsfeil utgjør 5,7 MNOK av resultatavviket.
IE-17 410Overforbruk på lønn (20 MNOK, hvorav 4,8 MNOK er pensjon) og høyere investeringer enn budsjettert. Inntekt og lavere driftskostnad motvirker delvis overforbruket.
IV2 431Overforbruk på lønn (8 MNOK, hvorav 4,7 MNOK er pensjon) og egenfinansiering BOA motvirkes av periodiseringsavvik på investeringer og drift.
MH-24 662Overforbruk på lønn (32 MNOK, hvorav 5,5 MNOK er pensjon) og egenfinansiering BOA. Motvirkes delvis av mindreforbruk på drift og investeringer, og økt inntekt.
NV-3 692Overforbruk på lønn (12 MNOK, hvorav 3,6 MNOK er pensjon) og svakere netto BOA-samspill. Mindreforbruk på drift og investeringer, og økt bevilingssinntekt
SU-3 870Overforbruk på lønn (5 MNOK, hvorav 4,0 MNOK er pensjon) og drift. Motvirkes av godt netto BOA-samspill med både lavere egenfinansiering og høyere inntekt.
VM1 387Økt inntekt og lavere driftskostnader. Motvirkes delvis av svakere BOA-samspill enn budsjettt, Lønn nært budsjett, på tross av ekstrakost på pensjon på 0,6 MNOK

Kilde: Fakultetenes tertialrapporter for første tertial 2024, ePhortesak 2024/14505

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er blant de tre med størst underskudd. Dekan Ingrid Schjølberg sier at de visste at det kunne bli underskudd i år som i fjor. I mars innførte fakultetet en rekke strenge tiltak for å kontroll på økonomien. Da sa hun at de er optimistiske.

Dekan ved NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Ingrid Schjølberg.

- Sånn sett er det ikke så mye nytt i denne situasjonen for oss. Det som gjør et visst utslag er at i tillegg til de utgiftene på lønn, har vi også fått økte pensjonsutgifter på toppen av det. Det gjelder hele NTNU. Men det er ikke noe vi har mulighet til å påvirke, sier hun til Universitetsavisa.

Tærer på sparekontoen

Ved årsskiftet hadde NTNU 688 millioner kroner på bok. Av denne bufferen er 369 millioner avsatt til en investeringsplan som NTNU har forpliktet seg til overfor Kunnskapsdepartementet, der mesteparten er øremerket til Campusutviklingsprosjektet.

Om NTNU fortsetter å ha budsjettunderskudd på samme størrelse som i første tertial kommer denne sparekontoen krympe kraftig.

Illustrasjon delt på Innsida i forbindelse med resultatet fra første tertial 2024.

Flere av fakultetene vil ikke klare å nå målet om 5 prosent avsetninger ved kommende årsskifte. Mest utsatt er MH, IE, SU og AD. To av fakultetene risikerer å overtrekke sparekontoen med henholdsvis 62 mill. (MH) og 18. mill. (IE), ifølge en prognose skriver NTNU på Innsida.

Følg UA på Facebook og Instagram.