Ytring:

- Øyvind Eikrem kan ikke bli leder for Institutt for sosialt arbeid

Holdninger som ikke er antirasistiske har ingen plass i vår utdanning, og bør ikke være med på å forme meg og mine fremtidige kollegaer, skriver ISA-student Marlen Devold i denne ytringen, hvor hun redegjør for hvorfor hun mener Eikrem er uskikket til å bli instituttleder der.

- En leder for institutt for sosialt arbeid ved NTNU forventer jeg aktivt deltar i bekjempelse av rasisme, skriver ISA-student Marlen Devold i denne ytringen.
- En leder for institutt for sosialt arbeid ved NTNU forventer jeg aktivt deltar i bekjempelse av rasisme, skriver ISA-student Marlen Devold i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Eikrem-saken har en viktig sak for NTNU og media lenge, særlig knyttet til usikkerheten om hvorvidt Eikrem faktisk har vært aktiv på facebook-profilene som har ytret høyreradikale og rasistiske ytringer.

Da jeg leste i Universitetsavisa at Eikrem stiller som eneste kandidat for institutt for sosialt arbeid ble jeg oppriktig fylt med et ubehag. Jeg kjenner på sinne, for at verdier helt uforenlig med profesjonsutdannelsen min kanskje kan være med inn i en lederrolle ved mitt institutt. Jeg studerer barnevernspedagogikk ved NTNU, hvor Eikrem har en større rolle i min utdanning.

Grunnen til at jeg ytrer meg nå, er at Eikrem fortsatt har en rolle i min og mine medstudenters profesjonsutdanning. Eikrem har aldri - slik jeg opplever det - gått ut og aktivt ytret at han tar avstand fra de rasistiske, fremmedfiendtlige, og til tider nazistiske tankene som facebook-profilen har ytret. Jeg har kjent på selv ubehaget av å kontakte Eikrem for faglig hjelp da jeg selv er melaninrik og frykter å bli møtt med fordommer.

En leder for institutt for sosialt arbeid ved NTNU forventer jeg aktivt deltar i bekjempelse av rasisme. Slike antirasistiske handlinger og holdninger finner jeg ikke fra Eikrem. Det man finner fra Eikrem i den offentlige debatten er derimot blant annet uttalelser til det høyreradikale nettstedet Resett. Det synes jeg er problematisk.

Det er viktig å finne fakta knyttet til om Eikrem står bak facebook-profilen eller ikke. Likevel synes jeg det er essensielt at Eikrem, som en viktig del av min profesjonsutdanning, står fram og aktivt tar avstand fra verdiene, tankene og miljøene som facebookprofilen ytrer og deltar i.

Jeg forventer at NTNU tar ansvar for sin rolle i arbeidet vårt som et samfunn til å jobbe antirasistisk. Antirasisme handler om så mye mer enn å ikke ha rasistiske holdninger, eller å ikke ytre seg rasistisk. Antirasisme er nå, blant annet takket være BLM, et arbeid vi alle må delta hvor vi aktivt bekjemper diskriminering og annengjøring.

Studiet mitt fokuserer mye på kultursensitivitet. Det omhandler forståelsen av at kulturelle forskjeller kan sees på som likeverdige alternativ til den norske samfunnsnormen. Kultursensitivitet vektlegger viktigheten av å forstå hvordan egne personlige og kulturelle verdier, samt verdier i organisasjonen vi deltar i, i stor grad vil farge arbeidet vårt. En elementær ting jeg har lært på studiet er det at arbeidet vårt med mennesker aldri kan skilles fra personlige og profesjonelle verdier. Basert på dette forventer jeg at mine forelesere, emnekoordinatorer og ledere for instituttet aktivt bidrar til å fremme verdier som likeverd og antirasisme. Dette forventer jeg fra Eikrem.

Jeg er enig i at Eikrem ikke skal straffes for noe han ikke har gjort. Jeg sier meg også enig i at vi ikke skal frata noen ytringsfriheten, uansett hvor uenig jeg kan være i meningene. Jeg synes allikevel ikke at ens rett til å ytre verdier uforenlige med barnevernets arbeid, skal i ytringsfrihetens navn få delta i skapelsen av framtidens barnevernspedagoger. Mitt fremtidige yrke er verdiladet, og vil i stor grad være formet av de verdiene og holdningene jeg har møtt gjennom studiet mitt. Disse holdningene overføres både bevisst og ubevisst. Slik kan Eikrem, selv med det jeg tror er gode intensjoner om objektiv undervisning, allikevel påvirke hvilke holdninger jeg og medelever kan ta med oss videre i profesjonen. Holdninger som ikke er antirasistiske har ingen plass i vår utdanning, og bør ikke være med på å forme meg og mine fremtidige kollegaer.

Barnevernet har mottatt mye kritikk for nettopp manglende kultursensitivitet, maktmisbruk og annengjøring av medmennesker. Her har vi en jobb å gjøre, og vi er nødt til å videreutvikle og bedre praktiseringen av verdier som menneskeverd, ansvar og ikke-diskriminering. Disse verdiene er en del av det etiske grunnlaget til profesjonene Eikrem utdanner, etter yrkesetisk grunnlagsdokument (FO). Da kan vi ikke ha en instituttleder som ikke fronter disse verdiene aktivt, og som tar ikke ansvar for en videreutvikling og styrking av disse etiske prinsippene. Det ansvaret har jeg ikke sett Eikrem ta enda, tvert imot.

Barnevernspedagogen kan aldri bli skilt fra sitt verdigrunnlag, og ei sin maktposisjon. Eikrem som professor kan heller aldri bli skilt fra sitt verdigrunnlag og maktposisjon når han utdanner sosialarbeidere og barnevernspedagoger. Som en del av fremtidens barnevernspedagoger, mener jeg vi ikke kan ha en foreleser, ei en leder for instituttet som ikke aktivt fremmer antirasisme og de yrkesetiske verdiene som jeg skal ta med meg inn i min profesjonsutøvelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.