Økonomien ved NTNU

Fakultetsstyret sa nei til budsjett: Må kutte tilsvarende 70 årsverk

Fakultetsstyret til MH avviste et foreslått budsjett som gikk 100 millioner i underskudd. Nå må fakultetet finne varige løsninger på problemet, sannsynligvis ved kraftig nedbemanning.

Dekan for MH, Siri Forsmo, forteller at tallene går i retning en stor nedbemanning.
Publisert

Onsdag 27. februar behandlet styret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap budsjettet for 2024 i et ekstraordinært møte. Budsjett som hadde et underskudd på 100 millioner kroner, noe som gjorde at fakultetsstyret ikke støttet budsjettet står det i en melding på Innsida.

Nå ber fakultetsstyret dekan Siri Forsmo om å synliggjøre de faglige konsekvensene av å oppnå budsjettbalanse i 2024, samt om å gå i dialog med rektor om et realistisk mål for budsjett 2024.

-  Vi håper vi slipper å nedbemanne så mye, men det er neppe mulig å få budsjettet i balanse uten nedbemanning, sier Forsmo til Universitetsavisa.

Må nedbemanne

For å lande budsjettet ber fakultetsstyret dekanen om å identifisere varige tiltak, hovedsakelig i form av nedbemanning.

- Vi har allerede hatt ansettelsesstopp i et år. Noe nedbemanning har skjedd på den måten, men det går for sakte, sier Forsmo. 

Videre i det som ble fattet som et vedtak i fakultetsstyremøtet, ber styret om følgende:

«I tråd med styringssignalene fra rektor må det settes av midler til strategisk handlingsrom og RSO-rammen må ivaretas med tanke på forskningsaktivitet. 

Fakultetsstyret forutsetter at NTNU bistår fakultetet med relevante ressurser for å kunne gjennomføre nedbemanning for å komme i budsjettbalanse.»

Får ingen redningspakke

I forkant av møtet orienterte dekanen om at hun hadde vært i dialog med rektor, som ga signaler om det ikke er mulig å bistå med noen økonomisk «redningspakke» til fakultetet. 

Dermed må lønnsutgiftene ved fakultetet reduseres. Dette vil tilsvare nedbemanning på om lag 70 årsverk

I følge Innsida legger dekanen også til at NTNU må bistå fakultetet med ressurser og HR- verktøy slik at nedbemanningen gjøres riktig og i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Forsmo forteller at det jobbes kontinuerlig med å holde ansatte informerte om situasjonen. I likhet med andre fakulteter ved NTNU er også MH-fakultetet en del av en større omstillingsprosess i UH-sektoren. 

- Det er forståelig at nedgangstider skaper uro. Spesielt når det har vært oppgang i mange år. Likevel mener jeg vi finner en løsning, selv om det betyr at vi må jobbe litt annerledes, sier hun.

Følg UA på Facebook og Instagram.