Avskjedigelsen

Rektor holder Eikrem ansvarlig for rasistiske ytringer på Facebook

«Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse» skriver rektor i saksnotatet til Styret. Eikrem avviser alle beskyldningene som grunnløse.

Onsdag avgjør styret ved NTNU om førsteamanuensis Øyvind Eikrem får sparken.
Publisert Sist oppdatert

Hovedpersonen selv imøtegår påstandene i notatet sist i denne artikkelen.

Onsdag denne uka kommer klagesaken mot avskjedigelsen av Øyvind Eikrem opp til behandling i NTNU-styret. Dermed vil «Eikrem-saken» få et foreløpig sluttpunkt. Dersom klagen avvises og avskjedigelsen opprettholdes, må Eikrem ventelig fratre sin stilling umiddelbart. Det neste som da kan skje er at han tar saken til domstolsbehandling. Dette har han ved ulike anledninger gitt uttrykk for at han akter å gjøre.

Styrebehandlingen gjelder klagen på vedtaket om avskjedigelse. Klageskrivet er utferdiget av Eikrems advokat Christoffer Hjelde.

Universitetsavisa har, i likhet med flere andre medier, hatt tilgang til rektors saksnotat til styrebehandling. I notatet gjøres det rede for hvilke klanderverdige forhold ledelsen mener han har gjort seg skyldig i, samt begrunnelse for hvorfor disse forholdene fyller vilkårene i statsansatteloven for avskjedigelse.

Fakta

Eikrem-saken

  • Den 20. februar 2020 skrev Filter nyheter at Øyvind Eikrem sto bak blant annet Facebook-profilene Einar Tambarskjelve og Einar Tamburi.
  • De viste til skjermdumper med sitater de mente var av rasistisk karakter.
  • Eikrem nekter for at han har skrevet disse sitatene.
  • Seinere slo Pressens faglige utvalg fast at de brøt god presseskikk ved å ha en konstaterende form og ikke hadde dokumentert godt nok at Eikrem stod bak kontoen.
  • To kolleger av Eikrem, Anne Aasback og Malin Fævelen fortalte deretter til Nidaros at de så at Eikrem var innlogget på den omstridte Facebook-kontoen.
  • NTNU hyret inn to advokatfirmaer for å foreta innsyn i Eikrems e-post og annet elektronisk materiale for å se om han hadde brutt NTNUs IKT-reglement.
  • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomførte en faktaundersøkelse (granskning) av sakens fakta.
  • I juni i år besluttet NTNU å gå til avskjedigelse av ham. Eikrems advokat klagde beslutningen inn for fakultetets ansettelsesråd, som opprettholdt vedtaket.
  • Onsdag får NTNU-styret klagesaken på sitt bord. Dersom avskjedigelsen opprettholdes vil Eikrem ta saken til retten.

Det er særlig to forhold som løftes fram. Det ene er at Eikrem ansvarliggjøres for hatefulle og rasistiske ytringer som framkom på en facebookside som Filter Nyheter koplet til ham. Det andre er i særlig grad Eikrems opptreden overfor studenter ved Institutt for sosialt arbeid hvor han er ansatt som førsteamanuensis.

Samtidig som at avskjedigelsen av ham vandrer gjennom NTNUs besluttende organer har han vært i full vigør som foreleser ved instituttet.

Notatet viser til en rekke hendelser og utsagn fra studenter som berører påstander om klanderverdig oppførsel fra Eikrems side. Hendelsene er anonymiserte.

Saksnotatet er først omtalt i Khrono.

«Utilbørlig atferd»

Rektor mener at vilkårene for avskjed i statsansatteloven paragraf 26 bokstav b er oppfylt, da Eikrem «grovt har krenket sine tjenesteplikter».

Videre representerer Eikrems befatning med Facebook-profilen «utilbørlig adferd» som «bryter ned den aktelsen og tilliten som er nødvendig for stillingen» som Eikrem har ved NTNU, skriver Rektor, og viser til statsansatteloven § 26 bokstav d.

Når det gjelder brudd på bokstav b listes det i notatet opp fire punkter:

* Eikrems opptreden overfor studenter: «NTNU har mottatt bekymringsmeldinger fra studenter, der det blant annet kommer frem at de opplever ubehag når de skal kontakte Eikrem for faglig hjelp, og at de frykter å bli møtt med fordommer basert på hudfarge.»

* Eikrems opptreden overfor kolleger: «Eikrem har opptrådt konfronterende og aggressivt mot flere kolleger, omtalt både ledere og øvrige kolleger på en lite respektfull måte, gitt klart uttrykk for manglende tillit til arbeidsgiver og personer som opptrer på arbeidsgivers vegne, og har i tillegg ignorert klare pålegg fra arbeidsgiver.»

* Eikrems varsler og klager mot dekanen og instituttledelsen, som «bidrar til å belyse hans manglende tillit, kritiske holdning til ledelsen og generelt konfliktskapende væremåte.»

* Eikrems manglende medvirkning til arbeidsgivers håndtering av saken.

LES OGSÅ På hvilket grunnlag gir NTNU Eikrem sparken?

- Han er ansvarlig

Angående paragrafens punkt d vises det til Eikrems befatning med den anonyme Facebook-profilen, slik det framkom i Filter Nyheters avsløring. Her sier rektor seg enig med en rapport utarbeidet av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hvor det konkluderes med at Eikrem må holdes ansvarlig for en facebook-konto som rammes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

«Rektor finner det ikke nødvendig å vurdere troverdigheten av innholdet i den fremlagte erklæringen, da den ikke gir grunnlag for å endre konklusjonen i avskjedsvurderingen. Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse. (UAs uthevelse) Etter rektors vurdering kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene, uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen.»

Rektor anfører videre at dersom en student ved barnevern- og sosionomutdanningen hadde vært ansvarlig for de samme ytringene, «ville det trolig blitt igangsatt en særskilt skikkethetsvurdering av vedkommende, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Eikrem har som en av sine oppgaver ansvar for å forestå den løpende skikkethetsvurderingen som skal foretas i henhold til forskriftens § 2 andre ledd. Ytringene på Facebook-profilen er også egnet til å svekke Eikrems legitimitet til å foreta denne skikkethetsvurderingen»

Konklusjon: «Etter rektors vurdering er ikke oppsigelse en tilstrekkelig reaksjon i denne saken. Det legge betydelig vekt på hensynet til studentene. I tillegg innebærer hensynet til NTNU og tilliten til virksomheten at avskjed bør gis.»

- Dette har ikke arbeidsgiver noe med

I et tidligere intervju med UA kommenterer jusprofessor Olav Torvund NTNUs ansvarliggjøring av Eikrem for innholdet på nevnte fb-side. «Hvis en NTNU-ansatt sier noe rasistisk og ulovlig utenom jobben, og på en måte som ikke knytter ham til jobben, så kan det være straffbart. Men det har ikke arbeidsgiver noe med,» sa Torvund da.

Jusprofessoren mener NTNU har gjort seg bort i denne saken. De «har gått på trynet og laget ei skikkelig smørje av denne saken. Instituttet har gravd seg stadig lengre ned i gjørma. Blir det arbeidsrettslige represalier, har han en god sak. Det er jeg overbevist om,» sa Olav Torvund.

Eikrem: - Koordinatene mangler

I rektors notat til NTNU-styret holdes Eikrem ansvarlig for Facebook-siden hvor det spres rasistiske ytringer. Det står blant annet: «Rektor finner det ikke nødvendig å vurdere troverdigheten av innholdet i den fremlagte erklæringen, da den ikke gir grunnlag for å endre konklusjonen i avskjedsvurderingen. Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse. Etter rektors vurdering kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene, uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen.»

- Eikrem: Hva er din kommentar til dette?

- For det første stiller jeg meg undrende til den vage bruken av begrepet «disponert». Det er høyst uklart hva som menes med det ordet her. For det andre er det ikke riktig at jeg visste hva som sto der. Jeg ble først klar over de nevnte ytringer på den siden etter Filter Nyheters oppslag i februar i fjor. Det finnes ikke et eneste holdepunkt for at saken forholder seg annerledes, sier Eikrem.

Han legger til:

- Så merker jeg meg at rapporten som NTNU anvender er laget av det samme advokatfirmaet som så grundig har blamert seg i Quatar-saken hva angår ytringsfrihet. Jeg ville ikke stolt på noe av betydning fra den kanten.

- Du anklages for klanderverdig opptreden overfor studenter, som blant annet har ført til at studenter «opplever ubehag når de skal kontakte Eikrem for faglig hjelp, og at de frykter å bli møtt med fordommer basert på hudfarge.» Hvordan stiller du deg til dette?

- Jeg konstaterer at innstillingen ikke innehar ett eneste konkret tilfelle å vise til. Ingen koordinater oppgis for påståtte hendelser – ingen hvor, når, hvordan, ingen navn. Det er helt umulig å forholde seg til saken utover å avvise det som fullstendig feil. Jeg er heller aldri innkalt til noen samtale med ledere hvor jeg er forelagt slike påstander, det finnes ingen sakspapirer. Jeg var sist til medarbeidersamtale i april i år, hvor intet av denne karakteren ble brakt opp, sier han.

- De konstruerer punkter

- Du anklages for å ha opptrådt konfronterende og aggressivt overfor kolleger. Er dette riktig?

- Disse «kollegene» er uspesifiserte, så også her mangler koordinatene i beskyldingene. Hvem er de? Hva har skjedd? Når? Derimot er en tidligere leder ilagt advarsel for ytringer angående min person, og jeg har blitt utsatt for utilbørlige belastninger i følge en faktaundersøkelse HR/HMS-avdelingen gjorde for to år siden, sier Eikrem.

Ifølge rapporten ble han i forbindelse med møter i 2019 utsatt for en «uheldig belastning» samt «utilbørlig opptreden.»

- Jeg opplever disse vage og fullstendig udokumenterte påstandene om at jeg skal ha oppført meg aggressivt mot kolleger som et forsøk fra ledelsens side på å vende argumentasjonen enda en gang. De har begynt med en konklusjon, og så finner opp ad hoc-grunner som skifter hele veien. Jeg finner det svært forstemmende at NTNU her konstruerer punkter for å finne på grunner til å avskjedige meg, sier han.

- Hva er din forklaring på at NTNU velger å føre en avskjedigelsessak mot deg?

- Den lange forklaringen skal jeg ta i retten, om det kommer til det. Den korte er at jeg i årevis har vært i konflikt med enkelte personer ved instituttet, personer som har gode kontakter oppover i systemet. NTNU har to ganger avskåret forsøk på å komme til minnelig løsning, det sier sitt. Formålet synes å være å gjøre tilværelsen mest mulig ubehagelig for meg.

- Dersom Styret avviser klagen fra deg og din advokat, og avskjedigelsen opprettholdes, kommer du til å føre saken til domstol?

- Det kommer jeg helt sikkert til å gjøre. Dersom det skulle bli sak blir det iallfall interessant. Så langt har jeg kun hatt anledning til å respondere på påstander fra motparten, det tar slutt hvis vi ender i retten, sier Øyvind Eikrem