Ytring

Til NTNUs Styre og Rektor

I dette brevet sendt til NTNU-styret og rektor ved NTNU legger boikott-demonstrantene fram forslag om hvordan deres krav kan omsettes i praksis, og argumenter for hvorfor dette haster.

Fra demonstrasjon for akademisk boikott av Israel ved NTNU 3. juni i regi av Studenter for Palestina i Trondheim.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Til styremøtet 18 juni 2024 ber Akademisk Nettverk for Palestina/NTNU og Studenter for Palestina i Trondheim om at styret fatter vedtak som imøtegår og realiserer våre krav, som ble sendt til styret 8 mai 2024 og ble diskutert i styremøtet 15 mai 2024.

NTNU har et ansvar som en ledende akademisk institusjon i Norge, ikke bare for å fremme forskning og utdanning, men også for å sikre at vår virksomhet og våre samarbeidspartnere opprettholder høye etiske standarder og følger internasjonal lov og rett. Situasjonen i Palestina er akutt og krever vår oppmerksomhet og handling. Ved å ta tydelig avstand fra aktører som bidrar til okkupasjon og folkemord, kan NTNU bruke sin viten til beste for samfunnet og leve opp til sitt samfunnsoppdrag om å fremme utvikling og menneskerettigheter.

I dette brevet legger vi til forslag om hvordan kravene kan omsettes i praksis, og argumenter for hvorfor dette haster. Kilder er angitt i separat, vedlagt dokument. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Krav 1: At NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg-gruppen, frem til Kongsberg-gruppen slutter å selge våpen og våpendeler til Israel, enten direkte eller via tredjeland.

Bakgrunn og forslag: NTNU har et ansvar for å sikre at deres samarbeidspartnere etterlever internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv slik disse er nedfelt i FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv (UNGP) og OECD-regelverk. Både UNPG og OECD pålegger selskaper å gjøre risikovurderinger av om de gjennom egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser bidrar til brudd på internasjonal humanitærrett, også kalt krigens folkerett. Et eksempel på et slikt bidrag er utvikling av teknologi til våpen som brukes av mottakerne til angrep på sivile. Det er dokumentert at Kongsberg-gruppen leverer komponenter til F-35-fly, og at disse flyene blir brukt i krigføringen på Gaza. Kongsberg-gruppen samarbeider også om våpenutvikling med de amerikanske våpenprodusenter Lockheed Martin og RTX Corp., som igjen samarbeider med israelske våpenprodusenter.

I lys av denne situasjonen må NTNU kreve innsikt i om deres teknologiutvikling kan ha blitt brukt til angrep på sivile. Samtidig som samarbeidet med Kongsberg-gruppen stanses har NTNU videre ansvar for å ta opp med Kongsberg-gruppen hvordan de aktivt hindrer at deres teknologi blir brukt i Gaza. NTNUs styre bør sette ned en arbeidsgruppe som skal granske om NTNU kan ha bidratt til brudd på humanitærretten, samt diskutere hvordan NTNU kan følge opp sitt ansvar for å sikre at Kongsberg-gruppen etterlever internasjonale retningslinjer. Arbeidsgruppens arbeid må være transparent og offentlig og gruppen må inkludere uavhengige folkerettseksperter og observatører fra Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk Nettverk for Palestina.

Krav 2: At NTNU ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina, via Horisont Europa rammeavtalen.

Forslag og argumenter: Styret setter ned en gruppe som arbeider med denne saken, for å sikre transparens og rask respons. Samarbeidsstans skal ikke bare omfatte NTNUs egne prosjekter, men også NTNUs involvering med eksterne norske partnere. Forskerforum (2024) viser at Sintef samarbeider med Israel Aerospace Industries, som produserer våpen som brukes i okkupasjonen og folkemordet i Gaza. NTNU må derfor sikre at universitetets forskere og midler ikke er involvert i slike prosjekter gjennom forskningsinstitutt som Sintef og lignende.

Krav 3: At NTNU kommer med en uttalelse som fordømmer Israels angrep på sivile og på utdanningsinstitusjonene i Gaza.

Forslag og argumenter: En offisiell uttalelse er nødvendig i samband med vedtak om at samarbeid med israelske institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen og folkemordet stanses. Uttalelsen må i tillegg til fordømmelsen forklare at grunnen til vedtaket er Israels brudd på internasjonal lov og rett.

Kjensgjerninger i saken er: 

FNs resolusjon 242 pålegger Israel å trekke seg tilbake til grensene fra 1967 og å avslutte

okkupasjonen av Gaza og Vestbredden. Resolusjon 338 krever av alle stridende parter å etterkomme resolusjon 242 og bidra til fred.

Siden 7. oktober 2023 har Israels krigføring i Gaza ført til at Den Internasjonale Domstolen (ICJ) fra 26. januar 2024 prøver Sør-Afrikas anklage mot Israel for folkemord. Preliminære konklusjoner er at israelsk krigføring viser flere trekk som kjennetegner folkemord. 12. mai 2024 sluttet Egypt seg til Sør-Afrikas anklage. Til nå er over 35.000 palestinere drept, mesteparten sivile. 

19. mai 2024 bad aktor i Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) om arrestordre på Israels statsminister og forsvarsminister, på grunn av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza og situasjonen i Palestina.

Til nå har den israelske regjeringen ikke etterkommet FNs resolusjoner, den utfører folkemord i Gaza og unnlater å anerkjenne de internasjonale domstolenes autoritet og legitimitet. Det er derfor meget viktig at NTNU, som del av Norges akademia, etterkommer internasjonal lov og rett og ikke bidrar til okkupasjonen og krigføringen gjennom sin forskning. Israelske universiteter og israelsk forskning bidrar aktivt til okkupasjonen og krigføringen i Gaza, og NTNU må derfor stanse institusjonelle samarbeid frem til okkupasjonen og krigen i Gaza opphører.

FN har også slått alarm om systematiske angrep på skoler, universiteter, studenter og lærere i Gaza, og FN mener ødeleggelsene vitner om et bevisst forsøk på å utslette det palestinske utdanningssystemet, noe de kaller “scholasticide”. I skrivende stund er det rapport om drap av omkring 6000 studenter og 100 universitetsansatte. Det drives også systematisk destruksjon av Gazas kulturhistoriske arv og arkiver. I denne akutte og alvorlige situasjonen har NTNU en plikt til å være solidarisk med sine palestinske kolleger og studenter og fordømme folkemordet og dets konsekvenser for palestinsk akademia.

Vi viser til de altomfattende sanksjonene mot Sør-Afrikas apartheid regime og mot Russland etter invasjonen av Ukraina: Israel bør sanksjoneres på samme måte, men det er regjeringens ansvar. NTNU må gjøre sin plikt på den akademiske fronten. 

Krav 4: At NTNU bidrar til gjenoppbyggingen av Gazas utdanningsinstitusjoner.

Forslag og argumenter: Gjenoppbygging av Gazas universiteter og utdanningsinstitusjoner bør inkludere å bidra til at palestinske studenter og akademiker kan fullføre sine studier og sin forskning. Planleggingen må skje i samarbeid med palestinske studenter og akademikere, som har oversikt over hva som opprinnelig fantes av universiteter, vitenskaper, arkiver og samlinger, og andre institusjoner, hva slags hjelp som trengs, i tillegg til situasjonen for studenter og akademikere. Gazas kulturhistorie og arkeologi må også tas med i planleggingen: hva kan ivaretas og gjenoppbygges, og hvordan kan ødeleggelsen dokumenteres? Det er viktig at NTNU samordner dette arbeidet med andre norske universiteter, ettersom det sannsynligvis vil være flere universiteter som vedtar at de skal bidra til gjenoppbygging. Den norske Palestinakommittéen og Nettverkets medlemmer kan også være ressurser i dette arbeidet. 

Tillegg til dette punktet: Lørdag 18. mai, i pinsehelgen, sendte rektor en e-post til Nettverket med invitasjon til frokostmøte tirsdag 21. mai kl. 8:00, for å diskutere planering av gjenoppbygging av Gazas akademia. Vi gjør styret oppmerksom på at invitasjonen kom under langhelgen og at møte kl. 8:00 første dag etter helgen ikke var mulig, da koordinering blant Nettverkets medlemmer krever mer tid. Men vi ønsker initiativet velkommen og ser frem imot samarbeid om dette.

Akademisk Nettverk for Palestina/NTNU ved Ulrika Mårtensson og Unni Eikeseth 

Studenter for Palestina i Trondheim ved Magnus Barka Hjelle og Shams Mamon Jabari 

Folkerettsjurist Mads Harlem i Redd Barna og Kjell Stephansen i BDS -utvalget (boikott, desinvesteringer, sanksjoner av Israel) i Palestinakomiteen har bidratt med faktagrunnlag når det gjelder krav 1. 

Fakta

Vedlagt referanseliste fra brevet

FNs resolusjoner om Israels okkupasjon av palestinske landområder 

UN (1967). Resolution 242. https://digitallibrary.un.org/record/90717?ln=en&v=pdf

UN (1973). Resolution 338. https://digitallibrary.un.org/record/93466?ln=en&v=pdf

Israel og folkemord: internasjonal lov og rett siden 7 oktober 2023

International Court of Justice (2024). Application of the Convention on the

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South

Africa vs. Israel). https://www.icj-cij.org/case/192

 International Criminal Court (2024). Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan. 20 May 2024. https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state

 UN Human Rights Office of the High Commissioner (2024). UN experts deeply concerned over “scholasticide” in Gaza. 18 april 2024. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/un-experts-deeply-concerned-over-scholasticide-gaza#:~:text=GENEVA%20

Ahram Online. Egypt won’t retreat from joining South Africa’s case against Israel at ICJ: Source to al-Qahera News. 18 mai 2024. https://english.ahram.org.eg/News/523815.aspx

Israelske universitet, okkupasjonen og krigføring mot Palestina 

Wind, Maya (2024). How Israeli Universities and Legal Scholars Collaborate with Israel’s Military. Dawn MENA. 14 mars 2024 https://dawnmena.org/how-israeli-universities-and-legal-scholars-collaborate-with-israels-military/

Wind, Maya (2024). Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom. London: Verso. (Vi har ikke rukket å lese den, men har lest anmeldelsen ovenfor.)

Norges og NTNUs forskningssamarbeid med israelske institusjoner 

Forskerforum (2024). Norsk-israelsk samarbeid i 54 forskningsprosjekter. Asle Olav Rønning, 16 mai 2024. Norsk-israelsk samarbeid i 54 forskningsprosjekter (forskerforum.no)

Universitetsavisa (2024). NTNU deltar i fire forskningsprosjekter med israelske institusjoner. 22 mai 2024 (universitetsavisa.no)

Våpensalg til Israel 

Action on Armed Violence (2024). Who is arming Israel? Report and key findings. 12 april 2024. https://aoav.org.uk/2024/who-is-arming-israel-report-and-key-findings/