Dette vil medlemmene i NTNU-styret ha svar på i «Borg-saken»

Fredag skal rektors arbeidsgivere diskutere hennes framferd. Dette ønsker de svar på.

Når styret møtes neste gang blir det for å diskutere Anne Borg og hennes håndtering av kontroversen omkring NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld forrige uke, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag forrige uke kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Mandag kveld kom det ut at det var deler av den elektroniske kommunikasjonen som ikke hadde blitt sendt til UA i første runde. Der gir Norsk indsutri-direktøren tilbakemelding på innlegget til Borg. Hun sier blant annet at hun forventer å få «kritikk ift. ytringsfrihet.»

Fredag kl 0900-1030 vil det avholdes et ekstraordinært digitalt styremøte ved NTNU. Møtet vil i sin helhet handle om rektor Anne Borgs håndtering av kontroversen omkring NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland.

Vanligvis strømmes styremøter ved NTNU, med mindre saken er unntatt offentlighet. Det skjedde blant annet da «Eikrem-saken» var oppe for styret. Det er foreløpig ikke klart om dette møtet vil være åpent for offentligheten.

Dette er NTNU-styret

Styret er NTNUs øverste organ, og skal ta beslutninger av prinsipiell og overordnet karakter. De skal også ivareta rammer og retningslinjer satt av Kunnskapsdepartementet og Stortinget. 

Det er også styret som er rektors arbeidsgiver. Det er i alt elleve personer som møter fast i styret. 

Fire, blant dem styreleder, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

De resterende syv er interne medlemmer, valgt av studenter og ansatte ved NTNU. Tre er valgt av faste vitenskapelig ansatte. Én er valgt av midlertidig vitenskapelig ansatte, én er valgt av teknisk-administrativt ansatte og to er valgt av studentene.

Universitetsavisa har mandag ettermiddag rettet tre spørsmål til samtlige av de som møter fast i styret. Dette svarer de per e-post:

Fakta

Her er spørsmålene UA har stilt

1. Hva mener du blir viktig for styret å ta opp under møtet?

2. Hvor dramatisk opplever du denne saken?

3. Bør spørsmålet om rektors stilling være opp til debatt under møtet?

Dette svarer de

 Aksel Tjora, fast vitenskapelig ansatt: 

1. Jeg regner med at vi kan få en god diskusjon om ytringsfrihet, akademisk uavhengighet av ledelse og hvordan rektor samhandler med eksterne aktører som opererer i en helt annen kultur og lovgivning enn NTNU.

 2. Saken er alvorlig i den forstand at dette med akademisk frihet har vært et område for oppmerksomhet i flere år, og vi ser nå at dette må jobbes enda tydeligere med i fortsettelsen. Mange av oss som interesserer oss for utviklingen av sektoren betrakter ledelse som et viktig punkt, og da blir det stor interesse og bekymring for om denne type feilgrep blant ledere også antyder en systemsvikt.

 3. Dette spørsmålet er ikke konkret meldt inn i innkallingen.

Bjørn Skallerud, fast vitenskapelig ansatt:

Jeg går ikke inn på spørsmål 2 og 3 her. Men for spørsmål 1:

Har rektor diskutert med sine prorektorer? Hva slags råd har kommet fra kommunikasjonsavdelingen?

Hva slags koblinger og føringer er det mellom øverste ledelse på NTNU og næringsliv og industri? Er NTNU fra toppledelsen en autonom organisasjon som står støtt på egne ben, med ansatte som kan ha egne meninger, høy takhøyde og utstrakt ytringsfrihet?

Ingrid Bouwer Utne, fast vitenskapelig ansatt:

1.Det er viktig å få vite bakgrunnen for innlegget i DN, prosessen i forkant, samt håndteringen i etterkant. Vi må få vite hvem som initierte innlegget, hvem som var involvert i utarbeidelsen av det, samt i krisehåndteringen i etterkant. Vi må få vite hvordan ledelsen ser på akademisk ytringsfrihet, om hvordan ledelsen har jobbet med akademisk ytringsfrihet i etterkant av Eikrem-saken, og hvordan vi ivaretar vår uavhengighet i forhold til sterke næringsinteresser. Det er også aktuelt å diskutere lederutvikling og god ledelse på NTNU.

2. Dette er en sak jeg svært gjerne skulle ha vært foruten. Jeg er lei meg på NTNU sine vegne.

3. Dette vil jeg ikke kommentere nå.

Nicolai Winter-Hjelm, midlertidig vitenskapelig ansatt:

Jeg synes det er bra at denne saken blir tatt opp i styret i lys av det som har skjedd, og ser frem til diskusjonen under møtet. Både retten til akademisk ytringsfrihet og akademias forhold til næringslivet er viktig og riktig at har et kontinuerlig fokus i akademia. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere før møtet på fredag, og henviser videre til styreleder når det gjelder selve gjennomføringen av det ekstraordinære møtet.

Matilde Brox Bordal, student:

Det er en svært viktig debatt som løftes i media. Det er viktig for styret som det øverste organet å forsikre seg om en god kultur på NTNU. Det store engasjementet i mediebildet viser hvor viktig det er at styret diskuterer saken. Per nå har vi ikke mottatt styrepapirer, og styret har ikke besluttet om det skal være et åpent eller lukket møte. For øvrige kommentarer henviser jeg til styrets leder.

Anders Lie Hagen, student:

Jeg ser frem til at styret samles fredag for å diskutere saken. Vi er avhengige av at NTNUs ansatte opplever et ytringsrom for å delta i diskusjoner og formidle kunnskap. Rektor har som leder et viktig ansvar for å legge til rette for dette. Borg har beklaget kritikken, men jeg har behov for å forstå vurderingene rundt kommunikasjon med eksterne aktører. Universitetets og enkeltforskeres uavhengighet er avgjørende for vårt samfunnsoppdrag.

For øvrig viser jeg til styrets leder.

 Kjersti Møller, teknisk administrativt ansatt:

Jeg har ingen kommentarer til denne saken før styremøtet. Jeg forventer at styret gis en grundig redegjørelse fra rektor, og ser frem til denne. Samtidig har jeg notert meg det som har kommet frem i media, og i øvrige sammenhenger. Saken hører hjemme på styrets bord, og den tas alvorlig.

Jan Frode Janson, ekstern: 

Bekrefter at jeg skal delta på det ekstraordinære styremøtet, men har ingen kommentarer i forkant av møtet.

Nina Refseth, ekstern: 

Jeg vil gi mine merknader til saken i møtet på fredag.

Bente Stallknecht, ekstern:

Universitetsavisa har fått svar fra dekan Stallknechts kontor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Universitetet i København om at hun ikke har noen kommentarer til vår forespørsel.

Remi Eriksen, styreleder:

Eriksen har ikke svart på UAs spørsmål, men viser til sin tidligere kommentar til UA:

Vi jobber fortsatt med sakspapirer og selve gjennomføringen av møtet.

   Endring 12.12, kl 12.10: Anders Lie Hagens sitat er nå korrekt lagt inn. I en tidligere versjon forekom Nicolai Winter Hjelms sitat to ganger ved en feil. 12.42: La til at Stallknecht ikke har noen kommentar.

 

Følg UA på Facebook og Instagram.