Ytring

Det viktige arbeidet med fremtidens studier starter nå

Nå skal anbefalingene fra Fremtidens teknologistudier og Fremtidens humsam-studier settes ut i livet.

Som rektor skal jeg gjøre mitt for at målene med prosjektene skal lykkes, skriver Anne Borg.
Publisert

På fredag avholder Fremtidens humsam-studier sin sluttkonferanse, og med det setter vi endelig punktum for to store prosjekter på utdanningskvalitet: Fremtidens teknologistudier og Fremtidens humsam-studier. Nå starter for alvor det viktige arbeidet med å sette anbefalingene fra prosjektene ut i livet.

Begge prosjektene har gitt ambisiøse anbefalinger om hvordan NTNU skal videreutvikle to store studieområder og gjøre studentene i enda bedre stand til å møte framtidas behov for kompetanse og arbeidskraft. Sentralt i begge prosjektene står den kompetanse og kunnskap som kandidatene trenger for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Tverrfaglighet og arbeidslivsrelevans er andre sentrale tema. Og NTNUs unike profil gir gode forutsetninger for å utdanne kandidater som både har sterk faglig fordypning og ferdigheter til å arbeide tverrfaglig med samfunnsutfordringer og løsninger på disse.

Vi må tenke nytt om faglig innhold og læringsformer

Et gjennomgående tema i begge prosjektene er at våre kandidater, uansett fagfelt, skal ha kompetanse for å bidra til arbeid med komplekse samfunnsutfordringer, spesielt bærekraftig utvikling/omstilling og digitalisering. Her gjøres det mye i mange studieprogrammer allerede.

Skal vi lykkes med målene i prosjektene, må vi tenke nytt både om faglig innhold og læringsformer. For eksempel anbefales mer bruk av studentaktiv læring, arbeidslivsamarbeid og relevante vurderingsformer. Her må vi jobbe både med utviklingsarbeid og kultur.

Anbefalingene som er gitt i prosjektene fordrer langsiktig arbeid og krever innsats og ressurser på ulike nivå. Prosjektene har vært diskutert i dekanmøtet, som har gitt full tilslutning til at anbefalingene i prosjektene bør følges opp.

Som rektor skal jeg gjøre mitt for at målene med prosjektene skal lykkes: Noen av de viktigste bidragene vil være arbeid med kompetanseutvikling, økt læringsstøtte og oppgradering og videreutvikling av læringsareal. Dette er ting som det allerede jobbes med, og som det skal satses på i årene fremover. Sentralt læringsstrøk som planlegges som del av campussamling i Trondheim vil være en nøkkel her noen år fram i tid. Uavhengig av dette, må vi videreutvikle læringsarealer i alle tre studiebyene våre.

Den største og viktigste jobben må likevel gjøres av fagmiljøene selv, når dette skal gjennomføres i det enkelte studieprogram og emne.

Jobber med pilotprosjekter

Når jeg sier at iverksettingen starter nå, er det bare delvis sant. Mange av anbefalingene fra prosjektene er allerede tatt inn i en rekke emner. Og parallelt med prosjektene har fagmiljøene begynt å jobbe med pilotprosjekter, som skal teste og vurdere ulike anbefalinger og metoder fra prosjektene.

En av disse pilotene er Tverrfaglige profiler med tema innen bærekraft og digitalisering for bachelorstudenter. Denne emnepakken kan studentene velge allerede fra høsten 2022. De som velger det, velger emner fra porteføljen i både humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi, og profilen avsluttes med et emne der de jobber sammen, på tvers av fag, og med prosjektoppgaver som kan være gitt av arbeidslivet. Piloten Tverrfaglige profiler er et samarbeid mellom SU‑, HF- og IE-fakultetet, og er en av NTNUs måter å tilby studentene tverrfaglig samhandlingskompetanse.

Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke for det gode arbeidet som er gjort i prosjektene, fra alle som har vært involvert og/eller gitt verdifulle bidrag. Fra ledelsens side lover jeg å følge opp de viktige anbefalingene fra prosjektene. Jeg ber nå fagmiljøene sette trykk på arbeidet med å iverksette anbefalingene fra prosjektene.

Prosjektene heter «fremtidens studier», og det forplikter. Med FTS og FHS har vi lagt grunnlaget for at NTNUs studieportefølje i humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi svarer på samfunnsutfordringene og arbeidslivets behov i årene som kommer.