Redd for at statlig detaljstyring utfordrer styrets rolle

- Det må være lov å si at det er merkelige tildelingsbrev vi får, sa styremedlem Kjersti Møller.

Styret var innom mulige framtidsutsikter på styremøtet tirsdag: Mindre forutsigbare budsjetter fra KD og andre arenaer kan bli noe NTNU må forholde seg til.
Publisert

Hovedtrekkene i tildelingsbrevet fra departementet ble presentert for representantene under dagens styremøte. Tildelingsbrevet er departementets årlige styringsdokument.

- Vi ser tre ting som knepper seg til, sa konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro og listet opp:

  • - Studieplasser på sykepleierstudiet: Beskjeden er å øke opptaket med 25 studenter innenfor eksisterende bevilgning. Det sender et signal om at det samme kan skje på andre områder.
  • - Midlertidighet skal reduseres.
  • - Krav om norsk fagspråk.

- Vi har sett ei utvikling over tid, som styret må merke seg, og som utfordrer styrets rolle, sa Tobro.

Omfordeling av studieplasser

Han viste til tre utviklingstrekk: For det første blir det økte forventninger og mer eksplisitte krav til resultater i sektoren, samtidig som rammebetingelsene blir mindre forutsigbare. For det andre blir det direkte og mer fragmentert styring. Og for det tredje: Mindre forutsigbare budsjetter fra Kunnskapsdepartementet og fra konkurranseutsatte arenaer.

- Dette rører ved styrets rolle med tanke på helhetlig styring. Det bør styret reflektere over, mente han.

Kjersti Møller til venstre, her sammen med Nina Refseth.

Kjersti Møller, representant for de teknisk-administrativt ansatte, så for seg strammere tider framover med tanke på studieplasser.

- Jeg leser dette som et første signal om at vi må stramme inn på andre studieprogram og se på andre modeller for utdanning. Da er vi inne i en diskusjon om å se nærmere på den interne fordelinga av studieplasser.

Tobro tolket det likedan. Det blir ikke gitt at de skal øke studietilbudet, men gjøre omfordelinger. Han viste også til at lederen av Universitets- og høgskolerådet hadde tatt opp innstramminga med statsråden og fikk kontant svar tilbake: Dette må dere ta som et signal.

Styring i det små

Kjersti Møller stussest over hvor detaljert styring sektoren utsettes for.

- Det er noe med detaljeringsgraden i tildelingsbrevet. Blant annet er vi pålagt å lage sammendrag på norsk for bacheloroppgaver. Det er detaljstyring, mente hun.

I tildelingsbrevet skal utdanningsinstitusjonene skrive et sammendrag på norsk i bacheloroppgaver som er skrevet på et annet språk.

Rektor Anne Borg supplerte:

- Vi har tidligere sett styring i det store og ikke i det små. Tildelingsbrevet er det siste, konstaterte hun.