Slår sammen eiendom og drift – stusser over at ny direktør ikke får et ord med i laget

NTNU-styret vedtar trolig i dag sammenslåing av Avdeling for campusservice og Eiendomsavdelingen.

Hvordan blir renholdere ivaretatt når det omorganiseres? Det er ofte renholderne det går ut over? Dette er spørsmål som er stilt i høringsrunden. Arkivbilde fra da renholderne var på moppekurs for noen år siden.

Publisert Sist oppdatert

Høringsrunder er gjennomført i de ulike seksjonene som blir berørt. De fleste er positive til at de to avdelingene slår sine pjalter sammen. Andre igjen er uttrykker at de er lei av omorganisering, er usikre på hvordan hverdagen blir påvirket og hvorfor avdelingene blir slått sammen før ny direktør for organisasjon og infrastruktur tiltrer.

«Hva er det som gjør denne saken så spesiell at man ikke inviterer kommende administrasjonsdirektør til å ha en mening i forvaltningen av et viktig strategisk virkemiddel som hører inn under disse to enhetene?» var ett av spørsmålene som ble stilt i høringsrunden.

Rektor Anne Borg mener det er riktig å slå sammen avdelingene nå, står det i et notat til NTNUs styre. Strategisk utvikling av eiendomsmassen og vedlikehold og drift henger tett sammen. «NTNU står overfor store oppgaver og utfordringer med hensyn til å ta vare på verdiene i dagens eiendommer og fysiske infrastruktur...», heter det. Det overordnede ønsket er å styrke eiendomsfunksjonens evne til å understøtte NTNUs faglige virksomhet.

Uklart om stilling som avdelingsleder blir utlyst

Blir det sammenslåing, som det ligger an til, vil 365 ansatte ved Avdeling for campusservice og 22 ansatte i Eiendomsavdelingen utgjøre den sammenslåtte avdelinga. Ingen blir sagt opp.

Siden 1. august har økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen vært konstituert som leder av de to avdelingene. Hans direktørstilling opphører når ny «superdirektør» er på plass. Det spekuleres derfor i om det er Arntsen som vil lede de to avdelingene også etter sammenslåing, men dette er på ryktestadiet. Det er ikke nevnt i styrenotatet at stillinga skal utlyses.

På Innsida er følgende informasjon gitt fra arbeidsgiver til ansatte som har lurt på hva som skjer med utlysning:

«Stillingen som avdelingsleder for Campusservice og Eiendom vil ikke. bli utlyst i perioden hvor vi utreder en sammenslåing av de to avdelingene. Vi vil komme tilbake til hvordan denne stillingen besettes når styret har tatt stilling til en eventuell sammenslåing av avdelingene.»

Roar Tobro er konstituert organisasjonsdirektør ved NTNU.

- Før vi eventuelt kan lyse ut, må det gjøres ei juridisk vurdering for å vurdere om det er ansatte som har krav på stillinga, sier konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro til Universitetsavisa.

På spørsmål om hvorfor NTNU ikke kan vente på at ny direktør er på plass slik at vedkommende kan få mulighet til å delta i arbeidet forut for vedtak om sammenslåing, var svaret:

«NTNU har tatt en beslutning om at organisasjonsendring for eiendomsområdet og ansettelse av ny direktør for organisasjon og infrastruktur skal foregå parallelt.»

- Vi er omstillingsdyktige

Jan Roar Trøan er teamleder ved Seksjon for bygningsdrift. Han er positiv til det som skal skje.

- Ikke kast alt det gamle, ta vare på de tidligere erfaringene og bygg videre på disse., anbefaler teamleder Jan Roar Trøan ved Seksjon for bygningsdrift.

- Det kan være at det blir bedre ved at vi slås sammen. Informasjonsflyten kan bli bedre og vi kan få et tettere samarbeid.

Før han fikk jobb ved NTNU arbeidet han i kommunesektoren. Der var han med på diverse omorganiseringer, og ser ikke mørkt på å at ei ny omorganisering står for tur.

- Det ligger i tida å endre på ting. Det er dermed ikke sagt at det blir verre. Det som er viktig, er at folk blir godt informert underveis slik at de veit hva endringene går ut på og ikke misoppfatter situasjonen.

Ett råd har han til dem som skal stå i spissen for omorganiseringa:

- Ikke kast alt det gamle, ta vare på de tidligere erfaringene og bygg videre på disse.

Slik Trøan ser det, er det å være under samme tak en fordel. Det skjer mye på byggene og de på drift får ikke alltid tidlig nok informasjon om for eksempel ombygging.

- Vi har mye erfaring fra driftssida, som eiendom kan gjøre seg nytte av.

Selv har han og hans kolleger lagt et heftig periode bak seg. De ble igjen på campus og holdt hjulene i sving da resten av NTNU dro til sine respektive hjemmekontor.

- NTNU må utvikle seg som alt annet. Vi er omstillingsdyktige, og det har vi bevist under pandemien. Dette er ikke noe nytt for oss, men involvering er viktig, understreker Trøan.

- Må få arbeidsro

Fagforeningene lokalt, Losam økonomi og eiendom, er enig i at avdelingene skal slås sammen. De berørte avdelingene har vært gjennom flere omorganiseringer de siste årene. I ett av flere oppfølgingspunkter som partene er enige om, står det:

«Det er derfor vesentlig at den nye avdelingen i tiden framover og får tid og arbeidsro til å etablere seg utvikle gode samarbeidsforhold og godt arbeidsmiljø...»

Derfor mener de omfattende organisatoriske tiltak fra NTNU bør unngås i fasen med etablering og utvikling av stabil intern organisering og drift.

NTL sentralt ved NTNU støtter protokollen fra Losam.

Thomas Ferstad, NTL

- Når avdelinga er sammenslått, er det viktig at de får ro og får konsolidert seg slik at samarbeidet i den nye enheten blir så godt som mulig, understreker nestleder Thomas Ferstad overfor UA.

De fleste seksjonene gir en tydelig støtte til sammenslåing av avdelingene, men har også ytret seg kritisk. Her kommer ei oppsummering av innspill og spørsmål de har kommet med i høringsrunden. UA har tatt fram et utvalg av innvendinger vi finner interessante:

Seksjon for bygningsdrift: Hvordan blir renholdere ivaretatt når det omorganiseres? Det er ofte renholderne det går ut over. Mangelfull informasjon i forkant. Også bekymring for nye runder med omorganisering. Bortkastede penger å bytte navn, forslag: NTNU – Eiendom og Drift.

Seksjon for teknisk drift: Etterlyser underlag og analyser som viser forventet gevinst med sammenslåing. Saken bør også sees i sammenheng med mandatet til ny direktør for organisasjon og infrastruktur. Tidspunktet er ikke riktig med tanke på at det kommer en ny direktør for hele Fellesadministrasjonen om kort tid. Er dette allerede vedtatt, måten dokumentet er skrevet på, tilsier at medvirkning er litt «sandpåstrøing».

Servicesenter for eiendom: Det bør avklares om avdelingslederstillinga til den sammenslåtte avdelinga skal lyses ut. Når bakgrunn/analyse/data ikke legges frem, føler vi at noe holdes skjult.

Prosjektseksjonen: Bør ikke den nye organisasjonsdirektøren som skal tilsettes, være mer delaktig i denne prosessen? Hvordan kan man ta stilling til om man ønsker sammenslåing eller ikke, når det ikke er presentert hvordan ei eventuell sammenslåing vil bli organisatorisk? Det minner litt om innholdet i boka Prosessen av Kafka, der man blir hentet uten å vite hvorfor. Hva skal man oppnå?

Seksjon for plan, utvikling og forvaltning: Etterlyser utredning av forslaget om omorganisering. Oppgitthet over at tidligere omorganiseringer reverseres uten at disse evalueres. I forrige runde ønsket man å skille operativ og strategisk aktivitet, mens man nå ønsker å slå sammen disse. Flere ansatte er bekymret for at det strategiske og helhetlige perspektivet i eiendomsforvaltningen vil bli nedprioritert i konkurransen mot daglig drift og akutte behov, dersom alt organiseres under samme ledelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.