Nav avslo støtte da stipendiat ved NTNU sto uten inntekt

Radina Stoykova søkte Nav om dagpenger da arbeidskontrakten gikk ut. Avslaget gjorde at hun måtte returnere til hjemlandet.

Radina Stoykova ønsket seg en forskerkarriere ved NTNU, men slik gikk det ikke.
Radina Stoykova ønsket seg en forskerkarriere ved NTNU, men slik gikk det ikke.
Publisert Sist oppdatert

- I Norge er de fleste stipendiater utenlandske og vi kommer hit for å jobbe. Plutselig når kontrakten din er over, blir du sparket ut av landet, sier den bulgarske forskeren oppgitt. Hun er Maria Sklodowska-Curie Research Fellow.

Stoykova har arbeidet med doktorgraden i over fire år gjennom et samarbeid med Universitetet i Groningen og NTNU. I halvannet år jobbet hun med avhandlinga ved NTNU i Gjøvik. Kontrakten gikk ut i oktober 2021 og den ble innlevert i desember. I midten av januar i år fikk hun bekreftelse på at den var mottatt. Det tar om lag et halvt år før hun kan disputere.

Stoykova hadde i utganspunktet planene klare. Hun var forespeilet ei stilling som postdoktor av sin veileder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi i Gjøvik. Men da måtte hun ha disputert først. Det ble for lang tid å vente da hun ikke greide å betale husleia. I november var hun nødt til å dra tilbake til Bulgaria etter flere runder med avslag fra Nav.

- Først investerer NTNU millioner av kroner i flere år på oss utenlandske doktorgradsstipendiater, så må vi bare dra. Da er investeringene tapt, konstaterer hun.

Avslag på avslag

Stoykova søkte Nav om arbeidsledighetstrygd fra november 2021. Hun fikk avslag fordi de betraktet henne som student fram til innlevering av doktorgrad og ikke en jobbsøker.

Hun fikk råd om heller å benytte et annet skjema og gjorde et nytt forsøk. Hun fikk avslag på nytt med begrunnelse at hun ikke er arbeidssøker, men student. Da får hun ikke dagpenger.

Da bekreftelsen på mottatt avhandling kom, søkte hun på nytt. Nok en gang fikk hun avslag. Hun klaget på avgjørelsen og ba om et møte med en Nav-rådgiver for å legge fram sin sak. Hver gang hun kontaktet Nav, snakket hun med folk som ga henne informasjon, men som ikke var saksbehandler. 12. april svarte Nav blant annet følgende, gjengitt ordrett:

«Im afraid, and sorry to say, that the unit that makes this decitions dont take meetings. I can send them a messages to call you, but be sure to send in a new application with the right information too

Radina Stoykova mener Nav-reglene er diskriminerende mot doktorgradsstipendiater på flere måter.

- Vi betaler skatt og er ansatt på universitetet som andre ansatte. Perioden mellom innlevering og å finne en ny jobb, er veldig stressende. Vi må få rett på dagpenger når arbeidskontrakten utgår på linje med andre ansatte.

Hun peker på at stipendiater gjerne er i 40-årene med behov for å forsørge familien.

Nå håper hun fagforeninger, organisasjoner for stipenndiater og lovgivere kan følge opp denne saken slik at Nav i større grad i framtida kan hjelpe doktorgradstipendiater uten arbeidskontrakt. Stoykova har juridisk bakgrunn og ønsker også å undersøke om den norske reglene for dagpenger er i samsvar med EUs regler.

- Nå er det ikke først og fremst pengene det står på for min del. Jeg vil at Nav skal endre praksis.

Radina Stoykova måtte altså dra tilbake til hjemlandet Bulgaria i november i fjor siden hun stod på bar bakke økonomisk. Nå har det ordnet seg for henne. Hun har fått en kontrakt ved det juridiske fakultetet i Groningen i Nederland. Det ble en kontrakt med dem framfor NTNU.

- Jeg kunne fortsatt som postdoktor ved NTNU, men å vente et halvår uten dagpenger gjorde det umulig. Det er mye bra i Norge, men min opplevelse med Nav sjokkerte meg, sier hun.

- Ikke dagpenger til folk under utdanning

Universitetsavisa har bedt Nav om å svare på noen spørsmål. De understreker at de svarer på generelt grunnlag, og ikke enkeltsaken som vi har omtalt ovenfor.

På spørsmål om hvorfor stipendiater ikke kan motta dagpenger fra Nav når arbeidskontrakten utløper før doktorgrad er innlevert, registrert som mottatt og før disputasen er unnagjort, svarer seksjonssjef i Nav Bente Thori-Aamot:

- Hovedregelen er at det ikke ytes dagpenger til personer som tar utdanning eller opplæring. Dette følger av folketrygdloven § 4-6. Det er samtidig åpnet for at det kan gis unntak for ulike særskilte tilfeller disse er beskrevet i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3a-f

Thori -Aamot sier følgende vilkår må være oppfylt for at en som tar høyere utdanning også skal kunne motta dagpenger.

  • Du må være helt arbeidsledig eller helt permittert
  • Studieprogresjon begrenses til 15 studiepoeng per halvår
  • Du må være fylt 30 år (Gjelder ikke dersom opplæringen er påbegynt minst 12 uker før fra-dato på dagpengevedtaket)
  • Bruker kan tidligst påbegynne opplæringen tolv uker etter vedtak om innvilgelse av dagpenger er fattet (Gjelder ikke dersom opplæringen er påbegynt minst 12 uker før fra-dato på dagpengevedtaket)
  • Det settes krav til at en samtidig må kunne være reell arbeidssøker (les mer om hva det vil si å være reell arbeidssøker på våre sider her)

- Ikke reell arbeidssøker

Videre skriver seksjonssjefen at hva som gjelder for doktorgradskandidater er godt presisert i rundskrivet tilknyttet folketrygdlovens § 4-6. Doktorgradskandidater anses å være under utdanning så lenge de fortsatt arbeider med sin doktoravhandling og anses i hovedsak ikke som reell arbeidssøker i denne perioden. Arbeid med doktoravhandling gir heller ikke studiepoeng og kan dermed ikke godkjennes etter forskriften §4-3d, som gir adgang til å kombinere dagpenger med utdanning. Vilkårene for dette er gjengitt over.

Doktorgradskandidater faller dermed utenfor opplæringsadgangen på dagpenger, og fyller derfor som hovedregel ikke vilkårene for rett til dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-6

- En doktorgradskandidat kan imidlertid anses som reell arbeidssøker/ikke under utdanning etter at avhandlingen er innlevert og fram til to uker før første prøveforelesning avholdes, understreker hun.

- Hva må til for at stipendiater kan motta arbeidsledighetstrygd hos Nav?

- Om en doktorgradsstipendiat har rett til dagpenger vil være avhengig av den enkeltes situasjon og om de har levert sin avhandling. Stipendiater kan blant annet ha rett til dagpenger ved avbrudd i arbeidet med avhandlingen, og i perioden fra avhandlingen er levert og inntil to uker før disputas, skriver Bente Thori-Aamot.

Seksjonssjef i Nav viser til at reglene for stipendiater er beskrevet nærmere på informasjonssiden om dagpenger og utdanning på nav.no

- Bør kvalifisere til dagpenger

Forskerforbundet har i mange år reagert på at doktorgradsstipendiater ikke får dagpenger hvis kontrakten går ut før de er ferdige med doktorgraden. De regnes altså fortsatt som å være under utdanning og har derfor ikke krav på arbeidsledighetstrygd.

I et tidligere intervju i UA med spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng i Forskerforbundet sa han at doktorgradskandidatene bør kvalifisere til dagpenger så lenge de er arbeidssøkere innenfor normal arbeidstid.

- Vi synes prinsipielt at de som jobber med en doktorgrad må få bestemme over sin egen fritid, og - gitt at de er arbeidssøkende - bør kvalifisere til dagpenger på lik linje med andre, sa Iddeng i et intervju i 2019.

Hans erfaring da var at de fleste får avslag fra Nav selv om Forskerforbundet jevnlig blir kontaktet av personer som har gått over tid og lurer på hva de skal gjøre.

- Noen vil få forlengelse av stipendperioden hos universitetene. Andre vil gå inn i en annen jobb, og forsøke å fullføre doktorgraden på fritiden. Men det er ikke alle som har en jobb som venter på dem, og de blir stående uten inntekt, men ofte med økonomiske forpliktelser, sier han.

Tall fra SSB viser at mange strever med å fullføre en doktorgrad innen tilmålt tid. Kun 53 prosent av de som starter på en doktorgrad fullførte innen fem år da de kartlagte status for noen år siden.

SSB så på de 1.625 personene som begynte på en doktorgrad mellom oktober 2012 og oktober 2013, og undersøkte hvor langt de var kommet i 2017.

Det viste seg at 16,2 prosent fullførte innen tre år, og ytterligere 37,2 prosent innen fem år.

25 prosent jobbet fortsatt med avhandlingen i 2017, mens 21,5 prosent hadde avbrutt, ifølge statistikken.