campusprosjektet behandlet i bystyret

Bystyret lar NTNU bygge fem etasjer likevel

Trondheim Kommune ga NTNU grønt lys til alle sine ønsker på torsdagens bystyremøte.

På bygget planlagt på tomt 2 har høyden vært omdiskutert. Opprinnelig ønsket NTNU og Statsbygg seg syv etasjer på det høyeste. En stund så det til at det ble begrenset til fire. Nå kan de si seg fornøyd med fem.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har tidligere omtalt at Bygningsrådet i Trondheim kommune ikke ville la NTNU få viljen sin når det kommer til bygget på Fengselstomta bak Studentersamfundet.

Fakta

Delområder i campusprosjektet

  • Delområde 1 - Høgskoleveien/Grensen
  • Delområde 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken
  • Delområde 3 - Gløshaugen
  • Delområde 4 (Lerkendal) og 5 (Valgrinda)
  • Planforslagene har vært på høring/offentlig ettersyn og har blitt godkjent av kommunen politisk.

Kilde: NTNU Campussamling.

NTNU ville ha fem etasjer, Bygningsrådet ønsket å begrense til fire. Bystyret i Trondheim sa seg uenig i den vurderingen og flertallet bestemte seg for å la universitetet få viljen sin ved å stemme for et forslag fremmet av Frp. Det er her snakk om 700 kvadratmeters forskjell mellom de to alternativene.

Bystyret ga også NTNU et endelig ja når det kommer til høyest mulig bygg på Hesthagen med tilhørende bro i Høyskoleparken. Dette hadde de også fått støtte for i Bygningsrådet i februar. Innstillingen her ble vedtatt med 40 stemmer mot 26. Et alternativt forslag, opprinnelig fremmet av SV som tok ned høyden på bygget ut av hensyn til naboer, falt.

Reguleringen av de andre delområdene, Gløshaugen og Lerkendal/Valgrinda, gikk gjennom uten større innsigelser.

Bred støtte for campussamling generelt

Det var jevnt over stor støtte til å la campusprosjektet fortsette å gå sin gang, som også tidligere har vært signalisert fra politisk hold. En rekke politikere var opptatt av å understreke viktigheten av prosjektet for Trondheim. Unntaket her var Rødt, som stilte seg kritisk til hele prosjektet.

Et forslag fra John Peder Denstad i Rødt om å utsette behandlingen til etter NTNUs styremøte med utgangspunkt i ansattes bekymringer ble nedstemt med overveldende majoritet.

- Jeg ser ansatte er veldig bekymret for framtida og for nedskalering av arbeidsplassene. Vi burde være godt informert før vi går videre her, sa Rødt-politikeren.

Flertallets syn var likevel at kommunen ikke burde stå til hinder for framskritt i prosjektet. Ettersom bystyret oppgave her var å behandle planforslagene og at NTNUs styre får stå for behandling av de øvrige spørsmålene.

Kritikk mot regjering og miljøambisjoner

En rekke politikere rettet også sterk kritikk mot regjeringen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Dette med bakgrunn i rekken med kutt som har blitt gjennomført. Spesielt at klima- og miljøambisjonene som har blitt kuttet av budsjetthensyn.

- Regjeringen arvet et gryteklart prosjekt og sølte det til. Det for å så dytte ansvaret over på NTNU for å realisere miljøambisjonene, sa MDGs Ola Lund Renolen.

En majortiet vedtok også å styrke mål om energieffektivisering og nullutslippsområde i miljøprogrammet for prosjektet.

I tillegg ble et tilleggsforslag som tillater grønne fasader enstemmig vedtatt. Det vil si fasader med vekstlag. Det var ingenting i det opprinnelige forslaget som ikke åpnet for dette, men MDG ønsket å oppfordre til det og hadde tidligere fått et forslag med krav om grønne fasader nedstemt.

Viktig for NTNU å bygge fem etasjer

Kritikken mot NTNUs ønske om å bygge opp mot 43 meter i høyden gikk på at dette ville påvirke sikten mellom byen og Hovedbygningen.

NTNUs organisasjonsdirektør, Bjørn Haugstad, sa tidligere til Universitetsavisa at de 700 ekstra kvadratmeterne NTNUs forslag innebærer vil være vesentlig.

- Forskjellen mellom fire og fem etasjer er marginal for siktlinjen. 700 kvadrat i helheten av prosjektet kan virke marginalt, men for dette delprosjektetet: For å få samlet det som tidligere var KAMD-senteret, så er det helt sentralt, sa Haugstad.