Ytring

Fagforeningene: Enighet om prinsipper for kontor

I sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) den 6. februar ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe der fagforeningene og NTNUs ledelse skulle forsøke å bli enige om prinsipper for kontorløsninger ved NTNU. Noen dager på overtid ble det mandag formiddag forhandlet frem omforente prinsipper, skriver lederne for de fire store fagforeningene ved NTNU.

Det er inngått enighet om prosentvise begrensninger i omfanget av åpne kontorlandskap for ansatte v ed NTNU.
Publisert

For det første skal alle ansatte utenom studentassistenter inngå når en teller antall ansatte, med mest mulig oppdaterte tall fra DBH.

For det andre skal en ved nybygg teknisk legge til rette for å kunne etablere en minimumsstandard på om lag halvparten enekontor i forhold til andre kontorarbeidsplasser. Den praktiske konsekvens er at bygningskroppens utforming må sikre tilstrekkelig vindusareal for å kunne ha en høy andel enekontor.

Den tredje delen sier at «For de deler av en faglig klynge som inngår i nybygg og større prosjekter er det en sentral målsetting at antall enekontor minst skal tilsvare 40% av det samlede antall ansatte». Vår forståelse av begrepet «sentral målsetting» er at dette skal en normalt sett klare, og at det skal være styrende for de valg som gjøres underveis i byggeprosesser.

Så er det slik at flere deler av NTNU har løsninger for kontor som ligger under den standard som her blir definert. Dette er utfordrende, men avtalen har ikke tilbakevirkende kraft.

Enigheten gjelder nybygg og større prosjekter generelt ved NTNU, herunder også campussamling. Vi skulle gjerne oppnådd mer, men statens arealnorm gir redusert mulighetsrom. Selv med de fremforhandlede prinsipper er vi bekymret for hvordan kontorløsninger i fremtidige bygg vil påvirke fagmiljøer og kjernevirksomheten ved NTNU.

Vårt fokus fremover vil være å sikre at eksterne parter respekterer spillereglene i arbeidslivet også for NTNU, der fagforeninger og ledelse forhandler og drøfter saker med sikte på å komme til enighet. Herunder at de grunnprinsipper som nå er definert ikke settes til side gjennom uoversiktlige prosesser der ansvarsområdene er uklare og ivaretakelse av NTNUs faktiske arbeidsgiveransvar utvannes.