Ytring

Ocean Space Center: Ladehammeren legger bedre til rette for fremragende forskning

Med dagens planer på Tyholt ligger det an til at vi går i feil retning.

Erin Bachynski-Polić, Marilena Greco, Trygve Kristiansen, David Kristiansen, Svein Sævik, Jørgen Amdahl og Zhen Gao mener Tyholt ikke er den beste beliggenheten for Ocean Space Center.
Publisert

Når vi nå skal bygge et nytt Ocean Space Center, trenger vi et senter som har plass til alle miljøene innen det marine feltet under samme tak. Vi må bygge framtidsrettet ved havet, og planlegge for at vi kan få flere og andre behov i fremtiden. Vi må bygge det som til nå har skapt to senter for fremragende forskning, plass og rom for flerfaglighet.

Flere av våre kolleger ved NTNU har de siste årene vist at flerfaglig forskning i fjorden har skapt noe nytt. Et Ocean Space Center ved fjorden vil legge til rette for å akselerere en slik aktivitet, legge til rette for nye sentre for fremragende forskning og legge til rette for at Norge forblir ledende innen marin teknologi.

Vi er alle enige i at Norge skal ligge helt i front innen marin teknologi slik at vi som nasjon skal lede an i den bærekraftige utnyttelsen av havet. For å løse framtidens forskningsutfordringer må vi legge forholdene til rette. Slik at de er til glede for samfunn og næringsliv, og slik at vi kan utdanne framtidens mariningeniører med solid og relevant kompetanse for de marine næringene. Skal vi lykkes med det må vi satse på flerfaglighet.

Vi skal drive transport til sjøs. Vi skal høste mat og fornybar energi fra havet i stor skala – i mye større skala enn i dag – og dette skal gjøres på en bærekraftig måte. Vi skal bygge flytende soløyer, flytende vindturbiner og nye typer oppdrettsmerder. Og vi skal ned på de store dyp. Til alt dette er det behov for nye materialer, nye måter å operere på, nye typer maskineri og drivstoff, nye marine konstruksjoner og et tett samspill mellom biologi og teknologi. Dagens og fremtidens utfordringer krever stadig tettere kobling mellom fagfeltene. Nøkkelen til suksess ligger i skjæringspunktet mellom disse.

Institutt for marin teknikk ved NTNU er tildelt vertskap for to sentre for fremragende forskning (CeSOS 2002 – 2012 og NTNU AMOS 2013 - 2023). Dette er Norges forskningsråd sitt ypperste virkemiddel for å oppnå grensesprengende forskning. Ingen andre miljø har oppnådd to sentre for fremragende forskning. To essensielle ingredienser har vært avgjørende for tildeling av sentrene: forskere av ypperste kvalitet samt samarbeid mellom flere fagfelt. I hovedsak marin kybernetikk, marine konstruksjoner og marin hydrodynamikk.

Med dagens planer på Tyholt ligger det derimot an til at vi går i feil retning. Vi risikerer at marine konstruksjoner, ett av de tre sentrale fagfeltene bak sentrene for fremragende forskning, splittes opp ved at viktige laboratoriefunksjoner flyttes vekk fra Tyholt. Årsaken er at totalkostnadene for prosjektet har økt betraktelig i forhold til opprinnelige estimat, hvorav det mest kostbare og plasskrevende elementet i planene er sjøgangsbassenget. Størrelsen på bassenget medfører også at det blir liten eller ingen mulighet for utvidelser av senteret i fremtiden. Tyholt ender dermed i realiteten opp med primært å bli et senter for hydrodynamikk, noe vi ikke er tjent med. Prioritering av et sjøgangsbasseng plassert på Tyholt medfører altså at vi vil gå i motsatt retning av det forskere er enige om er essensielt, nemlig flerfaglighet.

Vi foretrekker derfor et Ocean Space Center ved fjorden. Et senter som har plass nok til å samle flere miljøer innen det marine feltet. Ladehammeren med bruk av fjellhaller ser ut til å muliggjøre dette. En slik løsning har ikke tidligere vært vurdert. Vi mener derfor at Ladehammeren som alternativ lokasjon må utredes. Her har NTNU og Sintef Ocean en unik mulighet til å skaffe seg en fremtidsrettet campus ved sjøen!

Trygve Kristiansen Professor, Institutt for marin teknikk (hydrodynamikk), NTNU

David Kristiansen Førsteamanuensis, Institutt for marin teknikk (hydrodynamikk), NTNU

Marilena Greco Professor, Institutt for marin teknikk (hydrodynamikk), NTNU

Svein Sævik Professor, Institutt for marin teknikk (konstruksjoner), NTNU

Jørgen Amdahl Professor, Institutt for marin teknikk (konstruksjoner), NTNU

Zhen Gao Professor, Institutt for marin teknikk (konstruksjoner), NTNU

Erin Bachynski-Polić Professor, Institutt for marin teknikk (konstruksjoner), NTNU

Innlegget var opprinnelig på trykk i Adresseavisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.