Ytring:

Om Dions bekymringer for kvalitet i forskning: - Jeg deler deres bekymring

- Representantene for de midlertidig ansatte ved alle fakultetstyrene og Dion skrev 31. mars en kronikk hvor de utrykker sin bekymring for kvalitet og forsinkelser i doktorgradsarbeid grunnet pandemien. Jeg deler deres bekymring, skriver prorektor for forskning og formidling, Tor Grande, i dette tilsvaret.

Forsinkelser i doktorgradsarbeid er dessverre ikke en ny problemstilling, skriver Tor Grande i denne ytringen.
Forsinkelser i doktorgradsarbeid er dessverre ikke en ny problemstilling, skriver Tor Grande i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Representantene for de midlertidig ansatte ved alle fakultetstyrene og Dion skrev 31. mars en kronikk hvor de utrykker sin bekymring for kvalitet og forsinkelser i doktorgradsarbeid grunnet pandemien. Jeg deler deres bekymring og dette var også et viktig tema i et møte i Forskningsutvalget ved NTNU rett etter påske. Ph.d.-utdanninger kan blant annet bestå av feltarbeid, lab-arbeid, utenlandsopphold, internasjonale konferanser, nettverksbygging og mye annet spennende. Pandemien har satt store begrensninger for dette det siste året. Isteden har de fleste blitt nødt til å jobbe i perioder fra hjemmekontor under ulike arbeidsforhold. Doktorgradsprosjekter har etter beste evne blitt omstilt for å sikre en best mulig progresjon i forskningen. En stor andel av våre stipendiater kommer fra utlandet. Mange av dem har ikke møtt sine nærmeste på lang tid og har begrenset nettverk her i Norge. I tillegg har noen måtte forholde seg til at nære og kjære bor på steder med langt høyere smittetrykk og presset helseapparat enn vi har hatt i Norge. Det er lett å forstå at dette har tært på motivasjon og humør. Men dette skal du som stipendiat ikke sitte med alene. Dialogen med veileder, medveiledere og institutt er viktig og avgjørende for å finne gode løsninger på utfordringen både knyttet til pandemien og utfordringer generelt.

NTNU skal så langt det er mulig, legge til rette for gode retningslinjer og prosesser for å gi kompensasjon til stipendiater som har blitt forsinket på grunn av pandemien. For å gi mulighet for forlengelser grunnet pandemien på en rettferdig og forutsigbar måte, ble det i mai 2020 satt kriterier for dette. Den gang visste vi ikke hvor lenge pandemien ville vare, og vi ser nå at kriteriene ikke nødvendigvis samsvarer med dagens behov. Derfor er det på tide å se om kriteriene er gode nok. Vi erkjenner også at informasjonen omkring kriteriene og prosessen ikke har nådd alle. Dette har vært tema til diskusjon ved flere anledninger ved NTNU. Jeg har nå satt i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. I tiden fram til at kriteriene er revidert er det viktig at de eksisterende kriteriene benyttes, spesielt for stipendiater som skal avslutte sin doktorgrad i det nærmeste året.

Forsinkelser i doktorgradsarbeid er dessverre ikke en ny problemstilling. Derfor har vi allerede gode systemer for å avdekke forsinkelser som medarbeidersamtalene, de årlige framdriftsrapportene og midtveisevalueringene. Disse verktøyene er også viktige for å avdekke forsinkelser som har oppstått på grunn av pandemien og vil bli brukt aktivt fremover. Verktøyene kan også brukes av dere stipendiater til å si ifra om individuelle forhold. Også for postdoktorer har vi eksisterende verktøy for å avdekke utfordringer. For denne gruppen er medarbeidersamtalen og karriereplaner de viktigste verktøyene. Med andre ord har vi samlet sett rutiner for å håndtere uforutsette hendelser for stipendiater og postdoktorer, men det kan være at rutinene ikke er gode nok eller at de ikke tas i bruk. Her har jeg som prorektor et overordnet ansvar for at NTNU som institusjon følger opp i samarbeid med ledere på fakultets- og instituttnivå. Situasjonen for det enkelte forskerløp er unikt og krever fagkompetanse og lokal kunnskap, og ansvaret for å følge opp den enkelte må av den grunn ligge lokalt.

Det er andre faktorer som bekymrer stipendiatene nå enn det var tidligere i pandemien. Mange ser nå at deres muligheter for feltarbeid, utenlandsopphold og deltakelse i internasjonale forskersamfunn kan bli svært begrenset i deres forskerperioder. Jeg vet at i mange fagmiljø ved NTNU har en prøvd å finne alternative løsninger for den enkelte, men jeg erkjenner at mange er fortsatt bekymret for hva dette innebærer for videre karriere. Jeg hører at noen opplever at utfordringene ikke er tilstrekkelig adressert med tiltak, eller at alternative planer ikke har latt seg gjennomføre. Pandemien har gitt forventninger og planer et skudd for baugen. Det gjelder oss alle her ved NTNU og ved andre institusjoner i inn- og utland. Sammen og hver for oss må vi finne best mulige tiltak og løsninger for å redusere konsekvensene av den pandemisituasjonen vi står i.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.