fellesadministrasjonen

NTNU-ledelsen omorganiseres - prorektorene slipper personalansvar

Tre overlappende prosesser med omorganisering i Fellesadministrasjonen til NTNU samler rektors stab, slår sammen utdanningsområdet og opprettet en ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner.

Med reorganiseringen sentralt overtar OI-direktør Bjørn Haugstad personalansvaret fra prorektorene, deriblant annet Marit Reitan.
Med reorganiseringen sentralt overtar OI-direktør Bjørn Haugstad personalansvaret fra prorektorene, deriblant annet Marit Reitan.
Publisert

Det ble i dag opplyst på Innsida om at tre delvis overlappende prosesser med omorganisering foregår i fellesadministrasjonen til NTNU. De tre omorganiseringene er som følgende:

  • Rektors stab skal organiseres samlet, ledet av en stabssjef under rektor Anne Borg.

  • Det er besluttet å opprette en ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE), under direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad.

  • Prorektor for utdanning tilrår at de tre avdelingene på utdanningsområdet slås sammen til én avdeling, også under direktør for organisasjon og infrastruktur.

Bakgrunnen for omorganiseringen er i følge rektor at det finnes et behov for «tydeligere ansvarslinjer og mer robuste avdelinger og seksjoner i Fellesadministrasjonen». På denne måten skal man støtte kjernevirksomheten og ledelsen på en bedre måte.

Forslagene som går på opprettelse av nye avdelinger er på høring internt på NTNU fram til 30. januar. Den endelige beslutningen vil bli fattet i løpet av februar, og implementeringen av den nye organisasjonen vil starte i løpet av mars og pågå utover våren.

Ny samlet rektorstab

I dagens organisering har NTNUs tre prorektorer hver sin stab. Dette er prorektor for forskning og formidling Tor Grande, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, og prorektor for utdanning Marit Reitan. I tillegg til disse tre har man en stab for direktør for organisasjon og infrastruktur, ledet av Bjørn Haugstad.

Nåværende avdelingsdirektør Knut Aspås kommer til å lede rektors stab i en oppstartperiode.
Nåværende avdelingsdirektør Knut Aspås kommer til å lede rektors stab i en oppstartperiode.

I stedet for prorektorenes tre staber skal rektors stab nå organiseres samlet, ledet av en stabssjef under rektor Anne Borg. Nåværende avdelingsdirektør Knut Aspås kommer til å lede denne staben i en oppstartperiode. Staben for direktør for organisasjon og infrastruktur forblir slik som i dag.

Den felles mindre staben kommer til å bestå av rundt ti ansatte som skal gi strategisk lederstøtte til hele rektoratet og viserektorene, samt fire ansatte som utfører administrativ lederstøtte.

Opprettes avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

I tillegg til samlingen av rektors stab skal det opprettes en ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE), som legges under direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad. Denne avdelingen skal blant annet støtte søknadsprosesser og koordinering mot Horisont Europa og sentersøknader mot Forskningsrådet.

Prorektor for forskning og formidling, Tor Grande, presiserer at det ikke er snakk om at prorektorenes ansvarsområder kommer til å endre seg på et overordnet nivå.
Prorektor for forskning og formidling, Tor Grande, presiserer at det ikke er snakk om at prorektorenes ansvarsområder kommer til å endre seg på et overordnet nivå.

Videre har man som mål at avdelingen skal styrke kommersialiseringen av ideer utviklet av NTNUs ansatte og fagmiljøer, samt at den skal hjelpe NTNU til å respondere bedre på store samfunnsutfordringer og samarbeidspartnernes behov.

Slipper personalansvar

Prorektor for forskning og formidling, Tor Grande, presiserer at omorganiseringen ikke påvirker hvilket ansvar prorektorene har, men prorektorene vil i den nye organisasjonsstrukturen ikke ha personalansvar for de som er ansatt i rektors stab.

- Når det gjelder lederstøtte vil jeg i den nye organiseringen få støtte både fra rektors stab samt den nye avdelingen. Det betyr at samhandling mellom rektors stab og den nye avdelingen vil bli viktig.

Langsiktig mener Grande at omorganiseringen er et positivt grep, men han presiserer at man enda ikke har konkludert med hvilken modell som vil bli valgt for den nye avdelingen. Det er tre modeller som nå er på høring.

En samlet utdanningsavdeling

Den siste omorganiseringen er av utdanningsadministrasjonen, som prorektor for utdanning, Marit Reitan, har tilrådet som følge av både interne og eksterne forhold.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, anbefaler at hele utdanningsområdet samles i en felles avdeling under direktør for organisasjon og infrastruktur.
Prorektor for utdanning, Marit Reitan, anbefaler at hele utdanningsområdet samles i en felles avdeling under direktør for organisasjon og infrastruktur.

Det trekkes fram at NTNU stadig møter nye politiske forventninger, endringer i samfunnet og behov i arbeidsliv og endringer som følge av digitalisering. Samtidig har det innad i organisasjonen vært en betydelig vekst i arbeidsoppgaver og studenter de siste årene, mens ressurstilgangen som følge av ABE-kuttet (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen), har vært uendret.

I rapporten «Fremtidig organisering av utdanningsområdet i Fellesadministrasjonen ved NTNU» skisseres det to ulike modeller til ny organisering av utdanningsadministrasjonen. Reitan, anbefaler en modell der hele utdanningsområdet samles i én felles avdeling under direktør for organisasjon og infrastruktur. Avdelingen foreslås inndelt i fem seksjoner, inkludert seksjoner i Gjøvik og Ålesund, som den dag i dag.