- KD forsøker å redusere Forskningsrådet til et direktorat

Kunnskapsdepartementet vil ta fra Forskningsrådets dets vedtekter og oppnevne styret selv. Det begrenser rådets selvstendighet og styrker Kunnskapsdepartementets kontroll. Det bør ikke skje uten diskusjon, skriver redaktøren i bladet Forskningspolitikk, Per Koch.

Forsøkes fratatt makt? Mari Sundli Tveit, direktør i Forskningsrådet.
Publisert Sist oppdatert

«Forskningsrådet er i ferd med å bli redusert til et direktorat», skriver Per Koch, redaktør i tidsskriftet Forskningspolitikk, i en kommentar.

Forskningspolitikk utgis av Nifu – Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

5. januar i år sendte Kunnskapsdepartementet ut en email til departementene, Forskningsrådet, Universitets- og høgskolerådet og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) med overskriften «Høring – Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd.» Svarfristen var satt til den 17. januar.

I det vedlagte høringsnotatet lanserte departementet tre forslag:

  • - Forskningsrådets vedtekter og departementets virksomhets- og økonomiinstruks slås sammen i en ny virksomhets- og økonomiinstruks. Forskningsrådet vil ikke lenger ha egne vedtekter.
  • - Adgangen til å oppnevne Forskningsrådets styre legges til Kunnskapsdepartementet. I dag er det Kongen i statsråd som oppnevner styret.
  • - Departementet vil vurdere å videreføre den midlertidige ordningen med et mindre styre på permanent basis.

I høringsbrevet beroliger departementet høringsinstansene med at «Verken virksomhetens formål eller hovedoppgaver … vil endres. Kunnskapsdepartementet vil heller ikke gjøre endringer som har betydning for andre departementers oppfølging av sine bevilgninger til Forskningsrådet.»

Dette er angivelig grunnen til at departementet mener det kan gjøre endringene nå, før den varslede stortingsmeldingen om forskningssystemet. Målet er å «forenkle og tydeliggjøre styringen av Norges forskningsråd.»

«Departementet forsøker med andre ord å skape et inntrykk av at dette kun er mindre endringer som ikke behøver en bred debatt eller en grundig behandling i høringsinstansene. Med en så kort høringsfrist har ikke UHR og FFA hatt mye tid til å innhente synspunkter fra sine medlemmer,» skriver Koch.

— Min mistanke har hele tiden vært at man er i ferd med å kveste Forskningsrådet. Du reduserer bevilgningene. Du må kvitte deg med masse folk med kompetanse på forskningspolitikk. Du straffer styret for det som styret og departementet må stå sammen om, men som departementet ikke får noe kritikk for. Og nå skal alt under en instruks i Kunnskapsdepartementet, sier Koch til Khrono.