Styremøte

Skal diskutere hvordan NTNU bør ledes i nedgangstider

I dag er det styremøte. NTNU forventer stagnasjon i bevilgninger i det kommende året. Hvordan skal de holde sine høye ambisjoner?

Publisert Sist oppdatert

 

Punktet går som orientering til NTNU-styrets septembermøte. Det holdes i dag torsdag ved NTNUs campus Gjøvik.

Når Rektor – med stor forbokstav – føres som avsender innebærer det rektor Anne Borg med toppledelse. Saksansvarlig er direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad.

I bakgrunnen for å legge fram ledelsesprinsipper for universitetsstyret vises eksplisitt til en forventning om hardere tider og trangere budsjetter.

«Bakgrunnen og behovet for ledelsesprinsipper er å tydeliggjøre hva som forventes av ledere ved NTNU overfor ledere og medarbeidere,» står det å lese i notatet.

Anne Borg på omvisning i campus Gjøvik sammen med dekan Olav Bolland og prorektor Tor Grande.

«God ledelse bidrar til å skape gode resultater, et godt arbeidsmiljø og en veldrevet organisasjon, og er en viktig faktor for at vi skal lykkes i årene som kommer.»

Fra vekst til stagnasjon

God ledelse ved NTNU må baseres på NTNUs verdier og strategi. Ledelse ved NTNU må reflektere at man er et universitet og en kunnskapsorganisasjon. Ledelsesprinsippene gjelder for alle ledere med personalansvar på tvers av ledernivå og for både vitenskapelige og teknisk-administrative ledere, understrekes det.

God ledelse bidrar til gode resultater, godt arbeidsmiljø og en veldrevet organisasjon.

«NTNU har vært gjennom en sammenhengende vekstperiode over mange år. Nå forventer vi stagnasjon i bevilgningene, samtidig som forventingene til NTNU øker og våre ambisjoner er høye. God ledelse er en viktig faktor for at vi skal lykkes i årene som kommer,» står det videre å lese.

Rektors refleksjoner

... om ledelse «Hovedansvaret for å sette retning, prioritere og oppnå resultater i henhold til mål og strategi for en enhet ligger hos leder, og for å kunne lykkes må ledere få medarbeiderne med seg i dette arbeidet.»

...om arbeidsmiljø «Hvis det oppstår vanskelige personalsaker, forventes det at ledere er i stand til å håndtere slike saker tidlig, og at de benytter det støtteapparatet som finnes lokalt og sentralt.»

...om autonomi «På et universitet og i en akademisk kultur leder hver enkelt medarbeider i stor grad sitt eget arbeid og dermed seg selv - innen definerte rammer. Medarbeidere ved NTNU – særlig vitenskapelig ansatte – har høy grad av autonomi som betyr at man selv bestemmer hvordan man løser egne oppgaver (selvstyrt arbeid).»

...om demokrati «NTNU er en demokratisk arbeidsplass som har tradisjon for, og målsettinger om, å sørge for gode lokale medvirkningsprosesser og medbestemmelse gjennom partssamarbeid ... Ansatte har ansvar for å bidra i arbeidet med å nå enhetens mål.»

Hva gjør gode ledere?

Forskning viser at gode ledere:

• Har innsikt i og forståelse for sin betydning for og innvirkning på ansattes arbeidshverdag

• Har interesse for folk og fag

• Er relasjonsorientert og reflektert for å skape gode betingelser for utvikling og endring

• Anerkjenner, verdsetter og gir støtte til medarbeidere

• Prioriterer knappe ressurser og tør å ta valg og handle i krevende situasjoner

God ledelse ved NTNU bidrar til:

• Å skape resultater – gjennom helhetlig og strategisk tenkning - og tydelig kommunikasjon

• Å utvikle medarbeidere og fagmiljø – gjennom dialog og individuell tilpasning

• Å utvikle et godt arbeidsmiljø – basert på inkludering, gjensidig tillit og respekt

• Autonomi, medvirkning og medbestemmelse – i tråd med den norske modellen

• God forvaltning – gjennom effektiv og sikker drift i alle nivå og funksjoner