Styrevalget:

Kjersti Møller

Møller mener vi dessverre ofte ser at vi må ty til eksterne krefter for å løse oppgaver vi skal og bør løse selv, eller må overlate arbeidet til de vitenskapelig ansatte.

Kjersti Møller er seniorrådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet og medlem av NTNUs styre inneværende periode.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Kjersti Møller, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de teknisk-administrativt ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Årets eksemplar ligger neppe på nattbordet ditt, og du har kanskje ikke alle utgavene i bokhylla, men leser du NTNUs årsrapport 2020 finner du svaret på hvorfor jeg ønsker å fortsette å sitte i styret. NTNU kjennetegnes av et høyt og bredt aktivitetsnivå, vi står i en særstilling med tanke på å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer, og vi har svært dyktige ansatte og studenter. Hvem blir ikke motivert av å få være med å bidra til at denne utviklingen skal få fortsette og gi den de beste rammevilkår?

Styrets viktigste oppgave er å sørge for å bevare og utvikle NTNUs nøkkelrolle i samfunnet der kunnskapsbasert utdanning, forskning, formidling og innovasjon er vår kjerneaktivitet. Styret er ansvarlig for kvaliteten i all aktivitet ved NTNU, forvalter betydelige ressurser og skal legge til rette for at de ansatte kan løse sine oppgaver på best mulig måte.

Selv om NTNU har stor faglig frihet og autonomi legges det mange premisser og føringer for vår virksomhet fra mange ulike hold. Det er legitimt at politisk nivå vil styre på noen rammefaktorer, men ikke direkte på innhold. Dette betyr at styret må forholde seg til mange og ulike rammebetingelser, finne gode løsninger innenfor et av og til begrenset handlingsrom, og i andre sammenhenger våge å utfordre de styringsmekanismene sektoren møter.

Styret skal treffe beslutninger til beste for NTNU samlet sett, og sørge for at de beslutningene blir gjennomført. Dette er et ansvar og et arbeid jeg ønsker å delta i.

2) Hvilke saker brenner du for?

Studenters og ansattes arbeidsvilkår ligger nok mitt hjerte nærmest, og dette krever styrets overordnede blikk. Dersom NTNU skal lykkes i sine ambisjoner er det helt sentralt at det arbeides målrettet med å sikre gode rammevilkår for ansatte og studenter i lys av campusutvikling, ABE-kutt, økte omstillings- kompetanse- og effektiviseringskrav, nasjonale styringskrav, og ikke minst for å håndtere en større grad av uforutsigbarhet enn vi har vært vant til.

Vi må fortsette arbeidet med å styrke samspillet på tvers av campusbyer og med samfunns- og arbeidsliv, minske avstanden mellom ulike enhetsnivå, sikre gode medvirknings- og beslutningsprosesser og ivareta brukerperspektivet ved innføringen av nye systemer. Det siste året har vist oss hvor viktig læringsmiljøet er for utdanningskvaliteten og hvor kritisk det er å sørge for stabil drift og god infrastruktur. Ikke minst har vi erfart at tillit skaper bedre grobunn for godt arbeid enn detaljert målstyring. Det teknisk-administrative støtteapparatet skal være utviklingsorientert og bidra til å understøtte kjernevirksomheten, men vi ser dessverre gjentatte eksempler på kapasitetsproblemer som resulterer at vi må ty til eksterne krefter for å løse oppgaver vi skal og bør løse selv, eller overlate arbeidet til de vitenskapelig ansatte. Det er bekymringsfullt når vi ikke klarer å sette tilstrekkelig kraft bak utviklingsarbeidet vårt. Det er styrets oppgave å påse at organiseringen av arbeidet er hensiktsmessig og gjøre nødvendige justeringer og disponeringer når det er behov for det.

Styret skal fastsette strategier og planer for NTNU og sørge for at oppgavene gjennomføres i tråd med dette. «Kunnskap for en bedre verden» er fremdeles en god rettesnor. Hvordan vi skal realisere dette målet må være resultat av en inkluderende og åpen prosess når neste strategiplan skal utarbeides. I strategiarbeidet vil nok utdanningsområdet være den saken jeg brenner mest for.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Først og fremst håper jeg at så mange som mulig stemmer, det er en viktig del av å delta i universitetsdemokratiet som vi alle ønsker å bevare.

Det har vært en bratt læringskurve siden jeg kom inn som representant for HiST i 2016 til i dag, og det har ikke alltid vært en enkel oppgave å skulle målbære sitt syn i komplekse og av og til kontroversielle saker. Men jeg tror jeg i det hele og store har fått til å være en konstruktiv stemme, kritisk der det har vært nødvendig, og alltid med ett mål for øye; hva er best for NTNU. Så er det dette med balansegangen mellom det å være et del av et styrekollegium, men med sitt mandat gitt av teknisk-administrativt ansatte. Styret består av personer med ulik bakgrunn og kompetanse som gjør at vi utfyller hverandre. Jeg har vært ansatt ved NTNU og HiST i over tyve år, og jeg mener at min fremste styrke er at jeg kjenner universitets- og høyskolesektoren og NTNU svært godt, jeg evner å ha et helhetsblikk, samtidig som jeg fra mitt faglige ståsted som administrativt ansatt kan se en sak fra mange sider og raskt sette meg inn i komplekse problemstillinger. Det er også sentralt å ha en grunnleggende forståelse for NTNUs rolle som forvaltningsorgan og hvilke rammer og forventninger det innebærer for vår virksomhet.

Du kan være trygg på at om du velger å gi meg din stemme, vil jeg fortsette å jobbe målrettet og hardt på vegne av ansatte og studenter, og gjøre mitt beste for at styret tar kloke beslutninger på et godt grunnlag og til beste for NTNU.

Godt valg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.