Mange har sluttet i NTNUs kommunikasjonsavdeling

De siste to årene har 13 medarbeidere sluttet ved kommunikasjonsavdelingas hovedkontor i Hovedbygningen.

ARK-undersøkelsen viser at Kommunikasjonsavdelingen skårer vesentlig dårligere enn gjennomsnittet ved NTNU. (større versjon av grafikken finnes lengre ned i artikkelen.
Publisert Sist oppdatert

Ifølge HR-avdelingen var det ved årsskiftet 2020/21 41 ansatte, permitterte unntatt, ved Kommunikasjonsavdelingen i Hovedbygningen.

NTNUs kommunikasjonsavdeling har over år hatt en stabil gruppe ansatte, med lite utskifting. Dette har endret seg de siste 1,5 årene. UA har snakket med en rekke medarbeidere i avdelinga, både folk som har sluttet og som fremdeles er tilsatt der. Personene vi har snakket med ønsker ikke å stå fram med navn. De gir uttrykk for frustrasjon og misnøye med arbeidsforholdene.

Misnøyen sentrerer seg om en gjennomgripende reorganisering som kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv tok initiativ til høsten 2020. I én operasjon ble de fleste mellomlederne løst fra sine lederverv, samtidig som den interne organiseringen ble nullstilt: Ordningen med faggrupper ble oppløst, og etter hvert erstattet av «lag» Mens faggruppene var utstyrt med faggruppeledere, ble lagene lederløse. Her var tanken at lagene skulle lede seg selv.

Mer «agil»

I stedet for faggruppeledere og en nestkommanderende i avdelinga, ble en ordning med fire personalledere innført. Medarbeiderne i lagene svarte til ulike personalledere.

Tanken var at ordningen med lag skulle være mer responsiv, mer fleksibel og mer effektiv. Ledelsen ved NTNU hadde tidligere uttrykt utilfredshet med ledelsens prioriteringer, og man mente disse tiltakene skulle bidra positivt: «Mer fleksibilitet, mobilitet og dynamisk organisering. Tettere samarbeid med kolleger i resten av organisasjonen.»

Sitatene i avsnittet over er hentet fra «KomUt-prosjektet» som kommunikasjonsdirektøren igangsatte våren 2020. Overordnet tittel for prosjektet: «Challenge Everything.» Her står det at man tror prosjektet vil føre til «motiverte medarbeidere.» Arbeidsform: «Jobbe mer smidig (agilt).»

Selvledelse

Det gikk ikke etter planen. Ordningen med selvledelse fungerte ikke, etter hva UA får opplyst. Som en ad hoc løsning ble én medarbeider i hver av lagene knegått for å ta på seg vervet som koordinator. Denne rollen karakteriserer en av UAs kilder som en «svarteper-posisjon,» idet disse fikk ansvar for at oppgaver ble løst, men ingen ledermyndighet til å få ting gjort.

Ordningen ble innført ved årsskiftet 2020/21. At reorganiseringen skjedde mens pandemien herjet for fullt og alle arbeidet hjemmefra, vakte reaksjoner. Etter hvert begynte folk å søke seg bort.

Av de fem medarbeiderne i prosjektgruppen bak KomUt er bare én medarbeider igjen ved kommunikasjonsavdelinga i dag, de øvrige har sluttet.

Flere av dem UA har snakket med karakteriserer KomUt-modellen som «veldig teoretisk organisering som ikke fungerer i praksis.» Framgangsmåten refereres til som «brent jords taktikk» i betydningen at man først river ned alt for deretter å starte gjenoppbyggingen.

Rektors støtte sluttet

Mens faggruppene var satt sammen av medarbeidere med god faglig kompetanse for saksfeltet som faggruppen hadde ansvar forP, skulle lagene bestå av folk med ulik bakgrunn, for å bli autonome enheter. Resultatet ble, sier én, at «alle ble generalister.»

På plusskontoen kommenterer flere at lederstøtten mot prorektorene fungerer bedre i dag.

Når det gjelder Rektors kommunikasjonsstøtte, har samtlige tre som utgjorde denne gruppen sluttet eller er i permisjon.

ARK-undersøkelsen 2021.

ARK-undersøkelsen som ble gjennomført i fjor, etter at den omstridte omorganiseringa var innført, viser at Kommunikasjonsavdelinga (grafisk avdeling unntatt), skårer vesentlig dårligere enn NTNU på et overordnet nivå. Til sammen 55 medarbeidere har besvart undersøkelsen.

Ikke sett

Utover misnøye med omorganiseringen viser medarbeidere UA har snakket med til to forhold: Det ene er at man ikke opplever at det kommunikasjonsfaglige blir tilstrekkelig verdsatt fra NTNU-ledelsen – man opplever seg ikke «sett» slik det kjentes da Gunnar Bovim var rektor.

Det andre forholdet er misnøye med kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv. Man er kritisk til valg hun har foretatt i denne reorganiseringen, samt uttrykker tvil om hvor kompetente disse valgene har vært.

Ekstern evaluering

Fagforeningene uttrykker uro over situasjonen ved Kommunikasjonsavdelingen. I et møte før sommeren i Sesam – samarbeidsutvalget hvor tillitsvalgte og ledelse er representerte, ble det fremmet ønske om en ekstern evaluering av forholdene i avdelingen. UA får opplyst at dette er under forberedelse.

Hovedtillitsvalgt Morten Mørch i Parat NTNU sier til Universitetsavisa at man følger med på utviklingen, og setter sin lit til at en slik undersøkelse vil bidra til å løse opp i situasjonen.

- Når så mange erfarne medarbeidere velger å slutte, sier det seg selv at situasjonen er bekymringsfull. Mange av dem har lang fartstid, og utgjør noe av ryggraden i avdelingen. Nå er det viktig at man får en høy svarprosent i undersøkelsen som skal gjøres, sier Mørch.

I referatet fra møtet i Sesam kommenterer Parat også bekymring for ARK-scoren til avdelingen, og viser til at arbeidsmiljø også handler om organisering av arbeidet.

Leder for NTL ved NTNU, Sturla Søpstad, deler uroen over situasjonen i avdelingen.

- Ja, vi er bekymret. Ikke bare over organisasjonsstrukturen der, men også når det gjelder generell ressurstilgang. Det er en avdeling som har vært utsatt for store belastninger over tid, og denne situasjonen må ledelsen adressere, sier Sturla Søpstad.

Les også: 6 av 34 sluttet ved UiBs kommunikasjonsavdeling