Ytring

Veien videre for NTNUs fem nye tematiske satsinger

Styret ved NTNU vedtok i mars fem nye tematiske satsinger med oppstart 2024. Nå står rekruttering av de fem faglige lederne for tur.

Prorektor for forskning og formidling Tor Grande ønsker seg fem faglige ledere for NTNUs tematiske satsinger.
Publisert

Tematiske satsinger har vært et viktig redskap for tverrfaglig samhandling ved NTNU. Det viser også den internasjonale evalueringen av satsingen som ble gjennomført i fjor. Vi har nå fire tematiske satsingsområder og tre muliggjørende teknologier som bidratt til koordinering og å sette NTNU på kartet. Satsingene er først og fremst knyttet til forskning. Jeg vi rette en stor takk for det gode arbeidet som gjennom år har vært lagt ned innenfor disse satsingene. 

Jeg opplever at det er bred enighet om at tematiske satsinger nå videreføres som en viktig del av vårt bidrag til å utvikle bærekraftige løsninger til vår tids store samfunnsutfordringer. NTNUs styre vedtok i mars fem nye tematiske satsinger. Disse er energi, hav og kyst, helse og livsvitenskap, felleskap, og sikkerhet og beredskap. Disse tematiske satsingene bygger på våre faglige styrker og svarer samtidig godt til politiske prioriteringer slik de f.eks. kommer til uttrykk i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og Horisont Europa. 

Etter styrets vedtak har bredt sammensatte arbeidsgrupper hatt som oppgave å konkretisere det faglige innholdet og noen viktige problemstillinger som kan danne grunnlaget for forskningsaktivitet for hver av de fem tematiske satsingene. Arbeidsgruppene har fått på plass et imponerende utgangspunkt for satsingene til tross for en veldig krevende tidsramme. Jeg vil berømme resultatet fra arbeidet de fem arbeidsgruppene har utført. Rektor har også fått etablert strategiske råd for satsingene som vil bli ledet av fem dekaner. Vi har nå et godt utgangspunkt for å forberede oppstart av satsingene i 2024. 

Et viktig steg videre i prosessen før oppstart neste år er rekrutteringen av faglige ledere for satsingene. Den enkelte leder vil arbeide sammen med en nestleder og en ledergruppe, samt at de vil få administrativ støtte fra fellesadministrasjonen.

Vi har nå en intern utlysning hvor vi søker motiverte vitenskapelige ansatte som kan ta et faglig lederskap for videre utvikling. Dette er en spennende og utfordrende jobb, og jegoppfordrer alle aktuelle kandidater til å søke. Vi ser etter kandidater som evner å se forskningens betydning for å løse samfunnsutfordringer, som brenner for å utløse potensiale som ligger på tvers av fag og som evner å stimulere til samarbeid på tvers av fakulteter og campusbyer.