Slik skal instituttet få flere kvinnelige filosofer

Fakultetet må søke aktivt etter kvinner for å bedre kjønnsbalansen. Dette var ett av flere innspill fra fakultetsstyret da de mandag diskuterte ansettelsene på filosofi.

Styreleder Einar Lie skrøt av utvalget som har skrevet rapport om manglende kjønnsbalanse. - Den er veldig skikkelig og gir mange innspill, ikke bare til fakultetet, men til hele NTNU.
Styreleder Einar Lie skrøt av utvalget som har skrevet rapport om manglende kjønnsbalanse. - Den er veldig skikkelig og gir mange innspill, ikke bare til fakultetet, men til hele NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Fakultetsstyret ble orientert om hva som skjedde da ti menn ble ansatt i ti stillinger ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap våren 2019. Hovedproblemstillinga var som følger: Hva må til for å unngå at det samme skjer igjen, ikke minst når det nå skal utlyses inntil fem nye stillinger på ex.phil. På forhånd hadde de fått rapporten som har vurdert ansettelsesprosessen.

- Jeg er enig i det rapporten peker på. Man har ikke hatt tilstrekkelig blikk for kjønnsdimensjonen underveis i tilsettingsprosessen. I tillegg er det ingen tvil om at silekriteriet fikk veldig uheldige utslag. Både kvinner og menn som burde vært med videre, ble sortert ut, sa styreleder Einar Lie til Universitetsavisa etter møtet.

Kriteriet som nevnes her, er silekomitéens krav om erfaring fra undervisning i ex.phil. Dette sto ikke i utlysningsteksten, men ble brukt som et tilleggskriterium.

- Dette er en kjedelig sak, som vi gjerne skulle vært uten, slo dekan Anne Kristine Børresen fast da hun redegjorde overfor fakultetsstyret.

Tar affære hvis det blinker rødt

Hun fortalte at det var 97 søkere til stillingene, som alle var formelt kvalifisert. Det var derfor litt av en jobb å få silt ut hvilke søkere som skulle gå videre.

- Men at man brukte dette silekriteriet, fikk uheldige konsekvenser. Jeg vil også beklage at ansettelsesutvalget ikke stoppet prosessen. Vi hadde lest saken nøye, vi vurderte å stoppe den, men gjorde det ikke, sa hun.

Dekanen sa at hun heller ikke var oppmerksom på at det var en ny instituttleder på filosofi, som måtte håndtere en stor mengde søkere og ansettelser, og som burde fått bedre støtte.

- Vi understreker nå ved alle framtidige utlysninger at hvis det blinker rødt under arbeidet med ansettelser, så må vi sette oss ned og diskutere hva vi skal gjøre videre, framholdt Børresen.

Hun varslet også at likestillings- og mangfoldsombudet skal bli brukt mer aktivt på fakultetet framover.

- Filosofimiljøet har mange diskusjoner, som en kan tenke man burde hatt for lenge siden. Nå er det ikke mulig å ikke ha slike diskusjoner lenger, sa hun.

LES OGSÅ: Vil ha flest mulig kvinner når fem nye filosofer ansettes

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Kalle kvinner til stillinger

Fakultetsstyret kom med en rekke innspill på hva fakultetet kan gjøre for å bedre kjønnsbalansen framover:

- Unngå tidspresset som ble forsterket av at det var snakk om så mange stillinger på en gang.

- Benytte kallelser (man kaller folk til stillinger, noe som betyr at stillingen ikke blir utlyst offentlig).

- Utlyse innenfor spesifikke områder i faget.

- Være bevisst hvordan silekriterium kan slå ut.

- Ta kontakt og oppfordre de kompetente kvinnene til å søke.

- Komme med tydeligere retningslinjer for hva en silekomite kan gjøre og ikke gjøre.

Styremedlem Jo Stein Moen hadde følgende innspill:

- Som det står i rapporten, så har ikke det som skjedde bare forsterket kjønnsublansen, men sementert den i lang tid framover. Radikal kjønnskvotering bør vurderes.

Styremedlem Kjersti Fløttum stilte spørsmål ved hvorfor det skulle være så mange ansettelser på samme tid, først ti stillinger og nå inntil fem nye. Tidspresset, som rapporten også peker på, ville vært unngått hvis man ikke hadde så store utlysninger på en gang.

Styreleder Einar Lie pekte blant annet på at noen områder er dominert av menn og noen av kvinner innenfor et fagområde. Hvis man retter seg inn mot å få søkere med fortrinn innenfor ett bestemt område, så kan det sikre en bedre kjønnsbalanse.

LES OGSÅ: Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn

LES OGSÅ: Studentene på filosofi aksjonerte mot mannsdominans

Provoserende mange stillinger

Et par av styremedlemmene lurte på hvorfor Institutt for filosofi og religionsvitenskap utlyser så veldig mange stillinger. Det kunne nesten virke litt provoserende for andre institutt som knapt får utlyst en eneste stilling, mente de.

Det er NTNU-styrets vedtak om at alle studenter skal ha ex.phil. som gjør at instituttet nå trenger flere ansatte til å undervise i dette emnet. Antallet studenter som skal ta ex.phil. har økt fra om lag 300 til 7000 studenter. Ikke alle har fått dette tilbudet fra i høst. Fra neste høst kommer det nye studentgrupper, som gjør det nødvendig å ansette enda flere. Derfor blir det ansatt inntil fem nye, opplyste dekan Børresen.

Hun fortalte også at en av de åtte mannlige universitetslektorene som ble ansatt, allerede har sagt opp. Mange i disse stillingskategoriene ønsker seg stilling som førsteamanuensis fordi de er kvalifiserte til det.

- Jeg ser ikke bort fra at flere vil si opp med samme begrunnelse, resonnerte hun.

- Bok vil bli erstattet

Dekanen var også innom diskusjonen om mannsdominansen på pensum i ex.phil.-emnet. Fagmiljøet bestemte at den nåværende læreboka fortsatt skulle brukes, men i revidert utgave. Ønsket var at boka skulle være mer tematisk framfor historisk.

- Likevel ble den mer historisk enn tematisk. Jeg har ingen tro på at denne boka blir brukt om ett eller to år, den skal bli mer tematisk og det vil også gjøre noe med kjønnsbalansen på pensum, forsikret hun.

Til slutt samlet fakultetsstyret seg om følgende vedtak (NB: Det er ikke formelt godkjent ennå siden medlemmene ikke har rukket å få det til gjennomsyn. Det kan komme eventuelle justeringer i teksten):

« Fakultetsstyret viser til rapporten om manglende kjønnsbalanse i tilsettingen av åtte universitetslektorer og to førsteamanuenser i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap våren 2019, og ber Det humanistiske fakultet om å følge opp anbefalingene i rapporten for å unngå tilsvarende skjevheter i kjønnsbalansen i framtidige tilsettinger i vitenskapelige stillinger i filosofi og generelt ved fakultetet. Fakultetsstyret ber dekan komme tilbake med retningslinjer for silekomiteenes arbeid samt en redegjørelse for hvordan kjønnsbalanse skal sikres ved framtidige ansettelser

- Det kom en del synspunkter fra fakultetsstyret som vil være verdifulle i prosessen framover. Det viktigste likevel er den rapporten som foreligger. Den er veldig skikkelig og gir mange innspill, ikke bare til fakultetet, men til hele NTNU, sa styreleder Einar Lie til Universitetsavisa etter at møtet var slutt.

Anne Kristine Børresen
Anne Kristine Børresen
Anne Kristine Børresen
Anne Kristine Børresen
Jo Stein Moen
Jo Stein Moen