Ulovlig innsyn: Datatilsynet gir Eikrem medhold, frafaller gebyr

NTNU brøt forskriftene, konkluderer Datatilsynet i Øyvind Eikrems klage på urettmessig innsyn i hans epost. - Dette kan vi ikke være bekjent av, slår OI-direktør Bjørn Haugstad fast.

Eikrem på vei inn i møte med NTNUs styre høsten 2021: ledsaget av sin advokat Christoffer Hjelde: På dette tidspunkt var Datatilsynets forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr mottatt i NTNUs postsystem.
Publisert Sist oppdatert

Saken er sist oppdatert 19.15 med kommentarer fra Bjørn Haugstad.

Datatilsynet varslet i desember vedtak om overtredelsesgebyr til universitetet.

«På bakgrunn av NTNUs merknader til varselet opprettholder vi vår konklusjon om at universitetet ikke hadde rettslig grunnlag for å gjøre innsyn i klagerens e-postkasse, men går ikke videre med overtredelsesgebyret. Denne konklusjonen er basert på flere formildende omstendigheter som fremgår av merknadene vi mottok fra NTNU etter at vi varslet om gebyr.» Dette skriver tilsynet på sin hjemmeside mandag ettermiddag.

Hovedpersonen selv er ordknapp i sin kommentar.

- På det nåværende tidspunkt nøyer jeg meg med å registrere vedtaket, sier Øyvind Eikrem til UA mandag kveld.

NTNU har tre uker på seg til å klage på vedtaket.

O-direktør Ida Munkeby besluttet innsyn

NTNUs IKT-reglement sier blant annet følgende om Innsyn:

«NTNU har som arbeidsgiver innen rammen av regelverket, rett til innsyn i arbeidstakers e-postkasse og brukerkonto mv. Arbeidstaker så langt mulig skal varsles og få anledning til å uttale seg før innsyn gjennomføres, og arbeidstaker skal som hovedregel ha rett til å være til stede under innsynet. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant.»

Det poengteres også at begjæring om innsyn i ansattes e-postkasse fremmes av øverste leder ved enheten, men det er organisasjonsdirektør som tar endelig beslutning. Det var Ida Munkeby som var organisasjonsdirektør på dette tidspunktet.

«Dersom det skulle vise seg at du har brutt IKT-reglementet og står bak de anonyme Facebook-profilene, på tross av at du har benektet dette, vil forholdet kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed», skrev daværende dekan ved SU-fakultetet, Marit Reitan til Eikrem i 2020.

Én million årlig i fem år

Datatilsynets forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr var kjent for en rådgiver ved NTNU dagen før styremøtet den 3. desember, da saken om eventuell avskjedigelse av Eikrem lå på styrets bord.

Innsynet i Eikrems epostkonto hans var motivert ut fra ledelsens ønske om å skaffe mer informasjon om de forhold som lå til grunn for avskjedigelsen av ham. Likevel ble ikke styret orientert om forhåndsvarselet fra tilsynet.

I stedet for avskjedigelse besluttet NTNU-styret at det skulle gjøres en slutt avtale med Eikrem. Avtalen sikret ham en årlig lønn i fem år uten tjenesteplikt.

Les hele avtalen her

Haugstad: «Formildende omstendigheter»

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstads reaksjon er todelt.

- Jeg er lettet over at tilsynet frafaller gebyret, med begrunnelsen «de mange formildende omstendighetene i saken». Samtidig merker jeg meg at de opprettholder konklusjonen om at NTNU ikke hadde rettslig grunnlag for å gå til dette innsynet.

Dokumentet fra Datatilsynet er på 13,5 sider, og er nyss mottatt. Det vil bli lest nøye igjennom innen NTNU foretar sin vurdering av hvilken lærdom det er å trekke av dette.

- Det jeg kan slå fast med ettertrykk er at ledelsen legger stor vekt på å opptre korrekt i slike saker. Det skal ikke herske noen tvil om at personvernet står høyt i hevd ved NTNU.

- Dette kan vi ikke være bekjent av

- Men selv om gebyret er trukket så er det likevel nokså alvorlig at Datatilsynet konkluderer med at dere har brutt forskriftene som skal sikre ansattes personvern her?

- Ja, det er alvorlig. Det kan vi ikke være bekjent av.

- Dette dreier seg om forhold før du tiltrådte som OI-direktør. Hva tenker du om forgjengeres handlemåter i dette sakskomplekset?

- Jeg har ingen kommentarer utover det jeg alt har sagt – at gebyret ble trukket vitner om formildende omstendigheter.

- Kommer NTNU til å påklage vedtaket?

- Det får vi komme tilbake til. Først skal vi lese vedtaket, og tenke oss godt om.

UAs saker 0m NTNU vs Eikrem finner du her