Ytring

Uttalelse om krenket ytringsfrihet ved Institutt for lærerutdanning

Et styremedlem i Instituttstyret fikk refs av styreleder etter å ha ytret seg på Innsida. - Et angrep på hennes ytringsfrihet, skriver styremedlemmene i ytringen under.

Opprør blant styremedlemmer fra de faste vitenskapelige ved ILU. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

 

Mandag 18.12 ble en av de faste vitenskapelige representantene i Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning oppringt av styreleder Arve Thorshaug. I telefonsamtalen framførte styreleder at det var problematisk at styremedlemmet har skrevet en kommentar på Innsida, intranettet til NTNU, i forbindelse med publisering av Periodeplanen for ILU 2024-2027.

Styremedlemmet opplevde telefonsamtalen som en klar oppfordring til å slette kommentaren på Innsida og som et angrep på hennes ytringsfrihet som ansatt på NTNU.

Kommentaren som styremedlemmet skrev inneholdt ikke annen kritikk mot periodeplanen enn det som kom fram i Instituttstyremøtet torsdag 14.12, et offentlig møte. Kommentaren på Innsida var rettet mot sak, ikke person, og pekte på mangler i Periodeplanen i forhold til NTNUs og ILUs strategidokumenter, og oppfordret til involvering i neste medvirkningsprosess knyttet til periodeplanen. 

Kritikken som også ble fremført under instituttstyremøtet, var var i overenstemmelse med synspunktene til alle de fast vitenskapelig ansatte styremedlemmene.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Vi mener at kommentaren som styremedlemmet skrev på Innsida er godt innenfor det som bør tåles av ytringer på et universitet. Vi er alvorlig bekymret for hva hendelsen betyr når det gjelder instituttstyreleder og ILU-ledelsens forståelse av ytringsfrihet. Denne hendelsen føyer seg inn i bildet av en ukultur når det gjelder ytringsfrihet ved NTNU (Har NTNU et kulturproblem? (universitetsavisa.no)).

Vi minner om at NTNU som institusjon har som oppgave å bidra til en fri debattkultur der det skal være rom for ulike meninger. Slik blir dette formulert i Kierulf-utredningen om Akademisk ytringsfrihet:

Institusjonene bør uttrykke tydelige forventninger til at alle ansatte modig og fritt bruker stemmen sin og bidrar til å utvikle en variert og uensartet debattkultur. Raushet overfor ulike syn og meningsmotstand bør fremelskes – enighet er ikke noe mål i seg selv.

Vi forventer at institusjonen etterlever dette idealet ved å oppmuntre til en modig og uavhengig debatt blant sine ansatte, og ved å verne om et miljø der ulike synspunkter og meningsmotstand ikke bare aksepteres, men ønskes velkommen. 

Vi forlanger en forsikring fra styrelederen og instituttleder om at kritisk dialog er anerkjent som uttrykk for en av universitetets sentrale verdier. I lys av denne hendelsens alvorlighet, krever vi at det innkalles til et ekstraordinært møte i Instituttstyret for å diskutere kultur for ytringsfrihet ved Institutt for lærerutdanning.

Vi har blitt orientert om at styreleder trekker seg med umiddelbar virkning 19.12. Han begrunner dette med følgende: «Som styreleder føler jeg ikke at jeg har lyktes med å innarbeide en helhetlig forståelse av styrets rolle blant samtlige av styrets medlemmer, noe jeg mener går ut over kvaliteten i møtene.» Vi registrerer at styreleder ikke tar selvkritikk for angrepet på ytringsfriheten til styemedlemmet. Som styremedlemmer opplever vi at vi har bidratt til saklige diskusjoner til beste for instituttet. Dette ser vi fram til å fortsette med i tiden framover.

 

Styremedlemmer for gruppa interne faste vitenskapelig ansatte ved Institutt for lærerutdanning

Camilla Stabel Jørgensen

Jørgen Klein

Lise Vikan Sandvik

Mari Nygård

Per Esben Svelstad

Unni Eikeseth

Dette er kommentaren som ble postet på Innsida:

I instituttstyret vart det påpeikt at periodeplanen ikkje er ein god operasjonalisering av ILUs strategi. Blant anna var kunstnarisk verksemd ikkje nemdn, og planen innehaldt ingen mål for formidling. Både kunstnarisk verksemd og formidling er blant kjerneoppgåvene til ILU og NTNU. Styret fekk inn nokre endringar som sikrar at desse kjerneoppgåvene er tilstade i planen, men det er viktig å vere klar over at dette fortsatt ikkje kan reknast som å vere ein god operasjonalisering av ILUs strategi. Heile instituttet bør delta aktivt i neste medverknadsprosess og sikre at periodeplanen blir eit betre styringsdokument.