Følg styremøtet: Dette er de viktigste sakene fra NTNUs øverste organ

En rekke årsrapporter, gjenopprettingsarbeidet ved historie og utfordringer med digitalisering ved NTNU er noe av det som skal diskuteres på torsdagens styremøte.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Kjøreplan

08:00 -08:25: Lukket møte

S-sak 08/24 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering (Lukket møte)

S-sak 09/24 Internrevisjonsrapport – NTNUs ivaretakelse av sikkerhetsloven og eksportkontrollforskriften (Lukket møte)

08:35: Møte åpnes

S-sak 10/24 Årsrapport internrevisjon 2023

S-sak 11/24 Årsrapport og årsregnskap for 2023 til KD 

S-sak 12/24 NTNUs kvalitetsmelding for forskning 2023

S-sak 13/24 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2022/2023

S-sak 14/24 HMS-rapport 2023 – Arbeidsmiljøutvikling ved NTNU

S-sak 15/24 Evaluering og videre gjenopprettingsarbeid ved Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) og Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS)

S-sak 16/24 Ansettelse av prorektorer, viserektorer, dekaner og direktør for Vitenskapsmuseet – oppnevning av innstillingsutvalg

S-sak 17/24 Bortfeste av tomt til Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit)

S-sak 18/24 Kvoter for master i spesialsykepleie for opptak til studieåret 2024/2025

S-sak 19/24 Protokoll fra styrets møte 07.03.2024

Orienteringssaker

O-sak 05/24 Studentombudets årsrapport 2023

O-sak 06/24 Midlertidige ansettelser – orientering om status og rektors vedtak om tiltak

O-sak 07/24 Orientering om utfordringer med digitalisering ved NTNU

O-sak 08/24 Rektors orienteringer

På torsdagens styremøte skal NTNU-styret blant annet behandle årsregnskap og kvalitetsmeldinger for 2023, internrevisjonens årsrapport og orienteres om flere saker.

Den første halvtimen av møtet, som begynner kl. 8 holdes lukket. Her skal styret behandle en internrevisjonsrapport om NTNUs ivaretakelse av sikkerhetsloven og eksportkontrollforskriften.

Møtet skulle åpnes for offentligheten kl. 8:35, men ettersom den lukkede delen gikk på overtid åpnet det litt etter kl. 9.

Styrepapirene kan du finne her.

Arbeidsmiljøet ved NTNU

I tillegg til andre årsrapporter skal styret gjennomgå HMS-årsrapporten for 2023. I rapporten trekkes overbelastning fram som et økende rapportert problem blant de ansatte.

Med økt arbeidsbelastning og omstillinger i universitetssektoren er rektoratet ærlige om at det vil kreve ledere som har et tydelig fokus på arbeidsmiljø.

NTNU jobber med å utvikle nye måter å følge opp meldinger og varsel om konflikt- og arbeidsmiljøsaker. Med det skal det bli færre faktaundersøkelser og mer forebyggende arbeid.

Samtidig melder bedriftshelsetjenesten om økt uro og bekymringer knyttet til konsekvenser av omorganiseringer.

Evaluering av gjenopprettingsarbeidet ved HF

Framtiden til de to historieinstituttene som ble ble delt i 2019 på grunn av en langvarig konflikt skal opp til vurdering i styret. 

Her har rektor ved NTNU allerede slått fast at fagmiljøet skal samles, men ikke enda.

«En viktig lærdom fra gjenopprettingsarbeidet er at det må ta den tiden som kreves. Etter Rektor sin vurdering vil det imidlertid være avgjørende at organisasjonsendringene og gjenforeningen av historiemiljøene er fullført før campussamling og flytting til Gløshaugen skal skje.» heter det i styrepapirene.

Flere orienteringssaker

I tillegg til å ta diverse beslutninger, skal styret orienteres om fire saker. Studentombudets årsrapport for 2023 skal blant annet fremlegges for styret. 

I rapporten poengterer studentombud Lennart Soligard at selv om NTNU på generelt grunnlag har forsvarlig og god saksbehandling overfor sine studenter, er det studenthenvendelser som viser kritikkverdig behandling.

Styret kommer også til å bli orientert om statusen for midlertidige ansettelser, og hvilke tiltak rektor har iverksatt for å redusere andelen midlertidige ansettelser i 2024.

Sammenlignet med andre BOTT-universiteter ligger NTNU lavt på antall midlertidige ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger, allikevel er det fremdeles klare forventninger fra Kunnskapsdepartementet om at midlertidigheten i sektoren skal ned.

Styret skal også orienteres om utfordringer med digitalisering ved NTNU. Dette skjer etter at styremedlemmene Kjersti Møller og Ingrid Bouwer Utne har stilt spørsmål ved om den digitale omstillingen ved NTNU faktisk fører til en lettere arbeidshverdag.

Følg UA på Facebook og Instagram.