varslersak

Dekan Ingrid Schjølberg beskyldes for å bedrive «destruktiv ledelse»

Det rettes sterke anklager mot dekan Ingrid Schjølbergs lederstil i en rekke varsler som er rettet mot henne fra ansatte ved fakultetet.

Dekan Ingrid Schjølberg utsettes for hard kritikk for sin lederstil i en rad varsler UA har fått innsyn i.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har fått innsyn i fire alvorlige varsler mot dekan Ingrid Schjølberg ved IE-fakultetet. Varslene kommer fra ansatte ved flere avdelinger på fakultetet. UA kjenner identiteten til en av varslerne. Vedkommende ønsker ikke selv å stå fram i artikkelen, men er kjent med at vi skriver om varslene.

Ord og vendinger som anvendes i de ulike varslene er «Ukultur», «dekanen har lav tillit i forvaltningen», «ansvarsfraskrivelse», «maktmisbruk», «hersketeknikker», «latterliggjøring», «irettesettelse, ydmykelse og gjengjeldelse», «destruktiv ledelse», «straff, maktmisbruk og mobbing» og «føler skam».

Les svaret fra dekanen her: - Jeg er lei meg, og tar det tungt

- Forverret situasjon

Gjennomgående beskyldes dekan Schjølberg for å anvende ulike hersketeknikker for å få det som hun vil. Dekanen skal ifølge varslene bedrive detaljstyring, og kjøre saker utenom regulære kanaler. Dette skal ha ført til at arbeidsplasser oppfattes som upopulære. Dette har resultert i sykemeldinger.

Varslerne befinner seg både i fakultetsadministrasjonen og ute ved et institutt.

Ifølge varslerne har problemene vedvart over år. Det vises blant annet til dårlig skår ved en seksjon i fakultetsadministrasjonen i forrige ARK-undersøkelse:

«Siste ARK-undersøkelse ble gjennomført høsten 2021 hvor ved IE fikk en hårreisende dårlig score og resultat ... Vi kan ikke se i oppfølging av ARK-undersøkelsen at dette har blitt tatt tak i, men heller blitt forverret ... Situasjonen har forverret seg siden ARK 2021. Vårt organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø har forverret seg. Seksjonen har også fått en sykmelding på grunn av det psykososiale arbeidsmiljøet,» står det i et av varslene.

«Ansvarsfraskrivelse»

Schjølberg kritiseres for ikke å vise noen vilje til å avbøte situasjonen. Dette kommer fram i flere av varslene:

«Vi har selv tatt opp punktene i vedlegget med dekan, men dessverre tas de ikke imot. Vi opplever en ansvarsfraskrivelse ved at ansvaret skyves helt og holdent over på administrasjonsleder og seksjonsleder.»

Dette hevdes også å gjelde ved ansettelser: «Dekan og AU/AR blir beskrevet fra våre institutt med ord som maktutøvelse/maktmisbruk, hersketeknikker og personlige interesser i å “ta oss” rundt vedtak og behandling i AU/AR»

AU står for Arbeidsutvalget og forestår ansettelse av vitenskapelige stillinger, mens AR er kortform for Ansettelsesrådet og håndterer tilsetting av administrativt ansatte.

«I tillegg sitter vi med informasjon om at dekan omtaler sin egen fakultetsadministrasjon i negative ordelag til sin egen ledergruppe ved IE», står det å lese videre.

«Opplevelsen av latterliggjøring (oppfattes som hersketeknikk) i full offentlighet, skaper ikke rom for psykologisk trygghet eller lagånd.»

Varslerne kritiserer dekanen for ikke å vise vilje til å ta tak i problemene:

«Siste ARK-undersøkelse ble gjennomført høsten 2021 hvor ved IE fikk en hårreisende dårlig score og resultat ... Vi kan ikke se i oppfølging av ARK-undersøkelsen at dette har blitt tatt tak i, men heller blitt forverret.»

«Ukultur»

I et av varslene, hvor flere har forfattet teksten i fellesskap, oppsummeres kritikken av dekanen slik:

 • Ukultur i holdninger og omtale av administrasjonen fra dekan
 • Opplevelse av at dekan har lav tillit til forvaltningen, saksbehandling og prosessledelse
 • Merbyråkrati og ineffektive prosesser som gjør at vi taper de beste kandidatene
 • Lukkede møter og manglende saksunderlag som gjør det vanskelig å være en del av beslutningene som fattes.
 • Manglende informasjon, og XXX blir ikke inkludert i diskusjoner i ledergruppa ved IE når endringer og beslutninger i XXX og regelverk/retningslinjer blir gjort
 • Krysspress på administrasjonsleder og XXX
 • Manglende strategi innen XXX, samt forståelse for som eget fag og dermed gir oss opplevelse av lav integritet og tilhørighet ved IE – dette medfører at XXX ved nivå 2 blir oppfattet som en uattraktiv arbeidsplass. Både med tanke på faglighet og psykososialt arbeidsmiljø.
 • Dekanen saksbehandler utenom egen administrasjon
 • Dårlig arbeidsmiljø hvor ledelsen ikke har fulgt opp tilbakemeldingene (jf ARK 2021) for å få til forbedring

Denne varslergruppen stiller spørsmålet «hva gjør dette med oss som ansatte i ved IE» og svarer blant annet slik: «Det blir vanskelig å identifisere seg med NTNUs verdier – kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull ... Opplevelse av utfrysing og å bli ignorert og oversett som seksjon samt enkeltindivid fra dekan ... Høyere bruk av hjemmekontor for å unngå konfrontasjon ... Ønske om å flytte kontor og søke permisjon for å jobbe ved andre enheter.»

  «Mobbing»

  I et annet varsel skriver en ansatt at hen «i dekanens forum ved IE fakultetet (dato og tidspunkt utelatt av UA) [ble] utsatt for en uønsket negativ handling i form av opplevd hersketeknikk, irettesettelse, ydmykelse og gjengjeldelse ... Med bakgrunn i min tidligere bekymringsmelding til rektor XXX (lengre sladdet passasje) velger jeg å også kategorisere hendelsen som destruktiv ledelse.»

I andre varsler UA har fått innsyn i står det blant annet at «Dette er gjengjeldelse, og ekstremt belastende for de ansatte (sladdet passasje) blir utsatt for straff, maktmisbruk og mobbing fordi XXX leverte varselet. Denne informasjonen ble delt av noen som har snakket direkte med dekanen.»

I nok et varsel framlegges det at «Det oppleves at seksjonsleder viser tillit til faglige vurderinger, men ikke fra dekanatet. Forutsetningene for leveransene endres også underveis noe som medfører at XXX føler seg mindre kompetent og XXX føler skam.»

Følg UA på Facebook og Instagram.