Ytring

Forskerforbundet og Tekna: Hva sier ansatte om campussamling?

Fagforeningene har gjort en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Nesten ingen sier campusprosjektet er tilfredstillende på noen av de oppgitte parameterne.

Patric Wallin, Tord Talmo, Rune Sætre og Øystein Moen presenterer resultatene fra fagforeningenes spørreundersøkelser om campusprosjektet.
Publisert

I forbindelse med campussamlingsprosjektet leverte Statsbygg den 30. november deler av byggeprogrammet til NTNU. Dette materialet behandles nå i de forskjellige medvirkningsorganer. De siste dagene har det også blitt skrevet mye om prosjektet her i Universitetsavisa både fra ansatte og rektor Anne Borg. Opplevelsen er at prosjektet er i en kritisk fase nå, og at veivisende beslutninger kommer til å bli tatt i løpet av noen uker, som senere vil lede til et endelig vedtak for eller imot hele prosjektet i NTNUs styre i mars.

Forskerforbundet har jobbet med sammenfallende problemstillinger helt siden mars, og har intensivert arbeidet sammen med Tekna de siste ukene. Vi bestemte oss for å kartlegge stemmingen blant medlemmene i forbindelse med campussamlingsprosjektet. I stedet for å bare se på det som skrives i media og kommentarfeltene ønsket vi å få et tydeligere bilde av hva bredden i medlemsmassen tenker om prosjektet.

Så vidt vi kjenner til, er dette første gang et stort antall ansatte faktisk blir spurt om sine holdninger til campussamling. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til rundt 4400 medlemmer hos Forskerforbundet og flere foreninger i Akademikerne (herunder Tekna, Psykologforeningen, Econa, Juristforbundet, Lektorlaget og Samfunnsviterne). Det kom 1583 svarte på undersøkelsen (~ 36%). Nesten halvparten av de som svarte har i dag sin hovedarbeidsplass på Gløshaugen. Brorparten av de siste respondenter sitter på Dragvoll, Kalvskinnet eller Øya (se figur 1).

Figur 1: Arbeidsplass deltakere i undersøkelsen har i dag.

På spørsmålet: Bør NTNU stoppe campusprosjektet i sin nåværende form? svarte 59% (938) «ja» og 29% (464) «usikker», mens 11% (181) svarte «nei». Som oversikten viser så er det noen flere som er usikre blant de under 50 år, men andelen som sier at prosjektet i sin nåværende form ikke bør stoppes er relativ lik. Underlagstallene viser også at midlertidig ansatte er generelt mer usikre enn fast ansatte.

Figur 2: Andelen som mener NTNU bør stoppe campusprosjektet fordelt på alder.

Dersom en ser på svar ut fra hvor ansatte har sin hovedarbeidsplass er det slik at ansatte på Dragvoll svarer 70% «ja», 19% er usikker og 11% sier «nei», mens tallene for Gløshaugen er 61%, 28% og 11%. Det er en høyere andel midlertidig ansatte på Gløshaugen, dette ser ut til å forklare skillene i svarfordeling mellom Dragvoll og Gløshaugen. Ser en på svar kun for fast ansatte er andelen som mener prosjektet bør stoppes 69% på Gløshaugen og 70% på Dragvoll.

Figur 3: Andelen som mener NTNU bør stoppe campusprosjektet fordelt på geografisk arbeidssted.

Generelt er det et flertall som ønsker at NTNU stopper prosjektet i sin nåværende form. I tillegg er det 29% som er usikre på hva NTNU bør gjøre. Tydeligst er prosentandelene som mener NTNU bør fortsette prosjektet; rundt en av ti ansatte.

For å forstå bedre hva medlemmene mener er utfordrende med campussamlingsprosjektet stilte Forskerforbundet i tillegg følgende spørsmål (Akademiker inkluderte ikke disse i sin medlemsundersøkelse): Har campusprosjektet i sin nåværende form tilstrekkelig gode løsninger på følgende? Der ble medlemmene bedt å vurdere fem områder med «nei», «usikker» eller «ja».

Figur 4: Forskerforbundets medlemmers oppfatning om ulike områder for campusprosjektet.

Her vises det igjen at et flertall vurderer løsninger som per nå ligger i prosjektet som ikke tilstrekkelig gode. Spesielt med tanke på arbeidsplass utforming og forankring i organisasjonen finner vi svært tydelige resultater. Så mange som henholdsvis 66% og 65% mener at løsninger i prosjektet per tiden ikke er tilstrekkelig gode, mens bare 7% mener det motsatte. I tillegg er det bare 6% som anser miljøprofilen som tilstrekkelig god, 34% er usikre og 60% er uenig. Videre er det ikke mer enn 10% på noen av områdene som anser at løsninger som er presentert per nå er tilstrekkelig gode for å fortsette med prosjektet i sin nåværende form.

I tillegg har vi mottatt 580 fritekst svar og kommentar som vi vil jobbe videre med. Mange av disse er gjennomarbeidede og omfattende. Kartleggingen vi nå har gjennomført blant medlemmer i Forskerforbundet, Tekna og flere andre foreninger er et svært viktig kunnskapsgrunnlag og informasjonskilde for oss. Sammen med det omfattende skriftlige materialet og rapportene som foreligger, samt inngående vurderinger av kort- og langsiktige effekter for NTNU, vil dette materialet hjelpe oss å gi gode råd i videre medvirkningsprosesser.