Ytring

Erasmus+ strengthens us! Travelogue 

- Immense knowledge that cannot be obtained staying at home or on campus. We want our students to be prepared and work in an international oriented professional career, and the offer these projects give our students is without doubts essential.

Matina Calovi Associate Professor Department of Geography, left, Jakob Bonnevie Cyvin PhD candidate Department of Geography and Jardar K. Cyvin, Professor Department of Teacher Education, Section for Natural Science
Publisert Sist oppdatert

Innlegget er tilgjengelig i norsk versjon nederst i saken 

We want to talk warmly about how the Erasmus+ projects strengthen us. We are currently sitting at the kick-off meeting for the fourth Erasmus+ project in a row within the same thematic area; and with overall experience from seven previous projects in which one, or several of us have actively participated. 

The projects «EduChange», «EduChange 2.0» and «DigiGeo» are the fundaments of the current project; «Shape2Gether», that has the main goal of developing an international joint master program, a few years from now.

With these projects funded by the EU over the last six years, we have gathered close to 200 hundred students from NTNU, Vienna (Austria), Malta, Olomouc (Czech Republic), Utrecht (Netherlands) and Bochum (Germany), to collaborate on how we can use innovative learning technology to understand more of and communicate complex climate-related issues. 

«Shape2Gether», that has the main goal of developing an international joint master program

Students gained local knowledge about water related problems and opportunities during the Utrecht and Malta intensive summer schools, while when in Olomouc the topic was related to floods. Maltese students discovered that we in Trøndelag use drinking water to irrigate potatoes' fields in Frosta, and Norwegian students have been equally shocked to understand how Maltese society is built around a lack of the same natural resource, fresh water. 

Students and teachers have taught each other about how global climate change has a local impact on people and society. We have together learned about the so-called urban heat islands, and the use of VR techonlogies for learning. At the same time, the projects generated publications about the methodology we have used and developed, and about the students' knowledge development, as a few examples. 

Everything happened in strong collaboration with colleagues we would not have had the possibility to meet outside the Erasmus+ programme, and in active collaboration with students. Moreover, other important opportunities came out from these collaborations, like new research projects and internships opportunities for students.

3D printing as a tool for landscape understanding, also for the blind. Olomouc, Czech Republic.

We are now sitting in Olomouc, east of Czech Republic, with war just east of us, and war in the Middle East. There is an immediate climate crisis hanging over us all, and yes, we must cut climate emissions. At the same time, we must talk about the value of international partnership with physical meetings. The value of working with Ukrainians, Russians, Malteseand Czechs citizens and researchers- discussing and understanding differences and similarities.

Creating private and professional friendships, is priceless - and we must work to preserve it.

It creates bonds that counteract hate and war and generates immense knowledge that cannot be obtained staying at home or on campus.

We want our students to be prepared and work in an international oriented professional career, and the offer these projects give our students is without doubts essential.

Students explore how cities function as urban heat islands in Malta.

We have tried to implement international fully digitalized fieldworks, and also, we learned a lot from these experiences, but the shortcomings came clear for both teachers and students. The Norwegian UH-sector needs Erasmus+, and travelling under these circumstances and for these important opportunities overcome the downsides. 

As a group of employees, we all work within climate, sustainability and environmental related scientific topics and there is an unwritten agreement: «We must think holistically to solve global challenges; sometimes physical meetings are needed to better shape global and local solution».

1+1 is not equal to 2, but 4. Erasmus+ projects are clearly not a financial gold mine for the departments, by looking isolated at the project budget. But these kinds of projects are essential for the development of the educational and research portfolios, as well as for the enhancement of the competences of our graduate students.

Control the water? Fieldwork in the Netherlands a few meters below sea level, and committed students exemplify how drama education and climate education can be combined. Images reproduced with permission. Photo: Jakob B. Cyvin

We encourage our colleagues at NTNU to join or apply for Erasmus+ projects with a focus on international educational exchange, preferably as coordinators, which Nokut, among others, is calling for. We invite everyone who is curious to get in contact us and learn from our experiences – we are happy to share our experience, and to meet the international students and staff during the Shape2Gether's first intensive course that would be held in Trondheim from the 14th to the 18th of May 2024.

Please take contact! Welcome!

Erasmus+ styrker oss! Reisebrev

Norsk versjon 

Vi vil med dette varmt anbefale Erasmus+ prosjektene, og fortelle litt om hvordan prosjektene styrker oss. Vi sitter nå på oppstartsmøte for det fjerde Erasmus+ - prosjektet på rad innen samme tematikk, og med totalt sett erfaring fra syv tidligere prosjekter der vi har deltatt aktivt. 

Prosjektene «EduChange», «Educhange 2.0» og «Digigeo» har lagt grunnlaget for inneværende prosjekt, «Shape2Gether», med et hårete mål om en fremtidig samlet master, noen år fram i tid.

«Shape2Gether», har som hovedmål å utvikle et internasjonalt felles masterprogram

Med penger fra EU, innenfor overnevnte prosjekter, har vi de siste seks årene samlet nær 200 studenter fra NTNU, Wien, Malta, Olomouc i Tsjekkia, Utrecht i Nederland og Bochum i Tyskland, for å samarbeide om hvordan vi kan benytte innovativ læringsteknologi for å forstå og kommunisere komplekse klimarelaterte problemstillinger.

Vi har gitt studentene lokalkunnskap om vannproblematikk i Nederland og Malta, og om flom i Tsjekkia. Sjokkerte maltesiske studenter har fått oppleve at vi i Trøndelag bruker drikkevann til å vanne potetene på åkeren på Frosta, og norske studenter har like sjokkert fått oppleve hvordan det maltesiske samfunnet er bygd opp rundt mangel på den samme råvaren; vann.

Vi, både faglærere og studenter har lært hverandre om hvordan globale klimaendringer får lokal påvirkning på folk og samfunn. Vi har sammen lært om såkalte urbane varmeøyer, og bruk av VR for læring. 

Samtidig fører prosjektene med seg publikasjoner om metodikken vi har brukt, og om studentenes kunnskapsutvikling, for å nevne noen eksempler. Alt skjer sammen med kolleger vi ikke ville hatt uten Erasmus+ og tidvis i aktivt samarbeid med studenter. Nye forskningsprosjekter har oppstått og internship har blitt gjennomført, igjen bare for å nevne noen eksempler.

3D-printing som verktøy for landskapsforståelse, også for blinde. Olomouc, Tsjekkia.

Vi sitter nå øst i Tsjekkia, med krig rett øst for oss, og krig i Midtøsten. Det er en umiddelbar klimakrise som henger over oss alle, og ja vi må kutte klimautslipp. Samtidig må vi snakke om verdien av internasjonalt partnerskap med fysiske møter. Verdien av å jobbe sammen med eller undervise ukrainere, russere, maltesere og tsjekkere – diskutere og forstå forskjeller og likheter, og ikke minst skape private og profesjonelle vennskap. 

Dette er uvurderlig og noe vi må arbeide for å bevare. 

Det skaper bånd som motvirker konflikter, og det skaper kunnskap som ikke kan oppnås hjemme på campus.

Dersom studentene våre skal møte forberedt til et internasjonalt arbeidsliv, er tilbudet disse prosjektene gir studentene våre helt essensielt.

Studenter utforsker hvordan byer fungerer som varmeøyer (urban heat island) på Malta.

Vi har prøvd lignende internasjonalt feltarbeid som heldigitale feltkurs, men manglene er svært tydelige både for ansatte og studenter. Norsk UH- sektor trenger Erasmus+, og vi trenger i visse situasjoner å reise. Som ansattgruppe arbeider vi alle med klima, bærekraft eller miljø, og dette er det en unison enighet om: Vi må tenke helhet for å løse globale utfordringer, samtidig trengs fortsatt fysiske møteplasser.

1+1 er ikke lik 2, men 4. Erasmus+ - prosjekter er helt klart ikke en økonomisk gullgruve for instituttene, om man ser isolert på budsjettet, men disse prosjektene er essensielle for utvikling av både utdanningsportefølje, internasjonal forskning og utvikling, og for kompetansen vi uteksaminerer våre studenter med.

Kontroll på vannet? Feltarbeid i Nederland noen meter under havflata, og engasjerte studenter eksemplifiserer hvordan dramaundervisning og klimaundervisning kan kombineres. Bilder gjengitt med tillatelse.

Vi vil med dette oppfordre NTNU’s ansatte til å bli med i Erasmus+ prosjekter, gjerne også som koordinatorer, det etterlyser blant annet Nokut; eller å selv ta initiativ til å søke Erasmus+ prosjekter med fokus på internasjonal utdanningsutveksling. 

Vi inviterer alle som er nysgjerrige til å besøke oss og lære av våre erfaringer, og ikke minst møte studenter og ansatte under Shape2Gether’s første feltkurs i Trondheim  14.-18. mai 2024.

Ta gjerne kontakt. Velkommen!