Eurekapris til de fem beste bacheloroppgavene i Gjøvik

Eurekaprisen 2021 ble fredag delt ut til studentene bak de beste bacheloroppgavene ved hvert fakultet.

Glade vinnere av Eurekaprisen 2021 ved NTNU i Gjøvik
Glade vinnere av Eurekaprisen 2021 ved NTNU i Gjøvik
Publisert Sist oppdatert

Prisen er ei årlig prisutdeling ved NTNU i Gjøvik. Formålet er å fremme kvalitet i bacheloroppgavene. De nominerte bacheloroppgavene er vurdert ut fra flere kriterier:

  • Vitenskapelig kvalitet
  • Grad av innovasjon, kreativitet og dristighet
  • Nytteverdi og betydningen av resultatene for forskningsfeltet, praksisfeltet og samfunnet ellers

Det kåres én vinner fra hvert av de fem fakultetene ved NTNU i Gjøvik: Fakultet for arkitektur og design, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for økonomi.

LES OGSÅ: Disse vant Eurekaprisen 2020

Dette er vinnerne av årets eurekapris med begrunnelser:

Fakultet for økonomi

Vinnere: Victoria Brenden Nyfløt og Jørgen Kristoffer Sæther

For oppgaven: «Innholdsmarkedsføring på TikTok. En narrativ studie av opplevelsen til noen av Norges mest fulgte bedriftsprofiler på TikTok »

Studie: Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibelt løp

Veileder: Anne Grethe Syversen

Begrunnelse: Det var mange gode oppgaver med høy kvalitet, så det var sterk konkurranse om årets eurekapris. Oppgaven som er kåret til vinner er forankret innen markedsføring- og merkevarebyggingsteori. Studentene utforsker innholdsmarkedsføring i en ny digital kanal. Oppgaven konsentrerer seg om markedskommunikasjon, hvor spredningen av budskapet bokstavelig talt kan gå «viralt».

Metodisk gjør studentene to prisverdige grep. De velger aktører som det er lite forsket på, ved å velge små aktører med begrensede ressurser. Samtidig tar de et dristig valg ved en narrativ metodisk tilnærming. Narrativ metode er ikke vanlig innen øk.adm.fagene, og krever at kandidatene er godt forberedt i møte med respondentene. Samtidige gir dette metodevalget reelle historier som er gir oss bred innsikt til et felt som til nå er lite utforsket.

Oppgaven har stor nytteverdi for arbeidslivet og praksisfeltet. Den gir oss god innsikt i en ny markedsføringskanal som mange andre, både små og større organisasjoner, kan utnytte med relativt enkle midler. Basert på en helhetlig vurdering av vitenskapelig kvalitet, metodevalg, innovativitet, dristighet og nytte for praksisfeltet, vurderer komiteen at årets eurekapris fra økonomifakultetet skal gå til: Victoria Brenden Nyfløt og Jørgen Kristoffer Sæther

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Katrine Wølstad-Knudsen. Den andre vinneren, Cathrine Hansen Akerhaugen kunne ikke møte på grunn av eksamen.
Katrine Wølstad-Knudsen. Den andre vinneren, Cathrine Hansen Akerhaugen kunne ikke møte på grunn av eksamen.

Vinnere: Cathrine Hansen Akerhaugen og Katrine Wølstad-Knudsen

For oppgaven: “A qualitative study of Palestinian occupational therapy - in an area of conflict”

Studie: Bachelor i ergoterapi

Veileder: Linda Stigen

Begrunnelse: Komiteen har hatt et vanskelig oppdrag da alle oppgavene var av meget god kvalitet og viste stor faglig innsikt i eget fagfelt. Komiteen har imidlertid kommet frem til en felles beslutning.

Komiteen har besluttet at oppgaven “A qualitative study of Palestinian occupational therapy - in an area of conflict” av studentene Cathrine Hansen Akerhaugen og Katrine Wølstad-Knudsen, oppfyller alle kriteriene for Eurekaprisen og bør dermed få prisen for beste bacheloroppgave ved IHG. Den utmerker seg spesielt i forhold til å inneha et internasjonalt fokus som også er viktig for lokal arbeidspraksis i Norge. Med tanke på økt migrasjon er det et stort behov for helsepersonell som virker lokalt, men tenker internasjonalt og utvikler kulturforståelse utover landegrensene. Oppgaven har en kritisk tilnærming til hvordan teorier blir anvendt, teorien er utviklet i en vestlig kontekst som ikke umiddelbart er overførbar til mennesker med andre kulturer, noe som må hensyntas i en praksis.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Vinnere: Lasse Bialik Øien, Bendik Løvøy Alvestad og Erlend Waage

For oppgaven: «Konsept- og ytelsesstudie for vertikalakslede vindturbiner i trekantkonfigurasjon»

Studie: Bachelor i Fornybar Energi

Veileder: Alemayehu Gebremedhin

Begrunnelse: Bacheloroppgaven «Konsept- og ytelsesstudie for vertikalakslede vindturbiner i trekantkonfigurasjon» tildeles Eurekaprisen for 2021, i særdeleshet ut ifra oppgavens vitenskapelige kvalitet, men også for graden av innovasjon og kreativitet. Komiteen har i tillegg lagt vekt på at gruppen har utviklet et konsept med et stort potensial og i tråd med FNs bærekraftmål.

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk

Vinnere: Kristian André Dahl Haugen, Tom-Ruben Traavik Kvalvaag, Eirik Osland Lavik og Birger Johan Nordølum

For oppgaven: «Artsgjenkjenning av fisk»

Studie: Bachelor i ingeniørfag - data

Veileder: Marius Pedersen

Begrunnelse: Kriterium 1. Har fått A. En meget god rapport, skrevet og presentert forståelig og systematisk. Særlig teorigrunnlaget omtales og anvendes veldig godt. Enkelte deler av rapporten kunne vært kvalitetssikret bedre. Fire deltagere har samlet brukt over 2200 timer og har dermed nedlagt et betydelig arbeid med sin bacheloroppgave..

Kriterium 2 Vitenskapelig kvalitet: Stor kompleksitet, høy vanskelighetsgrad og klar problemstilling. Klar struktur basert på IMRAD på alle deler av arbeidet. Eksemplarisk i forhold til forventning til bachelorarbeider.

Kriterium 3. Nytteverdi – er klar til anvendelse, selv om det finnes forbedringspotensial i både rydding i kodebasen og utvidelser. Har nytteverdi til å benyttes på andre dyrearter utover fisk. Er dermed meget relevant i forhold til forskning på artsmangfold.

Kriterium 4. Innovasjon - har anvendt maskinlæring og objektgjenkjenning til å automatisere tidkrevende manuelle prosesser. Meget gode vurderinger av alternative tilnærminger.

Kriterium 5. Nytteverdi – Har direkte anvendelse innen forskningen slik løsningen er i dag. Gruppen identifiserer også klart mulighetene for videreføring. At gruppen har valgt å legge prosjektet som Open Source er et klart pluss.

Samlet har gruppen gjort et imponerende arbeid i forhold til Eurekaprisens kriterier og juryen har besluttet å tildele dem Eurekaprisen 2021 for beste bacheloroppgave ved IE-Gjøvik.

Fakultet for arkitektur og design

Vinnere: Zahra A. Ahmad, Martha N. Ekerhovd, Toini Rust og Herman F. V. Zander

For oppgaven: Öndunar kúlur – Dynamisk installasjon for bærekraftig luftkvalitet

Studie: Bachelor i interaksjonsdesign

Veileder: Mari Winkler Solberg

Begrunnelse: Öndunar Kùlur har røtter fra forarbeidet “Kunnskap om luftkvalitet i Gjøvik” som omhandler samme tema. Prosjektet bygger på kunnskapen om en informasjonsmangel om luftkvalitet blant innbyggerne i Gjøvik. Denne kunnskapen benyttet gruppen for å lage en installasjon som dekker behovet for informasjon.

Prosjektet drøfter ulike teorier om atferdsendring, og diskuterer effekten av bærekraft på prosjektet. Denne oppgaven belyser et behov for flere teorier som støtter atferdsendring, dersom vi skal designe opplevelser som tilrettelegger for miljøvennlige valg. Under forarbeidet ble innsikten utformet, og dette ble benyttet under prosjektet til å utvikle et konsept. Det ble forsøkt å svare på hvordan man kan motivere foreldre til å minimere svevestøvutslippet deres gjennom en installasjon. Det ble anvendt designmetodikk for å utforske og idemyldre ulike konsepter før det endelige konseptet Öndunar kùlur ble valgt.

Dette konseptet ble prototypet både digitalt og fysisk, der begge versjonene ble brukertestet. Resultatet ble konseptet og prototypen til den. Konseptet går ut på å informere om luftkvalitet gjennom en dynamisk lysinstallasjon, samt motivere gjennom Mjøs-konkurranse, og fasilitere for nye vaner gjennom et digitalt aspekt. Dette prosjektet fremmer flere metoder for å benytte teorier for atferdsendring til å designe en løsning som kan ha en potensielt stor miljøgevinst for lokalmiljøet.

Den ønskede effekten av prosjektet er å skape bedre luft for alle, og å vekke oppsikt rundt og informere om luftkvaliteten lokalt. Dette samsvarer med FN sine bærekraftsmål, og vil synliggjøre luftkvaliteten for alle, og ikke bare de spesielt interesserte. Öndunar Kùlur er altså en installasjon bestående av to kuler som formidler luftkvaliteten nå, og varsel for i morgen, samt tre benker som representerer de tre Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer.

Videre vil funn fra bacheloroppgaven bli benyttet i Skynja-prosjektet til MAGR AS. Det trekkes frem hvordan kunnskap om atferdsendring, bærekraft og design kan anvendes sammen for å skape en unik opplevelse som kan endre vanene til brukeren for det mer bærekraftige. Prosjektet resulterer i et konsept for en installasjon som skal appellere til brukeren på flere sansenivåer og på denne måten styrke budskapet. Denne bacheloroppgaven har avdekket et innovativt krysningspunkt mellom flere disipliner som blir viktig å anvende i designprosjekter fremover for å nå FN sine bærekraftsmål.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.