Styrevalget:

11 studenter vil inn i NTNUs styre. Dette brenner de for

Elleve studenter har meldt seg som kandidater til NTNUs styrevalg. Hva brenner de for, hva gjør dem til rett mann eller kvinne for å representere studentene i universitetets høyeste organ? Svarene får du her.

Opprinnelig hadde tolv meldt sitt kandidatur, tre kvinner og ni menn. I dag meldte Edvard Andersen at han trekker sitt kandidatur.

Alle kandidatene holder til i Trondheim fra før, bortsett fra Elise Midtbø som studerer i Ålesund og Thomas Hesselberg som studerer i Gjøvik.

Fire kandidater studerer ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, tre ved fakultet for økonomi, to ved fakultet for ingeniørvitenskap mens fakultet for samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap og Fakultet for arkitektur og design er representert med én hver.

Det betyr at campus Gløshaugen er tungt representert med åtte kandidater, mens campus Dragvoll er representert med én kandidat og ingen studenter hjemmehørende Det medisinske falutet på Øya har meldt seg.

Utspørring av kandidatene blir holdt i Klubben i Studentersamfundet onsdag 29. mars, og selve valget starter 30. mars.

Kandidatenes svar er ført inn fortløpende i den rekkefølgen de kom inn.

Mikkel B. T. Lindheim

Mikkel Lindheim, ØK-fakultetet. 

Mikkel Lindheim, ØK-fakultetet. 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Jeg ønsker et bredere akademisk samarbeid på tvers av campus, slik at alle NTNUs studenter skal kunne benytte seg av den faglige kompetansen som finnes på universitetet. Her bør NTNU ta lærdom av studentfrivilligheten, og spesielt Samfundet i Trondheim som i størst grad lykkes i å samle studenter fra alle linjer og fag i et felles miljø der det sosiale og faglige samarbeidet står sterkt. NTNU burde legge til rette for å ta fag på tvers av byene, blant annet gjennom en styrket satsning på e-læringssystemer, videoforelesninger og virtuelle grupperom. Dette setter også føringer for hvordan nåværende undervisningsrom oppgraderes og fremtidige undervisningsrom utformes.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg har vært involvert i studentpolitikken i gradvis større verv siden 2013, og har en sterkt interesse for hva som foregår på NTNU utenfor mitt eget studieprogram. Etter fem år på NTNU kjenner jeg godt til hva som fungerer godt, og hva som fungerer mindre godt på universitetet. Jeg ser på dette vervet som en ypperlig anledning til å gi noe tilbake til NTNU, og til å bedre studentenes hverdag.Jeg setter meg alltid godt inn i saker som diskuteres i studentpolitikken, og mener jeg vil kunne være en god representant som ser alle sider av en sak og kan bringe disse frem i lyset i et styremøte. Som studentrepresentant i NTNU-styret ønsker jeg å være en som alle studenter på NTNU kan henvende seg til med sine tanker og innspill til pågående saker.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Jeg er femteårsstudent i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, og sitter i Studenttinget. Jeg har et brennende engasjement for studentpolitikk og studenters rettigheter. Som tidligere Fakultetstillitsvalgt på SVT-fakultetet ledet jeg prosessen med å opprette et studentråd på Økonomifakultetet, et arbeid jeg ser på som suksessfullt. Jeg ønsker å sitte i NTNU-styret fordi det gir en fantastisk mulighet til å være direkte involvert i de viktige beslutningene i en spennende tid for NTNU, hvor vi skal begynne å se gevinstene av fusjonen og jobbe videre med et meget ambisiøst campusprosjekt. I disse viktige sakene, og alle andre som dukker opp, lover jeg å være en aktiv stemme for studentene i styremøtene, slik at våre ønsker og behov blir tatt til følge.

Bendik Deraas

Bendik Deraas, IE-fakultetet. 

Bendik Deraas, IE-fakultetet. 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Jeg brenner for at NTNU skal bygge linjespesifikke studentarealer, satse på nye vurderingsformer fremfor firetimers skoleeksamen, og legge til rette for læring ikke kun skjer i  en forelesningssal. 

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Som student har jeg vært aktiv og engasjert gjennom hele min studieperiode. Jeg har bygget viktige erfaringer fra tidligere tillitsverv på fakultetet og i Studenttinget, og jeg vet hva som skal til for å sette studentenes sak på dagsorden.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

  Jeg har en engasjert, konstruktiv, og fornuftig stemme, som jeg ønsker å bruke til representere NTNUs studenter på øverste nivå.

Christoffer Vikebø Nesse

Christoffer Vikebø Nesse, IV-fakultetet. 

Christoffer Vikebø Nesse, IV-fakultetet. 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Eg har ikkje éin hjartesak, og ingen bør bli valt inn i styret for å oppnå ein eller to ting. Det blir for snevert. Då kan dei heller ta kontakt med meg, så skal eg sørge for at ting går gjennom riktige kanalar og auke sjansane for gjennomslag.

2. Hva er er som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Eg er opptatt av mange saker som angår studentene ved NTNU. Eg kjenner NTNU forholdsvis godt, og har erfaring med styrearbeid og politisk påvirkning på nasjonalt nivå, sist som leiar av Tekna Student i 2016. Eg veit når eg må vere knallhard, og når eg må sleppe opp gassen. Det er spesielt i sakar som går på tilrettelegging for studentfrivilligheit, ressursar til fagleg og personleg veiledning for studentar og tiltak for å redusere frafall for å nevne noko.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Eg er den typen som gjer det heilt gjennomsnittlig faglig, og lever godt med det. Når ho mor er bekymra kan eg i alle fall skylde på at eg har brukt mykje tid på andre ting, det har ein verdi det og. Det er viktig for meg at folk veit eg er lett å prate med, og vil gjere ein innsats for å vere tilgjengeleg for studentane. Eg bryr meg genuint om medstudentane mine, og eg trur og meiner at eg kan gjere ein forskjell om eg får bruke eit år på dette.

Lars Furu Kjelsaas

Lars Furu Kjelsaas, IV-fakultetet. 

Lars Furu Kjelsaas, IV-fakultetet. 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Et godt læringsmiljø skaper gode studenter, og dyktige fagpersoner. NTNU er kjent for å ha et bra studentmiljø, og det er viktig at universitetet legger til rette for å bevare det. Samtidig er det for mange som faller utenfor fellesskapet. Studiemiljøet blir enda bedre og mer inkluderende hvis styret fokuserer på et godt læringsmiljø, gode møteplasser på campus og tilrettelegging for studentorganisasjoner i alle størrelser.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Med mye erfaring fra studentpolitikken, Samfundet og UKA kjenner jeg studenter fra hele universitetet, alle med egne utfordringer, bekymringer og prosjekter. Som styremedlem er det viktig å representere alle studentene, og det har jeg et godt grunnlag for å gjøre. Jeg er også godt vant med å argumentere for mine synspunkter og kjempe gjennom saker i ulike fora.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Jeg blir lett engasjert i saker, og det gir meg energi å jobbe med noe som kommer andre til gode. Å se andres synspunkt på en sak og finne nye vinklinger som kanskje ikke er åpenbare ved første øyekast er noe jeg har god trening i. Jeg mener at det er viktig med følelsen av å mestre noe, enten det er faglig eller sosialt, og det er det som driver oss studenter gjennom studiet.

Anja Beate Andersen

Anja Beate Andersen, IV-fakultetet. 

Anja Beate Andersen, IV-fakultetet. 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Om jeg blir valgt som studentenes styrerepresentant vil jeg jobbe for et større fokus på samhørighet. Det er viktig at samtlige campus føler tilhørighet og eierskap til NTNU. Jeg ønsker også å ha som mål å øke andelen studenter som reiser på utveksling fra NTNU, og studenter som kommer på utveksling til NTNU. Dette betyr at man må ha økt fokus på å forenkle utvekslingsprosessen. Utveksling er en utrolig fin erfaring som jeg synes alle studenter bør få muligheten til.

Jeg mener også at man må fortsette å jobbe med kvalitetssikringssystemet på NTNU. Det må taes på alvor at mange emner ikke innfrir forventningene studentene har. Det er viktig at NTNU, som Norges største universitet, fanger opp de emnene som ikke er faglig tilfredsstillende og iverksetter konstruktive tiltak.

2. Hva er det som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg går i 5. klasse, og vil si jeg er en «erfaren student». Gjennom mine snart 5 studieår har jeg opparbeidet meg en del erfaring om hvordan NTNU-systemet er bygget opp og fungerer.

I 3. klasse ved UQ i Brisbane, Australia. Dette oppholdet har gitt meg innsikt i hvordan det er å være på utveksling, både hvor fantastisk det er og hvor vanskelig det til tider kan være med emnevalg. Jeg har også vært aktiv i studentorganisasjoner. BEST Trondheim ga meg internasjonal organisasjonserfaring, i tillegg satt jeg ett år i styret som HR koordinator med hovedansvar for rekruttering. I Vektorprogrammet var jeg Samarbeidskoordinator, og fikk erfaring med å skape gode relasjoner med bedrifter. Jeg har også hatt ulike verv i linjeforeningen EMIL.

Det siste året har jeg vært ITV (instiuttillitsvalgt) for Energi og prosessteknikk. Dette har gitt meg en god oversikt av hvordan kvalitetssikringen av emner fungerer, og tillitsvalgtsystemet på NTNU slik det er i dag.

Vervene mine har lært meg viktigheten av å stille forberedt, få raskt overblikk og stå for det jeg mener er riktig for mine medstudenter. Jeg er veldig opptatt av rettferdighet, noe jeg mener er det som gjør meg veldig godt egnet som medlem av NTNU styret. Jeg ønsker at alle NTNU studenter skal ha like vilkår, føle seg som en del av fellesskapet og ikke minst; Føle seg sett.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Jeg er Anja; En miljøbevisst Energi og miljøstudent med en forkjærlighet til varmepumper. Jeg blir lett engasjert i saker jeg brenner for, og jobber målbevisst for å få til endringer jeg mener er nødvendige. Jeg har høydeskrekk, men da jeg var i New Zealand utfordret jeg virkelig meg selv og tok en utfordring på strak arm: Jeg hoppet i strikk.

Elise Midtbø

Elise Midtbø, (Fakultet for økonomi). 

Elise Midtbø, (Fakultet for økonomi). 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Eksamen og vurdering rundt dette er noko eg brenn for. Betre og meir synlege studieveiledarar er noko eg meinar er utruleg viktig. Satsting på innovative læringsareal og studentaktiv undervisning, deriblant mindre bruk av audotorium. Praksis i studietida, kor utgifter blir dekka.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Eg er sosial og engasjert, veit kva eg vil og jobbar hardt for å få det gjennom.  

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Eg er ei arbeidsvillig, engasjert og ærlig jente. Står fram med det eg meinar og jobbar for å få dette gjennom.

Erik Anders Sæther

Erik Anders Sæther, (Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap). 

Erik Anders Sæther, (Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap). 

Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Det har lenge vært en debatt vedrørende hvordan NTNU skal organiseres rent geografisk, akkurat nå strekker de forskjellige campus seg på tvers av hele Trondheim. Det at vi studenter har campus spredd ut over hele Trondheim virker hemmende på flere plan. Jeg er klar over at NTNUs hovedstyre tidligere i år vedtok en samling av campus med støtte fra regjeringen, det er bra. Men vi studenter trenger å bruke vår stemme til å påvirke den praktiske utformingen av hvordan et fremtidig campus skal se ut. Vi har campus over hele byen, Dragvoll, Elgeseter, Kalvskinnet, Solsiden, Lerkendal, Moholt, Olavskvartalet, Tunga, Øya osv. Hva har NTNU egentlig tenkt når de har spredd campus i alle himmelretninger? For så å vedta få år etter de siste utbyggingene at vi skal samles? Økonomisk og planmessig er det rene fadesen, et problemet har gjerne vært å komme til enighet om hvor et nytt Campus skal stå. Elgeseter? Kalvskinnet? Trondheim er heldigvis en ganske tett by med henholdsvis korte avstander når man først kommer rundt sentrum, derfor er ikke debatten vedrørende lokaliseringen nødvendigvis så viktig. Det viktige er at ting skjer og at man ikke neglisjerer behovet vi studenter har. Campus på Dragvoll for eksempel lekker – og det lekker mye. På regnfulle dager kan man oppleve at det regner inn på Dragvoll, på vinteren er det bikkjekaldt mens på solfylte dager er det et drivhus, er det slik vi verdsetter studentene våre? De gamle campusene som Gløshaugen (som eventuelt blir sentrum av et nytt campus) er overmodent for oppussing og snart må det fattes vedtak som faktisk iverksettes. Joda, hovedstyret og regjeringen er begge enige om at campus burde samles. Men for oss studenters del handler det om at det denne gangen blir rett, hvis Trondheim skal bli en enda mer innbydende studieby i fremtiden handler det om at vi studenter blir hørt. Utformingen av et nytt campus med forankring i studentenes interesse blir en av mine fanesaker når jeg entrer NTNUs hovedstyre.

Ellers ønsker jeg i større grad at NTNU evner å samarbeide med arbeidslivet på tvers av studieretninger. Vi har flere ordninger som fungerer til dags dato, blant annet har de forskjellige fakultetene avtaler vedrørende praktikantordninger på feks: ambasader og Handelshøyskolen har siden før de ble en del av NTNU hatt gode relasjoner og ordninger med lokalt næringsliv som har kommet studentene til gode – dette ønsker jeg mer av uansett hvilket fakultet eller hvilken studieretning du tilhører.

2. Hva er det som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg har erfaring fra flere styreverv, jeg har blant annet sittet i samarbeidsutvalget i Hamarøy kommune, vært elevrådsleder, vært nestleder i en frivillig organisasjon på 130 medlemmer og er for øyeblikket sittende styreleder i et idrettslag. Det at jeg har såpass bred erfaring fra diverse styrer i såpass ung alder forteller om hvor engasjert jeg er når jeg først finner noe jeg brenner for og det å representere NTNUs studenter er noe jeg brenner veldig for.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

* Overbevisende

* Frittalende

* Oppfinnsom

Trine-Lise Helgesen

Trine-Lise Helgesen, (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk). 

Trine-Lise Helgesen, (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk). 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Jeg ønsker en modernisering av NTNU. Herunder faller menge temaer, blandt annet digitalisering, innovative og effektive undervisningsmetoder, varierte studentarealer og campus som fremmer nyskapning, også på tvers av fagområder.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg er seig og gir ikke opp uten videre.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

1. Jeg fullfører min bachelorgrad i informatikk dette semesteret

2. Tidligere har jeg hatt flere frivillige verv og er nå aktiv på Studentersamfundet og er fakultetstillitsvalgt

3. Jeg er et gjennomgående ja-menneske.

Lars Føleide

Lars Føleide,  (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk). 

Lars Føleide, (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk). 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Jeg brenner veldig for at psykososiale læringsmiljø blir utformet på en pedagogisk god måte og at ny teknologi (som til dømes Blackboard) blir utnyttet til sitt fulle potensiale.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Siden 1999 har jeg erfaring fra studentpolitikken, hvor jeg som leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund også tilegnet meg erfaring fra Høgskolestyremøter. Sitter nå i min andre periode ved Studenttinget og er også med i Velferdstinget. Samt Læringsmiljøutvalget (LMU) som rapporterer direkte til NTNUs styre og Velferdsrådet. Som siviløkonom er jeg spesielt kvalifisert til å komme med uttalelser innen økonomiske spørsmål.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

1) Masterstudent Informatikk på 4. året, med spesialisering innen Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Har også tatt studiepoeng innen masterprogrammet "Entreprenørskap, Innovasjon og Samfunn", samt Samfunnsøkonomi siden jeg ankom Trondheim i 2015.

2) Har som student i høyere utdanning på 19. året og med 1000 studiepoeng et brennende engasjement for å bedre studieforhold, både på den faglige og sosiale fronten. Dette gjenspeiles i verv jeg har ved NTNU og verv jeg har hatt ved andre utdanningsinstitusjoner.

3) Jeg har mange meninger og er svært aktiv i mitt engasjement for studentens beste, med en aktiv deltakelse på møter. Bruk av taleretten er vel så viktig som bruk av stemmeretten, så med meg som studentrepresentant i NTNUs styre vil studentens synspunkter komme tydelig frem på møter.

John-Sebastian Sebelien

John-Sebastian Sebelien, (Fakultet for økonomi). 

John-Sebastian Sebelien, (Fakultet for økonomi). 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Jeg er opptatt av at alle skal bli inkludert i studiemiljøet og bidra til at studenter som føler seg usynlige og fremmedgjort får en mulighet til å få en trivelig og minnerik studietid. Ser på dette som et stort samfunnsproblem, og det skrives en del om dette temaet i mediene. NTNU er intet unntak. Det er mange ensomme studenter i Trondheim, både norske og utenlandske. Det er viktig at studenttilbudene skal være tilpasset en og enhver. Det gjelder også i Ålesund og Gjøvik.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg har lite erfaring med denne typer verv, men ser på det som en mulighet til personlig utvikling samt å kunne bidra til at studentene får en bedre kvalitetstid i NTNU-byene. For å få til det vil jeg gjøre en solid innsats, og jeg håper og tror at min personlighet som jeg vil beskrive som utadvendt, samvittighetsfull og omtenksom - er noe jeg kan vinne litt på.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Setter meg ofte mål, både langsiktige og kortsiktige, og gjennomfører dem etter beste evne. Har derfor en stahet til å stå ut løpet. Det kan ha sammenheng med at jeg har drevet i flere år med konkurranseidrett, nå på et rolig plan. Glad i å reise, både her i Norge og til utlandet. Glad i kultur og kulturforståelse. Jeg er ellers ganske rolig og lyttende til hva andre har å dele i sosiale sammenhenger.

Thomas Hesselberg

Thomas Hesselberg, (Fakultet for arkitektur og design). 

Thomas Hesselberg, (Fakultet for arkitektur og design). 

 

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Tverrfaglig samarbeid! NTNU har enorm bredde i studieprogram og disipliner, og burde derfor legge til rette for mer samarbeid på tvers av disse. Dette kan bety at framtidige arkitekter, økonomer og byggingeniører samarbeider om utforming av campusområder, eller at medisin- og sykepleierstudenter samarbeider tett under hele studietiden. I tillegg burde det være mulig å flytte seg mellom campus i løpet av studietiden, og ha praksis i alle NTNUs regioner etter eget ønske.

2. Hva er et som gjør deg egnet som medlem av NTNUS styre?

For at studentenes synspunkt skal komme frem i et styre, er det viktig å vise forståelse og samarbeidsvilje. Vi som studenter har mye innflytelse å hente, men også mye å tape om våres saker blir presentert feil. En av mine beste egenskaper er evnen til å sette meg inn i andres situasjon, og på den måten se flere sider av en sak. Dette bidrar til et godt klima for både samarbeid og diskusjon. Blir jeg valgt inn i styret vil jeg derfor sørge for at studentenes synspunkter presenteres på en ryddig og god måte.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg?

Jeg har lett for å bli kjent med folk, og elsker å møte nye mennesker. Som tidligere høgskolestudent - nå universitetsstudent - og studenttingsrepresentant, har jeg et godt utgangspunkt for å se NTNU som en helhet. Jeg vil derfor ha lett for å se alle studenter, uavhengig av om de studerer på Gløshaugen, Rotvoll eller i Ålesund. På fritiden er det friluftsliv som gjelder, og jeg setter skiturer i norsk fjellheim høyt.

null
Relaterte artikler

Tolv vil representere studentene i NTNU- styret

Til sammen 9 menn og 3 kvinner har meldt seg som studentkandidater til årets styrevalg.

Ålesund og Gjøvik vil ikke være sikret plass i neste NTNU-styre

Særordningen som garanterte Ålesund og Gjøvik plass i NTNU-styret, oppheves før det kommende styrevalget. Det bekymrer ikke Ingvild Sørlie.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.