Ytring:

Hvem vil være dekan?

Nina Lager Vestberg lurer på hvem det er som formulerer utlysningstekstene til de 13 toppstillingene ved NTNU.

Det forventes ingen egne visjoner på vegne av fakultetets fagområder av de nye dekanene, skriver Nina Lager Vestberg.
Publisert Sist oppdatert
Nina Lager Vestberg mener ansettelsesprosessene må være preget av åpenhet, inkludering og medbestemmelse.

Jeg stiller spørsmålet «Hvem vil være dekan» både reelt og retorisk. I disse dager ligger utlysningene ute til 13 angivelige toppstillinger ved NTNU. Det er ikke smått som kreves av potensielle søkere. For dekanstillingene ved alle fakulteter ( i denne lenken representert ved det humanistiske), forventes følgende ni kvalifikasjonskrav oppfylt:

- Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av fakultetets fagområder

- God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt

- Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

- Omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner

- Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog

- Erfaring med universitetets kjerneoppgaver

- God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser

- Evner å være en synlig aktør i den offentlige debatten

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Les også: Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU.

Kun to faglige krav

Kun to av disse kravene kan kalles rent faglige, og de er beskjedne: man må ha doktorgrad eller tilsvarende i ett av de relevante fagområdene og så må man ha «erfaring» med undervisning og forskning, altså universitetets kjerneoppgaver. Denne erfaringen trenger ikke å være «god», i motsetning til innsikten i forsknings- og utdanningspolitikk, strategiske evner, organisasjonsforståelse og muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Den faglige kompetansen behøver ei heller å være «omfattende og vellykket», som ledelseserfaringen i store kunnskapsorganisasjoner. Eller for den saks skyld «motiverende og inkluderende», som lederstilen man formodentlig har utviklet i disse organisasjonene.

Siden ingenting presiseres av omfang eller kvalitet på erfaringene med undervisning og forskning kan vi altså anta at disse like gjerne kan være dårlige, innskrenkede, mislykkede, demotiverende og ekskluderende – bare de finnes på CV’en.

Arbeidsoppgavene

Går vi videre til arbeidsoppgavene blir det tydeligere hvorfor faglig innsikt og erfaring er av begrenset relevans:

– Utvikle og implementere fakultets virksomhet i tråd med NTNUs strategi

– Bidra til institusjonens strategiske arbeid og stimulere til nyskaping

– Utøve god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i utdanning, forskning, formidling og nyskaping

– Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av fakultetet

- Representere og posisjonere fakultet og institusjon, og bidra til å fremme internt og eksternt samarbeid

- Bidra til tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt

- Initiere og lede medvirkningsbaserte prosesser i forskning og utdanning

- Ivareta samarbeid og medbestemmelse overfor arbeidstakerorganisasjonene

- Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og ivaretakelse av HMS-rutiner

- Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Ingen egne visjoner

Her forventes det altså ingen egne visjoner eller strategier på vegne av fakultetets fagområder, ingen ambisjoner som ikke er forhåndsdefinert ovenfra, og ingen selvstendige forslag til endrings- eller forbedringstiltak, kun ledelse av «medvirkningsbaserte prosesser», hva enn det måtte være. Det er heller ikke presisert at man skal utøve ledelse i tråd med de etiske retningslinjene, som så brått ble oppdaget på denne tiden i fjor.

Hvem er det egentlig som formulerer disse utlysningstekstene? Er det hele klippet og limt rett fra rekrutteringsbyråets standardmal? En ting er at vi ikke lenger har noe universitetsdemokrati, men har det overhodet vært noen av de påberopte «medvirkningsbaserte» prosessene involvert i utlysningen?

Vanligvis blir utkast til stillingsbetenkninger vurdert og justert av såvel LOSAM som ansettelsesutvalg, men er noen av disse instansene konsultert her? Eller omfattes ikke ansettelsen av toppsjefen på fakultetet av den påståtte ivaretakelsen av «samarbeid og medbestemmelse overfor arbeidstakerorganisasjonene» som stillingsinnehaveren skal sørge for?

Må være åpne prosesser

I forbindelse med ansettelsesprosessen av ny rektor i fjor stilte jeg sju spørsmål til de som ville ha jobben; ett av dem handlet om hva rektor ville gjøre for å gjenopprette tillit til ledelsen blant alle NTNUs ansatte.

Les ytringen her.

Hittil har jeg verken hørt eller sett noe fra Anne Borg som har kunnet tolkes som et bidrag til en slik gjenopprettelse. Men det ligger en mulighet i denne runden med dekanrekruttering. Da må stikkordene for alle prosessene være åpenhet, inkludering, samarbeid, medvirkning og medbestemmelse – ikke konfidensialitet, unntak fra offentlighetsloven, interne nettverk og uformelle beslutningsfora.