Ytring

Uakseptabelt av HF-dekanen

«HF-dekan Børresen har i kallelsessaken ved IFR utvist oppsiktsvekkende dårlig skjønn, og har lagt seg ut med et helt fagmiljø,» skriver tre vitenskapelig ansatte innen filosofimiljøet ved NTNU i samtlige tre campuser.

Anne Kristine Børresen utsettes for hard kritikk for sin håndtering av to kallelsessaker ved fakultetet..
Publisert

I et oppslag i UA 23.10.2023 fremkommer det at Forskerforbundet ved NTNU har reagert svært negativt på at instituttledere kalles til vitenskapelige retrettstillinger, og at dette innebærer å tilsidesette kvalifikasjonsprinsippet. Også Forskerforbundet nasjonalt, ved leder Guro Elisabeth Lind, samt Tekna NTNU, reagerer i UA 25.10. på slik vilkårlig utdeling av vitenskapelige stillinger til administrativt ansatte, fullstendig utenfor offentlig utlysning og konkurranse, og uten at det er foretatt en sakkyndig bedømmelse av vitenskapelig kompetanse. Professor Vivian Anette Lagesen ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, føyer seg inn i kritikernes rekker i et intervju i Khrono 26.10.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

I innlegget "Tilliten til fakultetsledelsen er tapt" i UA 25.10. går Kvinnenettverket ved vår arbeidsplass, Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR), til frontalangrep på HF-dekan Anne Kristine Børresen i anledning hennes kallelse til vitenskapelig stilling for instituttleder Heine Alexander Holmen. Kvinnenettverket representerer samtlige kvinner ved filosofiseksjonen. Vi gir vår fulle tilslutning til innlegget, som vi finner ytterst saklig og velargumentert. Det gir også et meget godt bilde av såvel historikk som dagens situasjon. La det ikke herske noen tvil om at mennene ved IFR er like opprørt og provosert som kvinnene.

I tillegg til kjønnsaspektet har denne saken flere problematiske sider. Gjennom dekanens grep er både kvinner og menn fratatt muligheten til å søke en førstestilling. Ved IFR har vi, dessverre, mange lektorstillinger som er rene undervisningsstillinger uten forskningsdel. 3/4 av de ansatte på slike betingelser har doktorgrad, og er derfor aktuelle søkere til en førstestilling. Instituttet har også flere høyt kvalifiserte personer som har vært ansatt i midlertidige stillinger i mange år, som mister en mulighet til å søke en fast vitenskapelig stilling. Dessuten mister IFR en­­ mulighet til å rekruttere nye krefter utenfra.

2.11. melder UA at forslaget til ny universitets- og høyskolelov trolig vil medføre en innstramming i bruken av kallelse. Myndigheten til å ansette i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring ønskes fratatt fakultetene og i stedet lagt til universitetets styre. Forslaget innebærer at offentlig utlysning helt unntaksvis kan unnlates, men det vil uansett bli krav om sakkyndig bedømmelse, prøveforelesning og intervju. Lovforslaget ble offentliggjort 16. juni i år, og ble omtalt i UA samme dag. Vi noterer oss med interesse at vedtaket i ansettelsesutvalget, ledet av dekanen, er fattet 21. juni.­­

HF-dekan Børresen har i kallelsessaken ved IFR utvist oppsiktsvekkende dårlig skjønn, og har lagt seg ut med et helt fagmiljø.