Kriserammet institutt sender 15 ledere på reise til Brussel

Mens fagfolk får penger til reise og faglig oppdatering inndratt, reiser 15 ledere ved institutt og dekanat på fagreise til Brussel.

Instituttlederne skal til EU-hovedstaden for å lære seg å søke om forskningsmidler. Her er Europaparlamentet i Brussel avbildet.
Instituttlederne skal til EU-hovedstaden for å lære seg å søke om forskningsmidler. Her er Europaparlamentet i Brussel avbildet.
Publisert Sist oppdatert

Tolv kommer fra instituttet mens tre deltar fra SU-fakultetets ledelse.

Som Universitetsavisa har skrevet, må Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap (SU-fakultetet) spare 28 millioner kroner. Institutt for lærerutdanning (ILU) må spare inn mellom 1,5-1,7 millioner kroner innen utgangen av året.

Et av tiltakene (se fullstendig liste lenger nede) var å inndra det såkalte annuum – pengene hver enkelt vitenskapelig ansatt har til bruk på faglig relaterte gjøremål, som fagreiser, med umiddelbar virkning fra 4. september. Tiltaket rammer ulikt, ut fra hvor vidt man hadde rukket å bruke opp pengene ved den datoen.

Størrelsen på annuum varierer fra institutt til institutt. Ved ILU er den satt relativt lavt – 9500 kroner for nyansatte, og 6500 kroner for ansatte som har vært der i mer enn to år. Instituttet regner med å spare 400 000 kroner på dette tiltaket alene.

Innskrenkninger på servering av mat og drikke ved alle sosiale og faglige sammenkomster er stipulert til 150 000 kroner.

Skal gi innsikt i søknadsarbeid til Horisont Europa

I brevet til de ansatte hvor ledelsen orienterer om sparetiltakene, skriver man at de «prioriterer å ikke berøre nye viktige tiltak som på sikt vil bidra til å øke inntektene. Tiltak som de nye strategiske forskningsmidlene innrettet mot spiss og satsning inn mot Horisont Europa (inkludert Brussel-seminar), nevnes som eksempel.»

Instituttleder på ILU Ingfrid Thowsen.
Instituttleder på ILU Ingfrid Thowsen.

UA har bedt ledelsen ved institutt og fakultet om et intervju angående sparetiltakene, samt om detaljene omkring reisen til Brussel. Instituttleder Ingfrid Thowsen og dekan Tine Arntzen Hestbek velger å svare i form av en felles ytring (se egen sak). På direkte spørsmål om formål og budsjett for reisen, svarer Hestbek følgende:

- Dette er et seminar som skal gi ledere på nivå 4 innsikt, kompetanse og kunnskap i arbeid med søknader til Horisont Europa. ILU er et stort institutt, og ledelsen på alle nivå er avhengig av å holde oversikt over, informere og motivere søkere på samtlige enheter. Dette er et ledd i oppfølgingen av SU-fakultetets periodeplan og ILUs årsplan om å få større grad av tilslag på eksternfinansiering, som SUs fagmiljøer vil være helt avhengig av i fremtiden.

Dekan på SU-fakultetet Tine Arntzen Hestbek.
Dekan på SU-fakultetet Tine Arntzen Hestbek.

Hestbek legger til at avtaler i Brussel, samt reise og opphold, er bestilt før 4. september. På spørsmål fra UA hva budsjettet er for reisen, svarer Hestbek:

- Reise og diett etter statens satser.

Delegasjon på 15 ledere

Nestleder for forskning ved ILU, Ola Harstad, opplyser at reisen er beregnet å vare to dager. Et søk i Berg-Hansen, reisebyrået NTNU-ansatte forutsettes å bruke, gir som resultat at en normal, ikke refunderbar reise beløper seg til kroner 3000,- mens diett er på 900,- og moderat, trestjernes hotell 1250,- per natt. Dette gir et estimat på 7 300 kroner per person.

På spørsmål om hvem og hvor mange som reiser, opplyser dekanen at åtte fagseksjonsledere, to senterledere, internasjonal leder, nestleder for forskning og forskningsadministrativ støtte, reiser. Fra fakultet vil prodekan forskning og EU-rådgivere delta, til sammen tre. Totalt antall reisedeltakere blir da femten.

Denne tentative beregningen gir et samlet anslag på 109 500 kroner for reisen.

Ansatte reagerer

UA kjenner til korrekte tilfelle hvor vitenskapelig ansatte har måttet avlyse sin deltakelse, på grunn av inndratt annuum. De ansatte ønsker ikke å stå fram, og vi forteller derfor ikke hvilke tilstelninger det dreier seg om.

UA har snakket med flere vitenskapelig ansatte ved ILU, som sier de ikke nødvendigvis reagerer på at instituttet velger å sende folk på en slik læringsreise til Brussel – men man reagerer på at det bare er ledere som drar, og ikke forskerne selv. Vi har vært i kontakt med fagseksjonsledere som uttrykker forståelse for disse synspunktene, men som likevel mener at det er en god investering i å tilføre instituttet kunnskap på ledernivå om hvordan man best skriver søknader om penger fra Horisont Europa.

Hvilken dupp?

I forrige uke omtalte UA en seminarreise fra ILU til et hotell i Åre som selv markedsfører seg som stedets «mest luksuriøse spahotell.» Reisen foregikk i april. I månedsskriftet august/september går så ledelsen ut med kraftige sparetiltak. Dekan Hestbek forklarer at økonomiske situasjonen ved fakultetet og instituttet var en annen i vår, da Åre-seminaret ble avviklet.

- Duppen i søkertallene for lærerutdanningen kom i sommer, da resultatene for Samordna opptak kom. Nå er situasjonen en helt annen, slo dekanen fast.

Flere ansatte ved instituttet har henvendt seg til UA og sagt at dette ikke kan stemme, for det første fordi mange av de vakante plassene ble fylt opp fra Restetorget – samt at økonomiske konsekvenser av "dupp" i søkertallene først vil melde seg om et par år.

Hestbek svarer slik: «Det var kun på MGLU 5-10 norsk vi la ut ledige plasser. 35 plasser ble lagt ut. 32 kvalifiserte. 20 av disse møtte. MGLU 1-7: en klasse mindre enn budsjettert (40 studenter færre). Yrkesfaglærer: 37 ja-svar på 70 plasser. Betydelig nedgang»

Dekanen er også innom problemstillingen i egen ytring: «Søkertallene til lærerutdanningen gir ikke en fullgod forklaring på vår samlede økonomiske situasjon, men spiller selvsagt en viktig rolle for ILU i et framtidig perspektiv.»

I denne ytringen varsler hun også ytterligere tiltak, som å holde tilbake åtte stipendiatstillinger og redusere adgangen til forskningstermin med utenlandsopphold.

Fra instituttleder Thowsens brev til fagseksjonsledere, senterledere og kontorsjef den 4. september siterer vi:

Arrangement og bevertning generelt

• Ved alle arrangement og samlinger innfører vi at drikke bestilles og betales av den enkelte. Alle interne og eksterne arrangement for ansatte og studenter omfattes. Beslutningen omfatter alle ILU-enheter, også de nasjonale sentrene. Enhetene skal velge et kostnadseffektivt alternativ for arrangement og samlinger. ILU følger NTNUs retningslinjer for bespisning. Beløpsgrensene der er maksgrenser (inntil 706,50 kr. pr. kuvert), og instituttleder ber om en nøktern praksis ved bestillinger.

• Ledermøtet diskuterte i februar innstramminger. Instituttleder innskjerpet praksis og møtemat skal ikke bestilles til kortere møter med NTNU-interne deltakere.

• Instituttleder innfører nå ytterligere sparetiltak. Ved interne møter med varighet mer enn 3 timer oppfordres til å ta med kaffe/te selv. Unntak for dette kan gis ved større interne møter med flere enn 10 deltakere og med varighet 3 timer eller mer.

• Bevertning ut over kaffe/te for studenter kuttes helt (gjelder studieåret 2023-2024). Det betyr at all utdanningsaktivitet omfattes, også EVU og BOA.

• Med bakgrunn i diskusjoner i instituttets ledermøte 13.2.2023, minner instituttleder om at bestemmelsene for bevertning er de samme uavhengig av hvor de økonomiske midlene kommer fra. Dvs. at eksterne midler er omfattet.

• Det skal foreligge en innkjøpsordre («rekvisisjon») før man drar ut og spiser på ILUs regning. Kontakt fagrekvirent («bestiller») god tid i forveien.

Estimert økonomisk effekt høst 2023: 150.000 kroner.

Sosiale arrangement for instituttet som helhet

• Den planlagte julegrøtavslutningen i desember avlyses. Estimert økonomisk effekt høst 2023: 120.000 kroner.

Annumm

  • For resten av høstsemesteret 2023 begrenser vi hva den enkeltes annuum kan brukes til. Det som dekkes av annuum resten av inneværende år vil være det som allerede er bestilt av konferansereiser og konferanseavgifter. Alt annet av reiser, kontingenter, språkvask, innkjøp av bøker og utstyr dekkes ikke av annuum i høst.
  • Instituttet setter nå av en egen pott til språkvask av vitenskapelige publikasjoner. Med umiddelbar virkning skal språkvask belastes på et eget delprosjekt 973009104 og k-sted 67800501, og skal ikke dekkes av fagseksjonens midler eller annuum. Informasjon om kjøp av språkvask på denne siden.
  • Lærereksemplar av pensumbøker kan kjøpes inn som vanlig på eget delprosjekt (973009101, k-sted 67800501) Eventuelle innkjøp av annen faglitteratur ligger innafor fagseksjonsleders myndighet å prioritere fra enhetens eget budsjett.
  • Estimert økonomisk effekt høst 2023: Vi gjennomfører en kartlegging av bruk av annuum til konferansedeltakelse høstsemesteret 2023 for å få mer nøyaktige tall. Basert på historiske tall, vil avgrensningen i annuumbruk gi en innsparing på ca. 400.000 kroner.