Ytring

Vi gjør vårt beste for å finne løsninger for uvaksinerte studenter

NTNU har ingen rett til å etterspørre studentenes vaksinestatus. Helsetjenestene definerer hvilke sårbare grupper som må beskyttes og kan etterspørre studentenes vaksinestatus.

Toril Forbord er ikke enig i karakteristikken av at NTNU legger opp til å begrense individets frihet.
Publisert

Dette er et svar på et tidligere leserinnlegg i Universitetsavisa 24. januar, skrevet av Rita Almaas Valstad: Jeg er bekymret over at NTNU virker å legge opp til å begrense invidets frihet.

I tilfeller hvor studenter ikke ønsker å oppgi vaksinestatus og helsetjenestene ikke finner det forsvarlig å tilby klinisk undervisning eller praksisstudier, gjør vi ved NTNU vårt beste for å finne et alternativ. Vi kjenner oss derfor ikke igjen i karakteristikken av at «NTNU legger opp til å begrense individets frihet», slik Rita Almaas Valstad påstår i Universitetsavisa mandag.

NTNU tilrettelegger for omplassering eller tilrettelegging av alternative læringsaktiviteter i den grad det er mulig med tanke på å nå kompetansemål og læringsutbytter. Så langt har vi funnet løsninger for de få studentene som har vært i denne situasjonen.

Gjennom hele pandemien har det vært dialog mellom Universitets- og høgskolesektoren (UHR), kommunesektorens organisasjon (KS), Spesialisthelsetjenesten representert ved Helse Vest RHF og Helsedirektoratet. I de såkalte Knutepunktsmøtene har partene diskutert mange temaer og prøvd å komme fram til gode nasjonale prinsipper for gjennomføring av praksisstudier, smittevernregler, midlertidig lisens, studenters deltagelse i vaksineringsarbeid mm.

I referatet fra Knutepunktsmøtet 5.1.2022 står det:

«Når det gjelder uvaksinerte studenter har Helsedirektoratet vært klare på at disse skal behandles på samme måte som uvaksinert personell. Universiteter og høgskoler har ikke rett til å etterspørre studentenes vaksinasjonsstatus, det må gjøres av praksistilbyder, jfr. også skriv fra Hdir fra oktober. Det er imidlertid viktig at UH- institusjonene informerer studentene om konsekvensene ved ikke å være vaksinert.»

Presisering av dette kom i brev fra Kunnskapsdepartementet 16.1.2022. I brevet står det at:

«Studenter som er i praksis skal regnes som helsepersonell når de er i praksis. Hensynet til beskyttelse av sårbare grupper gjør at praksisstedet kan kreve å få vite vaksinestatus og kreve at helsepersonell er vaksinert. Som for ansatte kan da studentene omplasseres hvis det er mulig.

Utdanningsinstitusjonene, helst i samarbeid med praksisstedet, bør tilrettelegge for at studentene kan oppnå læringsutbytter på andre måter. Dette kan gjøres ved å plassere studenten på et annet praksissted eller ved å tilrettelegge for andre læringsaktiviteter. For utdanninger regulert av rammeplaner og nasjonale retningslinjer er det muligheter for å fravike disse så lenge læringsutbyttet oppnås, jf. midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv.»

NTNU følger retningslinjene og informerer derfor studentene om det myndighetene ber oss om å gjøre.