Vitenskapsmuseet

Klagde inn styrevalget, nå blir det omvalg

Kanditatene ble ikke tilstrekkelig presentert for valgreglementet.

Nok et valg ved NTNU har problemer med valgreglementet.
Nok et valg ved NTNU har problemer med valgreglementet.
Publisert Sist oppdatert

2. og 3. juni ble det avholdt valg til museumsstyret ved NTNU Vitenskapsmuseet (VM). Dagen etterpå kom det inn en klage fra tre ansatte ved museet. Hovedpunktet i klagen går på presentasjonen av kanidatene og at valgstyret ikke har tilstrekkelig lagt opp til at kandidatene får mulighet til å drive valgkamp.

«Resultatet fra valget kan ikkje ansees som gyldig fordi kandidatene ikkje er blitt presentert (bortsett frå med navn og stillingstittel). Eit valg utført på denne måten har stor fare for å ikkje vere eit reélt valg. Dette fordi det einaste kriteriet for å bli valgt er kor godt kjent ein er i miljøet og kor mange som kan stemme på vedkommande. Med sine seksjoner og institutter er VM i ein særstilling på NTNU når det gjeld valg. Det er ikkje garantert at det blir ein rettferdig fordeling av styremedlemmer utifrå tilførighet, det er det kun stillingskategorien som bestemmer», skrives det i klagen.

Museumsstyret

Fakultets - og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger.

Styrene ved fakultet og NTNU Vitenskapsmuseet har 11 medlemmer:

  • Ekstern styreleder
  • 4 vitenskapelig tilsatte, derav én representant for midlertidig tilsatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representant for teknisk - administrativt tilsatte
  • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

Dette anses som å være et brudd på paragraf syv av NTNUs valgreglement. Under punkt to står det at valgkomiteen skal bidra til likevekt og høy valgdeltakelse ved å blant annet: «C. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.»

Mangler representasjon

I sitt svar gir valgstyret ved Vitenskapsmuseet medhold i klagen og utsteder omvalg i løpet av kort periode.

«Valgstyret tar klagen til følge og dato for gjennomføring av nytt valg vil bli kunngjort i løpet av uke 23. I tiden før valget vil de nominerte bli gitt anledning til å presentere seg skriftlig på VM sine valgsider. Det vil også bli gitt mulighet til å presentere seg i et digitalt valgmøte. Endelig tidsplan vil bli kunngjort for de nominerte og øvrige ansatte innen kort tid.»

De ansatte som har klaget, tilhører Utstillings- og publikumsseksjonen ved museet. De uttrykker bekymring for at de som en liten seksjon mangler innflytelse ved museet. De har ikke hatt inne en representant i styret fra seksjonen de to siste periodene.

«Ei stemme frå denne seksjonen er særdeles viktig i og med at vi vi tross alt er eit museum og forskningsformidling og publikumsretta aktivitet er primæroppgåva vår. Dette er grunnen til at vi stiller med tre kandidater i år, to i kategorien teknisk-administrative og ein i kategorien fast vitskapleg stilling (inkludert undervisningsstilling). Til info er det kun to ansatte ved heile UPS som er ansatt i vitskapleg stilling (ergo kun mulighet for to «lojale» stemmer).» skriver de videre i klagen.

Valgstyret sier i sitt svar på klagen at man ikke er representant for sin seksjon, men heller for den ansattegruppen man er valgt inn fra. Av representanter for de ansatte på styret inkluderer det da en representant for teknisk-administrative og fire for vitenskapelig ansatte, der én representerer midlertidige (se faktaboks for mer info om styrets sammensetning).

Uklart hvem som styrer valget

I klagen rettes også kritikk mot at all kommunikasjon har blitt gjennomført av HR-avdelingen ved museet. At det derfor ikke framstår tydelig at det faktisk er valgstyret som har styrt prosessen. NTNUs valgreglement krever også dette. Det er likevel ikke noe valgstyret har basert beslutningen på om å utstede omvalg.

«At all kommunikasjon er gått gjennom HR-avdelingen, er naturlig da det er denne som på vegne av valgstyret har tatt seg av de administrative oppgavene og koordinert valget. Ved valg på fakultetsnivå er det ikke nødvendig å opprette valgkomité. Museumsdirektøren ser ikke det som nødvendig ved NTNU Vitenskapsmuseet.» skriver valgstyret som kommentar til kritikken som rettes i klagen.

Mer valgkrøll for NTNU

Det har tidligere i vår vært krøll ved valg i styrende organ ved NTNU. Valg av representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte ved NTNUs styre måtte holdes på nytt fordi kandidater ble promotert gjennom offisielle kanaler.

I valg av studentrepresentanter til NTNU-styret viste det seg at personen som fikk flest stemmer ikke kunne velges på grunn av manglende norskkunnskaper. I begge disse tilfellene ble det vist til uklarheter i NTNUs valgreglement.

Innsender av klagen ønsker ikke å kommentere saken videre. Det har så langt ikke lykkes Universitetsavisa å komme i kontakt med valgstyret ved Vitenskapsmuseet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS