NTNU med underskudd på 100 mill på grunn av korona

Tapte inntekter og økte utgifter kan ende på et sted mellom 144 og 324 millioner kroner ifølge styrenotat. Men lavere utgifter begrenser totaltapet for NTNU.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU skriver i et styrenotat at universitetet har et begrenset handlingsrom fremover.
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU skriver i et styrenotat at universitetet har et begrenset handlingsrom fremover.
Publisert Sist oppdatert

I et notat som skal legges frem for NTNU-styret neste uke kommer det frem at økte kostnader og inntektsbortfall knyttet til den pågående pandemien kan beløpe seg til et sted mellom 144 til 324 millioner kroner. Estimatet inkluderer både kostnader knyttet til hjemreise for utvekslingsstudenter og ansatte, samt forlengelse av stipendiatstillinger og nedgang i inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet.

I notatet skriver økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen at det i motsatt ende vil være endel besparelser, spesielt knyttet til reiser og driftsutgifter. Dette estimeres å utgjøre et sted mellom 75 og 235 millioner kroner, men direktøren understreker i notatet at dette er estimater med stor usikkerhet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

«Totalbildet per nå viser opp mot 100 mill. kr i økt belastning på NTNUs økonomi 2020.» skriver han i notatet.

Videre står det at NTNU i sitt langtidsbudsjett legger opp til å ha ubrukte bevilgninger på 300 millioner kroner for å kunne håndtere risiko og foreta strategiske investeringer. Foreløpig er det budsjettert med halvparten av dette for årets budsjett, noe som fører til at NTNU samlet sett har «et begrenset handlingsrom i de ubrukte bevilgningene».

I notatet trekkes følgende to områder ut som særlig utfordrende:

Noen fakulteter vil få større økonomisk belastning enn andre som følge av forlengelser av stipendiater.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten anses som særlig risikoutsatt, og «særlig der vi har samarbeid med næringsliv og andre private, og hvor vi nå ser at mye av utviklingsaktiviteten settes på vent i lys av den økonomiske situasjonen».

Under sistnevnte påpekes det også at dette er aktivitet som bidrar til å finansiere faste kostnader hos fakultetene. Lavere aktivitet vil dermed føre til mindre økomisk handlingsrom.

LES OGSÅ: Dette er de økte utgiftene som følge av korona